Representantskapsmøte 7.4.2022

Mål

Representantskapsmøte Namsenvassdraget Elveierlag 7.4.2022 kl19:00, Fru Opdal Gårdshotell.

Beskrivelse

Sakliste:

R-sak 1-22           Valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

R-sak 2-22           Godkjenning av innkalling og sakliste

R-sak 3-22           Registrering av møtedeltakere og evt. fullmakter

R-sak 4-22           Årsmelding for 2021

R-sak 5-22           Regnskap for 2021

R-sak 6-22           Budsjett 2022

R-sak 7-22           Valg til styret

R-sak 8-22           Valg av revisorer

R-sak 9-22           Valg av valgkomite

R-sak 10-22        Fastsette honorar og godtgjørelser

R-sak 11-22        Vedtektsendringer

R-sak 12-22        Innkommende saker

Protokoll: