Lokale fiskeregler

Mål

Fiskereglene skal regulere fiskeutøvelsen og uttaket av fisk slik at gytebestandsmålet (GBM) for Namsenvassdraget blir nådd. Innenfor denne rammen skal fiskereglene også legge til rette for lokaløkonomiske ringvirkninger av laksefisketurisme.

Beskrivelse

Miljødirektoratet har overordnet ansvar for å regulere fisket etter anadrom laksefisk, og foretar hovedrevisjoner av fiskebestemmelsene hvert 4. - 5. år. Gjeldende periode er for 2022 - 2026.

Innenfor rammene av de offentligrettslige forskriftene, kan Namsenvassdraget Elveierlag (NE) gjøre ytterligere innskrenkinger av fisket. I henhold til vedtektene skal Representantskapet (RS) i NE fastsette neste års fiskeregler innen 30.11 hvert år. 

Nedenfor følger et utdrag av relevante lover med fremhevede paragrafer som er med på å regulere hvordan fiskereglene skal settes, og som lokalforvaltning må hensynta:

     Lakse- og innlandsfiskeloven

§ 11. Spesielle reguleringer i en fiskesesong.

Selv om det er tillatt å fiske i henhold til bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, kan departementet for å sikre en rasjonell utnytting eller for å sikre fiskebestanden, gi regler om fangstintensiteten og tillatt oppfisket mengde i vassdrag eller fastsette andre hensiktsmessige tiltak innenfor vedkommende fiskesesong.

Departementet kan med øyeblikkelig virkning forlenge eller stoppe et fiske når vannføringen eller andre særlige forhold tilsier det.

     Forskrift om fiske etter andronom laksefisk i vassdrag

§ 2.Fiske i vassdrag

Det er åpnet for fiske etter anadrome laksefisk, med stang og håndsnøre, i de områder, etter de arter, til de tider, med de kvotebegrensninger, og i samsvar med øvrige vilkår, som er angitt i vedlegg I til denne forskriften. Når det er åpnet for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye, er det også åpnet for fiske etter pukkellaks og regnbueørret.

Det er ikke åpnet for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag som er omfattet av vedlegg II. Det er heller ikke åpnet for fiske i øvrige vassdrag med anadrome laksefisk.

     Naturmangfoldloven

§ 9. (føre-var-prinsippet) i Naturmangfoldsloven

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

 

Fiskeregler for 2023:

 

Fiskeregler fra tidligere år: