Gytegroptelling

Mål

Registrere gyteaktiviteten i vassdraget.  

Beskrivelse

NE håper at gytegroptelling blir en årlig undersøkelse, slik at NE får en lang tidsserie med data over gyteaktiviteten. Dette blir en viktig del av overvåkingen av laksebestanden i Namsenvassdraget. På sikt håper man å koble gytegropundersøkelsene opp mot yngel- og ungfiskundersøkelsene, for å få et godt bilde av bestandssituasjonen. 

Det er også viktig at NE har oversikt over de beste gyteområdene slik at ekstern aktivitet i form av bygging av broer, gang og sykkelbaner eller trekking av strømkabler, fiberkabler, vannrør, kloakkrør osv ikke gjøres slik at viktige gytefelt i elva blir ødelagt.