Driftsplan for Vefsna

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Lakseførende strekning i Vefsna er 169,3 km. Hentet fra Miljødirektoratet.
Lakseførende strekning i Vefsna er 169,3 km. Hentet fra Miljødirektoratet.

Organisering av driftsplanarbeidet

I Vefsna er det satt ned en driftsplangruppe bestående av valdansvarlige. Gruppen raporterer til styret i elveeierlaget.

Reguleringer i vassdraget

 

Vefsna er fredet i verneplan I. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Utsnitt kraftutbygging som påvirker Vefsna. Fra NVE-Atlas.
Utsnitt kraftutbygging som påvirker Vefsna. Fra NVE-Atlas.

 

 

 

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Vefsna i Vann-nett Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret (se over). Vefsna ved Mosjøen Vefsna mellom Mosjøen og Laksfors Vefsna mellom Laksforsen og samløp Svenningdalselva

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fisketilbud og fiskeregler Fritidsfiske Høy 2019 2019
Gjennomført (15.11.2019)
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fangststatistikk og rapportering Fritidsfiske Høy 2019 2019
Gjennomført (15.11.2019)
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fiskeoppsyn Fritidsfiske Høy 2019 2019
Gjennomført (15.11.2019)
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Smitteforebyggende tiltak Fritidsfiske Høy 2019 2019
Gjennomført (15.11.2019)

Handlingsplanen

2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Beredskap rømt oppdrettslaks og pukkellaks Biologi Høy 2021 2030
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Tilrettelegging i vald 9
Forslag