Driftsplan for Vefsna

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Lakseførende strekning i Vefsna er 169,3 km. Hentet fra Miljødirektoratet.
Lakseførende strekning i Vefsna er 169,3 km. Hentet fra Miljødirektoratet.
Organisering av driftsplanarbeidet

I Vefsna er det satt ned en driftsplangruppe bestående av valdansvarlige. Gruppen raporterer til styret i elveeierlaget.

Kvalitetsnormstatus

Tovdalselva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 3721 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

KvalitetsnormvurderingModerat
Delnorm Genetisk integritetSvært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:90%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::98%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt62%siste fem år
Totalbeskatning10%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
 Mål nådd

Les mer

Reguleringer i vassdraget

 

Vefsna er fredet i verneplan I. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

 

Utsnitt kraftutbygging som påvirker Vefsna. Fra NVE-Atlas.
Utsnitt kraftutbygging som påvirker Vefsna. Fra NVE-Atlas.

 

 

 

Relevante forskningsrapporter og forvaltningsplaner fra andre aktører

Gytefisktellinger fra Nasjonal bestandsdatabase.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Vefsna i Vann-nett Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret (se over). Vefsna ved Mosjøen Vefsna mellom Mosjøen og Laksfors Vefsna mellom Laksforsen og samløp Svenningdalselva

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fisketilbud og fiskeregler Fritidsfiske Høy 2019 2019
Gjennomført (15.11.2019)
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fangststatistikk og rapportering Fritidsfiske Høy 2019 2019
Gjennomført (15.11.2019)
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fiskeoppsyn Fritidsfiske Høy 2019 2019
Gjennomført (15.11.2019)
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Smitteforebyggende tiltak Fritidsfiske Høy 2019 2019
Gjennomført (15.11.2019)

Handlingsplanen

2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Beredskap rømt oppdrettslaks og pukkellaks Biologi Høy 2021 2030
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Tilrettelegging i vald 9
Forslag