Vill elv og villaks

Elva med de mange trapper

Vefsna er hovedvassdraget gjennom innlands-kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Elva har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mot Sverige og strekker seg over 160 km mot nordvest før den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen. Elva ble behandlet mot gyro i 2013, og ble friskmeldt september 2017.

Les mer

Vefsna er en stor elv med en vannføring i fiskesesongen på mellom 80 og 200 m³/sek. I flomperioder er det ikke uvanlig at det er over 1000 m³/sek
Vefsna er et varig vernet vassdrag. Men det er overført vann fra Vefsna til Røssvatn fra to punkter i elva. Utløpselva fra Elsvatn – Elsvasselva er overført i stor grad til Røssvatn. I tillegg er det overført vann fra Gluggvasselva over til Røssvatn. Det er ingen kraftverk eller øvrig tiltak i elva.

 

Vefsna har blitt behandlet med rotenon nedenfor Laksforsen, og ble fiskmeldt høsten 2017.  Prognosene så langt ser meget bra ut, med god tilbakevandring av utsatt smolt. Ovenfor Laksforsen er det fiske etter brunørret av meget god kvalitet og kondisjon, her kan man fiske fra Laksforsen og til langt opp i Hattfjelldal og Susna og Unkra.

Opprinnelig gikk laksen i Vefsna opp til Laksforsen, som ligger 29 kilometer opp fra fjorden. Her møtte den en 16 meter høy foss, som var umulig å forsere. Utbygging av laksetrapper i vassdraget siden 1860 (det er i dag 16 trapper med stort og smått), har gitt laksen store gyte- og oppvekstområder. Vefsna er derfor både det største og mest produktive vassdraget i Nordland, og sportsfiske etter laks og sjøørret har lange tradisjoner i elva. 

 

Om elveeierlaget

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av fiskerettshaverne i hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Les mer