Kvalitetsnormstatus

Vefsnavassdraget

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 14152 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2023

Kvalitetsnormvurdering
Delnorm Genetisk integritet
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 6% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 67% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 0% siste fem år
Totalbeskatning 16% siste fem år
Overbeskatning 2022 15 Moderat
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er langt fra oppnådd for denne bestanden og det har vært et svært lite eller ikke noe høstbart overskudd. Bestanden er under reetablering etter behandling mot G. salaris og trappa i Laksefosen ble åpnet først høsten 2017. Oppnåelsen i perioden er i høy grad avhengig av størrelsene på fiskeutsettingene.
  Mål langt fra nådd
Tidligere år
Gytebestandsmål: 6306 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering
Delnorm Genetisk integritet
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning 2020 Ikke vurdert
Vurdering av beskatning Gytebestandsmålet har blitt nådd de siste fire åra, men målet gjelder bare strekningen opp til Laksfosen, og det er ikke sannsynlig at et gytebestandsmål for hele vassdraget er nådd.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 6306 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Ikke vurdert
Delnorm Genetisk integritet Ikke vurdert
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 0% siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning 2019 Ikke vurdert
Vurdering av beskatning Gytebetandsmålet har blitt nådd de siste fire åra, men målet gjelder bare strekningen opp til Laksfosen, og det er ikke sannsynlig at et gytebestandsmål for hele vassdraget er nådd.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 6306 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Ikke vurdert
Delnorm Genetisk integritet Ikke vurdert
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning 2018 Ikke vurdert
Vurdering av beskatning Vi avventer etablering av gytebestandsmål for hele vassdraget før vi gir vurderinger av beskatning.
 
Gytebestandsmål: 6306 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Ikke vurdert
Delnorm Genetisk integritet Ikke vurdert
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fire år
Totalbeskatning %  siste fire år
Overbeskatning
Vurdering av beskatning
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Vassdraget ble friskmeldt i september 2017, og laksetrappa i Laksforsen ble åpnet og fisken kan minst vandre 9 km opp til Fellingsfors. Det ble også i 2017 gjennomført gytefisktellinger på strekningen Laksfossen til Kvalforsen med 7 drivtellere med 8-10 m sikt. Forholdene klassifiseres som gode, men det er flere høler der det er vanskelig å se all fisk. Det ble observert 4274 villaks, fordelt på 1330 smålaks, 1919 mellomlaks og 1025 storlaks. Dette betyr at gytebestandsmålet (nedstrøms Laksforsen) ble nådd (i størrelsesorden 9600 kg hunner). Trappa i Lakseforsen ble åpnet september 2017, og det ble registrert en oppvandring på 1616 laks, fordelt på 503 smålaks, 726 mellomlaks og 388 storlaks.
2018 Det ble åpnet for laksefiske i 2018, med en sesong fra 1. juli til 31. august. Det var en totalkvote på 600 laks fordelt på 40 % smålaks, 40 % mellomlaks og 20 % storlaks. Av disse kan 100 smålaks avlives oppstrøms Laksforsen i perioden 1. til 31. august. Hunnlaks over 75 cm er fredet. Det kan fanges to laks pr døgn, men bare en av de kan avlives. Det var en sesongkvote per fisker på to laks. Det ble rapportert en fangst (avlivet) på 172 laks på til sammen 845 kg, og rapportert gjenutsatt 517 laks med en anslått samlet vekt på 2405 (74 % gjenutsetting, på vektbasis). Det ble ikke gjennomført gytefisktellinger i 2018, og det var i perioder problemer med driften av telleren i trappa i Laksforsen. Det ble imidlertid estimert en oppvandring på nesten 1731 laks, fordelt på 1115 smålaks, 470 mellomlaks og 151 storlaks (Veterinærinstituttet Rapport 12-2019). 1138 laks ble dokumentert med video. Maksimum samlet beskatning basert på tellingene i trappa blir 9 % (antar at all fisk er hjemhørende oppstrøms - som opplagt ikke er korrekt - og at all fangst er gjort nedstrøms). Dette innebærer at gytebestandsmålet (som bare gjelder nedstrøms Laksforsen) ble nådd med god margin. Det bør nå etableres gytebestandsmål for hele vassdraget.
2019 Fiskesesonget ble utvidet med to uker i 2019, og var 15/6-31/8. Videre ble totalkvoten økt fra 600 til 1000 laks fordelt på 40 % smålaks, 40 % mellomlaks og 20 % storlaks. Av disse kan 200 smålaks avlives oppstrøms Laksforsen. All anadrom fisk fanget ovenfor Storforsen i Svenningdalselva og ovenfor Mikkeljordforsen i Austervefsna skal gjenutsettes. Hunnlaks over 65 cm er fredet (under 75 cm i 2018). Det kan landes tre laks pr døgn, men bare en av de kan avlives. Når kvoten er nådd skal fisket avsluttes. Det var en sesongkvote per fisker på to laks. Det ble rapportert en fangst (avlivet) på 361 laks på til sammen 1913 kg, og rapportert gjenutsatt 1333 laks med en anslått samlet vekt på 6977 (79 % gjenutsetting, på vektbasis). Fangstene økte altså markant fra 2018. Det ble gjennomført gytefisktellinger i 2019 på strekningen Laksfossen til Forsjordio med 7 drivtellere med 10-12 m sikt og svært lav vannføring (Fersksvannsbiologen Rapport 20120-03). Det var for mye is til å fortsette lengre ned, og dekket strekning var 13 km, sammelignet med 16 km i 2017. Det ble observert 1946 villaks, fordelt på 472 smålaks, 723 mellomlaks og 771 storlaks. Dette innebærer at gytebestandsmålet (som bare gjelder nedstrøms Laksforsen) ble nådd med god margin. I trappa i Laksforsen ble det anslått en oppvandring på 1744 laks, fordelt på 680 smålaks, 843 mellomlaks og 222 storlaks (NINA Rapport 1777). Oppgangen ble estimert fra analyser av et utvalg av videoklippene. Det bør nå etableres gytebestandsmål for hele vassdraget.
2020 Fiskereglene og kvotene fra 2019 ble videreført i 2020. Det ble rapportert en fangst (avlivet) på 377 laks på til sammen 1832 kg, og rapportert gjenutsatt 1450 laks med en anslått samlet vekt på 6788 (79 % gjenutsetting, på vektbasis). Fangstene har derfor stabilisert seg. Det ble gjennomført gytefisktellinger i 2020 på strekningen Laksfossen til Kvalforsen (samme strekning som i 2017, 17 km) med seks drivtellere med 9 m sikt og lav vannføring (Fersksvannsbiologen, rapportert i NINA rapport, se under). Det ble observert 1231 villaks, fordelt på 437 smålaks, 383 mellomlaks og 411 storlaks, en god del mindre enn i 2019 da tellingene dekket en kortere strekning. Like vel ble gytebestandsmålet (som bare gjelder nedstrøms Laksforsen) ble nådd med god margin. I trappa i Laksforsen ble det registrert (all videoklipp ble gjennomgått) en oppvandring på 602 laks, fordelt på 320 smålaks, 214 mellomlaks og 86 storlaks (NINA Rapport 1951), men telleren var ute av drift i 20 dager (27/7-17/8, med unntak av en dag med 27 fisk observert). Det ble også gjennomført drivtellinger på utvalgte områder oppstrøms Laksforsen, med relativt lave og variable antall fisk observert i ulike områder. Det kommenteres at det er noen vanskelige fosser som kan ha begrenset oppvandringen. Samlet ble det observert 226 laks (98 smålaks, 74 mellomlaks og 54 storlaks). Arbeidet med å etablere gytebestandsmål for hele vassdraget har startet.
2021 Fiskesesongen fra 2020 ble videreført i 2021 (15/6-31/8), men kvotene ble endret slik at det ble tillatt å avlive fire laks per sesong. Det kunne landes maksimalt fem laks per døgn og fisker, og av disse kunne to avlives. Fredningssoner rundt trapper ble utvidet. Det opplyses at lav vannføring i en lengre periode skapte problemer med oppgang i fisketrappa i Fellingsforsen, og at dette sannsynligvis påvirket beskatningen. Videre ga trolig COVID noen færre tilreisende fiskere. Det ble rapportert en fangst (avlivet) på 413 laks på til sammen 1807 kg, og rapportert gjenutsatt 1010 laks med en anslått samlet vekt på 4544 (72 % gjenutsetting, på vektbasis). Det ble ikke gjennomført gytefisktellinger i 2021. I trappa i Laksforsen ble det registrert (all videoklipp ble gjennomgått) en oppvandring på 3214 laks, fordelt på 2468 smålaks, 615 mellomlaks og 131 storlaks (NINA Rapport 2118), men telleren registrerte ikke fisk i perioden 12. september til 10. oktober.
2022 Fiskereglene fra 2021 ble videreført i 2022. Det opplyses at det ikke var speselt vanskelige fiskeforhold. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (Statsforvalter). Det ble rapportert en fangst (avlivet) på 387 laks på til sammen 1721 kg, og rapportert gjenutsatt 1074 laks med en anslått samlet vekt på 5322 (76 % gjenutsetting, på vektbasis). Det ble gjennomført gytefisktellinger i 2022 på strekningen Laksfossen til Kvalforsen med syv drivtellere med 9 m sikt og lav vannføring (rapportert i NINA Rapport 2216). Det ble observert 1136 villaks, fordelt på 306 smålaks, 506 mellomlaks og 324 storlaks. I trappa i Laksforsen ble det registrert (all videoklipp ble gjennomgått) en oppvandring på 2804 laks, fordelt på 1467 smålaks, 1220 mellomlaks og 117 storlaks (NINA Rapport 2216). Vi estimerer nå måloppnåelse for årene 2014 til 2022, basert på det nye gytebetandsmålet som dekker hele anadrom strekning. For årene fram til åpning av trappa i 2017 beregner vi gytebestanden nedstrøms Laksforsen basert på gytefisktellingene. For åra etterpå kombineres gytefisktellinger nedstrøms med tellingene i trappa og avlivet fangst oppstrøms (fra laksebørsen hos inatur). Vi bruker usikkerhetsintervaller (andel observasjon) både for gytefisktellingene (60, 70 og 80 % for alle år) og for tellingene i trappa i år der hele oppvandringen ikke ble dekket. I 2018 og 2021 var det ikke gytefisktellinger og vi brukte andel (med skjønnsmessig usikkerhet) av totalbestanden som var nedstrøms Lakseforsen i år før og etter som både har gytefisktellinger og video til å beregne gytebestanden nedstrøms Laksforsen. Dette tilsier at obserasjonen i trappa antas å utgør 20-60 % av total gytebestand i 2018 og 30-60 % i 2021. For 2022 gir våre beregninger en fangstandel på 24 % for smålaks, 29 % for mellomlaks og 62 % for storlaks, mens beskatningen for de samme størrelsesgruppene blir henholdsvis, 7 %, 8 % og 13 %.
Kultivering
Det har i mange år ikke vært drevet kultivering i vassdraget på grunn av G. salaris. Det har vært utsettingspålegg fra 1966/1974 på totalt 16 000 smolt (i Skjerva). Dette er nå midlertidig opphevet. I 2014 ble det som en del av reetableringen satt ut 109 626 smolt, 55 424 ufora yngel og 99 968 øyerogn, basert på materialet fra genbanken i Bjerka. Gentestet sjøørret slippes forbi den stengte fisketrappa i Laksforsen. I 2015 ble det satt ut 88 743 smolt, 108 000 ufora yngel, 26 000 fora yngel, 14 047 parr og 100 000 øyerogn, basert på materialet fra genbanken i Bjerka. Gentestet og saltbehandlet sjøørret ble sluppet forbi den stengte fisketrappa i Laksforsen. I 2016 ble det satt ut 23 490 ufora yngel, 16 569 yngel, 29 268 parr (1-årig) og 96 750 smolt (1-årig), basert på genbankmateriale. I 2017 ble det satt ut 220 000 startforet yngel, 103 145 sommerforet yngel og 108 120 smolt (1-årig), basert på genbankmateriale. I 2018 ble det satt ut 64 000 smolt, 145 000 ettåringer, 400 000 uforet yngel, 208 000 sommerforet yngel og 102 000 øyerogn, basert på genbankmateriale. I 2019 ble det satt ut 30 170 smolt, 205 767 ettåringer, 318 000 uforet yngel, 208 000 startforet yngel, basert på genbankmateriale. I 2020 ble det satt ut 24 330 smolt, 306 053 ettåringer, 504 000 uforet yngel og 260 000 sommerforet yngel, basert på genbankmateriale. I 2021 ble det satt ut 242 000 ettåringer og 210 000 sommerforet yngel, basert på genbankmateriale. I 2022 ble det satt ut 195 000 ettåringer og 260 000 sommerforet yngel, basert på genbankmateriale.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1989 156 19
1990 35 31 141 12
1997 69 33
2007 49 4 14 29
2009 4 0
2010 6 0
2011 68 22 20 5
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.