Fiskeoppsyn

Mål

Sikre at fiskereglene i Vefsna blir overholdt (både privatrettslig og offentligrettslige bestemmelser).   

Beskrivelse

På oppdrag fra Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) har Statskog Fjelltjenesten ansvaret for oppsynet i Vefsna. Fjelltjenesten engasjerer årlig 2 elvevakter med godkjent oppsynskurs. Disse uniformeres med Fjelltjenestens tjenesteantrekk. Ansatte i Fjelltjenesten fungerer som supplement til elvevaktene, og følger opp ved behov.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Gjennomført som planalgt i 2019. Oppsynsrapport fremlagt VeFi.