Driftsplan for Drevja

Introduksjon / forord

Det er innført pliktig organisering av rettighetshavere i alle vassdrag med gytebestandsmål på 100 kg hunfisk eller mer. Pliktig organisering er innført for å gi den lokale forvaltninga tilstrekkelig myndighet til å forvalte fiskebestandene og ta ansvar for sentrale oppgaver som fangstrapportering, oppsyn, kultivering, bestandsovervåking og regulering av fisket, og for å lette samarbeidet mellom offentlig og lokal forvaltning. Det skal utarbeides driftsplaner for alle vassdrag som er omfatta av kravet om pliktig organisering.

Her kan du lese om den generelle forvaltningen av villaksen, og om hvilket ansvar som pålegges de enkelte sektormyndigheter.

 

Driftsplanområde

Driftsplanen gjelder for den anadrome delen av Drevjavassdraget som ligger i Vefsn kommune i Nordland. Totalt utgjør den anadrome strekningen ca. 25 km. medregnet innsjøen Drevvatnet og sideelver. 

Drevjavassdragets forvaltningslag (DFL)  skal legge til rette for en forsvarlig forvaltning av fiskeressursene i vassdraget til det beste for medlemmene innenfor rammen av bærekraftig ressursforvaltning.

Drevja_kart anadrom strekning
Nasjonalt laksevassdrag

Drevjaelva er ikke et nasjonalt laksevassdrag, men munner ut i Vefsnfjorden som er en nasjonal laksefjord.

Organisering av driftsplanarbeidet

Arbeide med driftsplan for Drevjaelva og Drevvatnet er i startfasen. Norske Lakseelver har et tilbud om driftsplan på nett og vi er med som pilotelv sammen med andre elver.

Organisering av forvaltningslaget

Drevjavassdragets forvaltningslag (DFL) hadde stiftelsesmøte 25. april 2018. Laget drives som et samvirkeforetak 

Det er fastsatt 1 stk. andel pr. hjemmelshaver inntil årsmøte fastsetter en annen fordeling etter at vassdraget er kommet i ordinær drift og fangststatistikker foreligger.

Styret består av 5 styrerepresentanter hvorav 3 representerer elva og 2 innsjøen Drevvatnet. En av disse velges til leder.

Kvalitetsnormstatus

Skienselva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1496 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

KvalitetsnormvurderingDårlig
Delnorm Genetisk integritetDårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:100%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt97%siste fem år
Totalbeskatning13%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Drevjavassdraget er varig vernet mot kraftutbygging. Dog så er Kaldåga utbygd med en produksjon på 68 Gwh før vernestatus ble vedtatt i 1973. I konsesjonsvilkårene er det ikke krav om minstevannføring. Kaldåga er en sideelv til Drevvatnet.  Forløp og grunngivning for varig vern finnes i linken  To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00291957708552018

Drevvatnet

 

Vernestatus som gir føringer for forvaltninga av elva
Drevja_

Drevjaleira naturreservat våtmark. Drevjaleira har en viktig status som den eneste større gjenværende våtmarksområde langs Vefsnfjorden. 

Drevja_
Visjon

Etter rotenonbehandlingen er vårt mål å gjenopprette en selvproduserende anadrom laksefiskbestand i Drevjavassdraget som gir en fruktbar bestand som det kan høstes av.

Målsetningen er regulert kultivering for å opprettholde god kondisjon på fisken.
Skape engasjement rundt vassdraget i form av rekrutering og interesse for fiske.

Forvaltningsmål

Vi ønsker å opprettholde gytebestandsmålet på  570kg. Beholde det tradisjonsrike fiske etter røye og brunørret i Drevvatnet.      Forhindre at fremmede arter som pukkellaks får etablert seg.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fiskeregler Fritidsfiske Høy 2019 2030
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Videoovervåking Drevja Biologi Høy 2020 2024
Under Gjennomføring
Beredskap rømt oppdrettslaks og pukkellaks Biologi Høy 2022 2030 Lone Marie Molid Sandum
Forslag
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
3. Fangststatestikk og rapportering Fritidsfiske Høy 2022 2023
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
4.Fiskeoppsyn Biologi Høy 2022 2023
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Desinfiseringsstasjon Biologi Høy 2022 2050
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
6. Kultiveringstiltak Fritidsfiske Høy 2022 2023
Under Gjennomføring
Rapport prøvefiske Drevvatn 2019 Fritidsfiske Høy 2022 2032
Under Gjennomføring
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
7. Informasjon Fritidsfiske Høy
Under Gjennomføring
8. Forvaltningens årshjul
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
8. Forvaltningens årshjul Høy
Under Gjennomføring

 

Forvaltningslagets møter og aktiviteter