Prøv fiskelykken i Drevjo

Avkobling og spenning på samme tid!

Drevja_vald 2_fiske

Kart over soner finner du her. 
Fiskekort kjøpes på Elveguiden og hele oversikten finner du her.

Midtsesongevaluering

Tekst

Fiskeregler

Fiskeregler i Drevjoelva 2022

Fiskesesong og sesongkvote

Inntil 200 laks og 300 sjøørret kan avlives på hele vassdraget. Laks større enn 70cm er fredet og skal slippes ut igjen. Fiskesesong fom.15.06.21. tom. 31. 08. 21.

Fiskekort dokumenterer gyldig fisketillatelse

Gyldig fiskekort fås kjøpt i ELVEGUIDEN som kan lastes ned via Goolgle play eller Apple store. Her finnes info om soner, desinfisering ets. Ungdom under 16 år kan fiske gratis med egen stang sammen med en voksen som har løst fiskekort i Drevjaelva.

Tillatt redskap

Fisketillatelse gjelder stangfiske og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er, flue, sluk, spinner, og wobbler med inntil en treblekrok. Avstand mellom krokstamme og krokspiss, skal for trippelkrok ikke være større enn 13mm. Og for enkeltkrok ikke større enn 15mm. Alt fiske med naturlig agn er forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt. KROKER MED MOTHAKER ER STRENGT FORBUDT. Mothaker fjernes med fil eller tang. Fisker skal medbringe knutefri håv og tang. (fjerning av krok i fisk)

Landing, avliving av fisk. Døgnkvote og sesongkvote

  • Sesongkvote laks 2 stk. avlivet.
  • Sesongkvote sjøørret 5 stk. avlivet.
  • Døgnkvote, det kan landes inntil 5 lakser per fisker per dag, hvorav 2 kan avlives.
  • Fisket det enkelte døgn skal avsluttes når laksen er avlivet eller landingskvoten er fylt.
  • Døgnkvote for sjøørret er 2 stk. avlivet.

Skjellprøver, Otolittprøver

All avlivet laks skal det tas skjellprøver og otolittprøver av. Prøvene skal leveres til mottaksstasjon, hvor man finner nødvendig materiell til dette. Det skal tas noen skjell fra fisken som legges i en konvolutt, som i utfylt stand legges i en plastpose og knytes igjen. Deretter skjæres hode av og legges i en ny pose. Deretter knytes det hele sammen og legges i fryseren. OTOLITT SKAL IKKE FJERNES FRA FISKEHODE. KUN HELE HODE ER GODKJENT SOM PRØVE. Mottaksstasjonene er til følgende. Inger Haugen, Steinhaugen 3 Tlf. 90966207. Torstein Strøm Drevjaveien 361. Tlf. 91638923. Arnt Bergsnev Bergsnevveien 231.Tlf. 97010360

Krav om gjenutsetting

All fisk større enn 70cm skal settes ut igjen. Minstemålet for laks er 35cm og for sjøørret er 30cm. Feilfanget fisk som pga. skade avlives, skal innleveres på samme sted som skjell og otolitt avleveres. Fangsten skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens års-kvote, når den er dokumentert innlevert.

Krav om bruk av smittefritt utstyr

Fiskeutstyret og annet utstyr, som brukes i forbindelse med fisket skal være uten smitta av Gyrodactylus salaris. Utstyr brukt i annet vassdrag, skal desinfiseres, med godkjent desinfiseringsmiddel Virkon S. Se kart i Elveguiden om desinfiseringsstasjoner. Egenerklæring for utført desinfisering, medbringes under fiske. Kode på lås finner du i Elveguiden. Eller ta kontakt på Tlf. 97010360/90966207

Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier det

Fiskeravgift

Alle fiskere må ha betalt det statlige fiskeavgiften, for å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering må medbringes under fiske.

Regulering av fiske ved fisketrapper og bruer.

Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske i fredningssonen ved fisketrapp fra 27m nedenfor til 37m ovenfor.

Straffebestemmelser.

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse Jf. Lov om laksefiske og innlandsfiske. Alternativt vil brudd på reglene bli håndhevet privatrettslig i Drevjavassdragets Forvaltningslag SA, jf. Fiskerens aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på inntil 6000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad. Fiskere som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Drevja gjenværende sesong og påfølgende sesong. Fiskere som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Drevjaelva før ilagt gebyr er betalt. Rettighetshavere/kortselgere og alle som har løst fiskekort kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort. Samt varsle oppsyn om mulig brudd på fiskereglene.

Fiskeregler i Drevvatnet 2021

Ungdomsfiske

Ungdom under 16 år kan fiske gratis med egen stang sammen med en voksen som har løst fiskekort for Drevjaelva.