Prøv fiskelykken i Drevjo

Avkobling og spenning på samme tid!

Fiskeregler Drevjaelva 2021

Fiskesesong og sesongkvote

Inntil 200 laks og 300 sjøørret kan avlives på hele vassdraget. Laks større enn 70cm er fredet og skal slippes ut igjen. Fiskesesong fom.15.06.21. tom.  31. 08. 21.

Fiskekort dokumenterer gyldig fisketillatelse

Gyldig fiskekort fås kjøpt i ELVEGUIDEN som kan lastes ned via Goolgle play eller Apple store. Her finnes info om soner, desinfisering ets. Ungdom under 16 år kan fiske gratis med egen stang sammen med en voksen som har løst fiskekort i Drevjaelva.

Tillatt redskap

Fisketillatelse gjelder stangfiske og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er, flue, sluk, spinner, og wobbler med inntil en treblekrok. Avstand mellom krokstamme og krokspiss, skal for trippelkrok ikke være større enn 13mm. Og for enkeltkrok ikke større enn 15mm. Alt fiske med naturlig agn er forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt. KROKER MED MOTHAKER ER STRENGT FORBUDT. Mothaker fjernes med fil eller tang. Fisker skal medbringe knutefri håv og tang. (fjerning av krok i fisk)

Landing, avliving av fisk. Døgnkvote og sesongkvote

Sesongkvote laks 2 stk. avlivet. Sesongkvote sjøørret 5 stk. avlivet. Døgnkvote, det kan landes inntil 5 lakser per fisker per dag, hvorav 2 kan avlives. Fisket det enkelte døgn skal avsluttes når laksen er avlivet eller landingskvoten er fylt. Døgnkvote for sjøørret er 2 stk. avlivet.

Skjellprøver, Otolittprøver

All avlivet laks skal det tas skjellprøver og otolittprøver av. Prøvene skal leveres til mottaksstasjon, hvor man finner nødvendig materiell til dette. Det skal tas noen skjell fra fisken som legges i en konvolutt, som i utfylt stand legges i en plastpose og knytes igjen. Deretter skjæres hode av og legges i en ny pose. Deretter knytes det hele sammen og legges i fryseren. OTOLITT SKAL IKKE FJERNES FRA FISKEHODE. KUN HELE HODE ER GODKJENT SOM PRØVE. Mottaksstasjonene er til følgende. Inger Haugen, Steinhaugen 3 Tlf. 90966207. Torstein Strøm Drevjaveien 361. Tlf. 91638923. Arnt Bergsnev Bergsnevveien 231.Tlf. 97010360

Krav om gjenutsetting 

All fisk større enn 70cm skal settes ut igjen. Minstemålet for laks er 35cm og for sjøørret er30cm. Feilfanget fisk som pga. skade avlives, skal innleveres på samme sted som skjell og Otolitt avleveres. Fangsten skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens års-kvote, når den er dokumentert innlevert.

Krav om bruk av smittefritt utstyr

Fiskeutstyret og annet utstyr, som brukes i forbindelse med fisket skal vøre utensmitta av Gyrodactylus salaris. Utstyr brukt i annet vassdrag, skal desinfiseres, med godkjent desinfiseringsmiddel Virkon S. Se kart i Elveguiden om desinfiseringsstasjoner. Egenerklæring for utført desinfisering, medbringes under fiske. Kode på lås finner du i Elveguiden. Eller ta kontakt på Tlf. 97010360/90966207

Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier det

 

 

Fiskeavgift

Alle fiskere må ha betalt det statlige fiskeavgiften, for å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering må medbringes under fiske.

Regulering av fiske ved fisketrapper og bruer.

Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske i fredningssonen ved fisketrapp fra 27m nedenfor til 37m ovenfor.

Straffebestemmelser.

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse. Jf. Lov om laksefiske og innlandsfiske. Alternativt vil brudd på reglene bli håndhevet privatrettslig i Drevjavassdragets Forvaltningsslag SA, jf. Fiskerens aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på inntil 6000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad. Fiskere som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Drevja gjenværende sesong og påfølgende sesong. Fiskere som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Drevjaelva før ilagt gebyr er betalt. Rettighetshavere/kortselgere og alle som har løst fiskekort kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort. Samt varsle oppsyn om mulig brudd på fiskereglene. 

 

 

                     Fiskeregler i Drevvatnet 2021

FISKETIDER

Fiske i Drevvatnet er tillat hele året med unntak av garnfiske i perioden 1.august til 15. oktober. I denne perioden er garnfiske forbudt. (Se forskrift for fiske i vassdrag og munningssoner, Nordland) Fiske av anadrom fisk er tillat i perioden 15.06.21. til og med 31.08.21. Fangst av anadrom fisk utenfor denne tid skal settes ut igjen såfremt den vurderes å kunne overleve.

 

 

REDSKAP

Garn største tillatte maskevidde 26mm (24 omfar). Garn skal bunnsettes med stein (søkke) i begge ender. Toppteinen skal være minimum 3 m under overflaten. Garnblåse skal merkes med navn.

Håndsnøre/stangfiske. Ett håndsnøre eller stang er tillatt pr fisker og inntil to agn per snøre, med unntak av under dorging da det er tillatt bruke inntil to stenger pr båt, men kun et agn pr stang. Tillatt agn er sluk, spinner, wobbler og flue. Med maksimalt en trippelkrok. Avstanden mellom krokstamme og krokspiss på trippelkrok skal ikke være større enn 13 mm, enkeltkrok maks 15 mm. MOTHAKER SKAL FJERNES. Naturlig agn som mark, reke og småfisk er ikke tillatt. Ei heller kunstig etterligning av dette. Fiskestanga skal ikke forlates under fiske. 

Oterfiske er ikke tillat.

 

KVOTER

Det er ikke kvoter på innlandsfisk røye, brunørret eller ål. 

Sesongkvote på laks er 2 stk. avlivet. Sesongkvote på sjøørret er 5 stk. avlivet. Døgnkvote, det kan landes inntil 5 lakser per fisker per dag, hvorav 2 kan avlives. Fiske det enkelte døgn skal avsluttes når laksen er avlivet eller landingskvoten er fylt. Døgnkvote for sjøørret er 2 stk. avlivet.

 

FISKEKORT OG FANGSTREGISTRERING

Den som etter fylte 18 år og skal fiske i Drevvatnet skal løse fiskekort, og medbringes under fiske. Fiskekort kjøpes i vår distributør ELVEGUIDEN. Enten via app eller nettside. Det skal også løses inn fisketrygdavgift til staten. 

Fangstregistrering innrapporteres til ELVEGUIDEN.

 

 

Midtsesongevaluering

Tekst

Fiskeregler

 

Fiskeregler Drevjaelva 2020 (fiskeregler for Drevvatnet følger under)

Fiskeregler Drevjaelva 2021

Fiskesesong og sesongkvote

Inntil 200 laks og 300 sjøørret kan avlives på hele vassdraget. Laks større enn 70cm er fredet og skal slippes ut igjen. Fiskesesong fom.15.06.21. tom. 31. 08. 21.

Fiskekort dokumenterer gyldig fisketillatelse

Gyldig fiskekort fås kjøpt i ELVEGUIDEN som kan lastes ned via Goolgle play eller Apple store. Her finnes info om soner, desinfisering ets. Ungdom under 16 år kan fiske gratis med egen stang sammen med en voksen som har løst fiskekort i Drevjaelva.

Tillatt redskap

Fisketillatelse gjelder stangfiske og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er, flue, sluk, spinner, og wobbler med inntil en treblekrok. Avstand mellom krokstamme og krokspiss, skal for trippelkrok ikke være større enn 13mm. Og for enkeltkrok ikke større enn 15mm. Alt fiske med naturlig agn er forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt. KROKER MED MOTHAKER ER STRENGT FORBUDT. Mothaker fjernes med fil eller tang. Fisker skal medbringe knutefri håv og tang. (fjerning av krok i fisk)

Landing, avliving av fisk. Døgnkvote og sesongkvote

Sesongkvote laks 2 stk. avlivet. Sesongkvote sjøørret 5 stk. avlivet. Døgnkvote, det kan landes inntil 5 lakser per fisker per dag, hvorav 2 kan avlives. Fisket det enkelte døgn skal avsluttes når laksen er avlivet eller landingskvoten er fylt. Døgnkvote for sjøørret er 2 stk. avlivet.

Skjellprøver, Otolittprøver

All avlivet laks skal det tas skjellprøver og otolittprøver av. Prøvene skal leveres til mottaksstasjon, hvor man finner nødvendig materiell til dette. Det skal tas noen skjell fra fisken som legges i en konvolutt, som i utfylt stand legges i en plastpose og knytes igjen. Deretter skjæres hode av og legges i en ny pose. Deretter knytes det hele sammen og legges i fryseren. OTOLITT SKAL IKKE FJERNES FRA FISKEHODE. KUN HELE HODE ER GODKJENT SOM PRØVE. Mottaksstasjonene er til følgende. Inger Haugen, Steinhaugen 3 Tlf. 90966207. Torstein Strøm Drevjaveien 361. Tlf. 91638923. Arnt Bergsnev Bergsnevveien 231.Tlf. 97010360

Krav om gjenutsetting

All fisk større enn 70cm skal settes ut igjen. Minstemålet for laks er 35cm og for sjøørret er30cm. Feilfanget fisk som pga. skade avlives, skal innleveres på samme sted som skjell og Otolitt avleveres. Fangsten skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens års-kvote, når den er dokumentert innlevert.

Krav om bruk av smittefritt utstyr

Fiskeutstyret og annet utstyr, som brukes i forbindelse med fisket skal vøre utensmitta av Gyrodactylus salaris. Utstyr brukt i annet vassdrag, skal desinfiseres, med godkjent desinfiseringsmiddel Virkon S. Se kart i Elveguiden om desinfiseringsstasjoner. Egenerklæring for utført desinfisering, medbringes under fiske. Kode på lås finner du i Elveguiden. Eller ta kontakt på Tlf. 97010360/90966207

Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier det

 

 

Fiskeavgift

Alle fiskere må ha betalt det statlige fiskeavgiften, for å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering må medbringes under fiske.

Regulering av fiske ved fisketrapper og bruer.

Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske i fredningssonen ved fisketrapp fra 27m nedenfor til 37m ovenfor.

Straffebestemmelser.

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse. Jf. Lov om laksefiske og innlandsfiske. Alternativt vil brudd på reglene bli håndhevet privatrettslig i Drevjavassdragets Forvaltningsslag SA, jf. Fiskerens aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på inntil 6000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad. Fiskere som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Drevja gjenværende sesong og påfølgende sesong. Fiskere som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Drevjaelva før ilagt gebyr er betalt. Rettighetshavere/kortselgere og alle som har løst fiskekort kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort. Samt varsle oppsyn om mulig brudd på fiskereglene.

Fiskeregler i Drevvatnet 2020

FISKETIDER

Fiske i Drevvatnet er tillatt hele året med unntak av garnfiske i perioden 1. august til 15. oktober. I denne perioden er garnfiske forbudt. (Se forskrift for fiske i vassdrag og munningssoner, Nordland) Fiske av anadrom fisk er tillat i perioden 01.07.20 til og med 31.08.20. Fangst av anadrom fisk utenfor denne tid skal settes ut igjen om såfremt den vurderes å kunne overleve.

REDSKAP

  • Garn: Største tillatte maskevidde 26 mm (24 omfar). Garn skal bunnsettes med stein (søkke) i begge ender. Toppteinen skal være minimum 3m under overflaten. Garnblåse skal merkes med navn.
  • Håndsnøre/stangfiske: Ett håndsnøre eller stang er tillatt pr fisker og inntil to agn per snøre, med unntak av under dorging da det er tillatt bruke inntil to stenger pr båt, men kun et agn pr stang. Tillatt agn er sluk, spinner, wobbler og flue, med maksimalt en trippelkrok. Avstanden mellom krokstamme og krokspiss på trippelkrok skal ikke være større enn 13mm, enkeltkrok maks 15mm. MOTHAKER SKAL FJERNES. Naturlig agn som mark, reke og småfisk er ikke tillatt. Ei heller kunstig etterligning av dette. Stang/håndsnøre skal ikke forlates under fiske. 
  • Oterfiske: Ikke tillatt.

KVOTER

Det er ikke kvoter på innlandsfisk røye, brunørret eller ål.  Sesongkvote på laks er 3stk avlivet fisk, og en døgnkvote på 1 stk avlivet fisk pr fisker. Laks over 65 cm skal settes ut igjen. All sjøørret er fredet og skal settes ut igjen, så fremt den anses overlevelsesdyktig.

FISKEKORT OG FANGSTREGISTRERING

Den som etter fylte 18 år og skal fiske i Drevvatnet skal løse fiskekort, og dette skal medbringes under fiske. Fiskekort kjøpes i vår distributør ELVEGUIDEN, enten via app eller nettside. Det skal også løses inn fisketrygdavgift til staten. 

Fangstregistrering innrapporteres til ELVEGUIDEN.

DESINFISERING

Alle fiskeredskaper, vadere, håver, båter, kajakker, kanoer og lignende som er brukt i andre vassdrag inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Drevjavassdraget inkl Drevvatnet med alle sideløp. Egenerklæring om desinfisering skal ALLTID medbringes under fiske.

Desinfiseringsstasjonene finner du her:

  • Steinar Haaland i Drevvatn

  • Inger K Haugen I Øvre Drevja

  • Ner-Drevjo Bygdehus (Holandsvika)

Desinfiseringen er selvbetjent og koden til låsen er 941

STRAFFEBESTEMMELSER

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, Jff lov om laksefiske og innlandsfiske. Alternativt vil brudd på reglene bli håndhevet privatrettslig i Drevjavassdragets Forvaltningslag SA, jfr fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på inntil kr 6 000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad. Rettighetshavere/kortselgere og alle som har løst fiskekort kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort, og varsle oppsyn om mulig brud på fiskereglene.

Ungdomsfiske

Ungdom under 16 år kan fiske gratis med egen stang sammen med en voksen som har løst fiskekort for Drevjaelva.