Fiskeregler

Mål

 

Fiskeregler Drevjaelva 2022

Fiskesesong og sesongkvote

Inntil 200 laks og 300 sjøørret kan avlives på hele vassdraget. Laks større enn 70cm er fredet og skal slippes ut igjen. Fiskesesong fom.15.06.21. tom.  31. 08. 21.

Fiskekort dokumenterer gyldig fisketillatelse

Gyldig fiskekort fås kjøpt i ELVEGUIDEN som kan lastes ned via Goolgle play eller Apple store. Her finnes info om soner, desinfisering ets. Ungdom under 16 år kan fiske gratis med egen stang sammen med en voksensom har løst fiskekort i Drevjaelva.

Tillatt redskap

Fisketillatelse gjelder stangfiske og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er,flue, sluk, spinner, og wobbler med inntil en treblekrok. Avstand mellom krokstamme og krokspiss, skal fortrippelkrok ikke være større enn 13mm. Og for enkeltkrok ikke større enn 15mm. Alt fiske med naturlig agn er forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt. KROKER MED MOTHAKER ER STRENGT FORBUDT. Mothaker fjernes med fil eller tang. Fisker skal medbringe knutefri håv og tang.(fjerning av krok i fisk)

Landing, avliving av fisk. Døgnkvote og sesongkvote

Sesongkvote laks 2 stk. avlivet. Sesongkvote sjøørret 5 stk. avlivet. Døgnkvote, det kan landes inntil 5 lakser per fisker per dag, hvorav 2 kan avlives. Fisket det enkelte døgn skal avsluttes når laksen er avlivet eller landingskvoten er fylt. Døgnkvote for sjøørret er 2 stk. avlivet.

Skjellprøver, Otolittprøver

All avlivet laks skal det tas skjellprøver og otolittprøver av. Prøvene skal leveres til mottaksstasjon, hvor man finner nødvendig materiell til dette. Det skal tas noen skjell fra fisken som legges i en konvolutt, som i utfylt stand legges i en plastpose og knytes igjen. Deretter skjæres hode av og legges i en ny pose. Deretter knytes det hele sammen og legges i fryseren. OTOLITT SKAL IKKE FJERNES FRA FISKEHODE. KUN HELE HODE ER GODKJENT SOM PRØVE. Mottaksstasjonene er til følgende. Inger Haugen, Steinhaugen 3 Tlf. 90966207. Torstein Strøm Drevjaveien 361. Tlf. 91638923. Arnt Bergsnev Bergsnevveien 231.Tlf. 97010360

Krav om gjenutsetting

All fisk større enn 70cm skal settes ut igjen. Minstemålet for laks er 35cm og for sjøørret er30cm. Feilfanget fisksom pga. skade avlives, skal innleveres på samme sted som skjell og Otolitt avleveres. Fangsten skal rapporteres,og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens års-kvote, når den er dokumentert innlevert.

Ordensregler.

Kjør/gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebane. Ved flere fiskere på samme strekning, skal det praktiseres bevegelig fiske der dette er mulig: et kast, et steg til siden, nytt kast, nytt steg til siden osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne fiskere på strekket. På steder der det ikke er mulig å fiske bevegelig, skal hver fisker maksimalt fiske tjue minutter på stede før ny fisker slippes til.

Krav om bruk av smittefritt utstyr

Fiskeutstyret og annet utstyr, som brukes i forbindelse med fisket skal være uten smitte av Gyrodactylus salaris. Utstyr brukt i annet vassdrag, skal desinfiseres, med godkjent desinfiseringsmiddel Virkon S. Se kart i Elveguiden om desinfiseringsstasjoner. Egenerklæring for utført desinfisering, medbringes under fiske. Kode på lås finner du i Elveguiden. Eller ta kontakt på Tlf. 97010360/90966207

Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier det

 

 

Fiskeavgift

Alle fiskere må ha betalt det statlige fiskeavgiften, for å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering må medbringes under fiske.

Regulering av fiske ved fisketrapper og bruer.

Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske i fredningssonen ved fisketrapp fra 27m nedenfor til 37m ovenfor.

Straffebestemmelser.

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse. Jf. Lov om laksefiske og innlandsfiske. Alternativt vil brudd på reglene bli håndhevet privatrettslig i Drevjavassdragets Forvaltningsslag SA, jf.Fiskerens aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på inntil 6000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad. Fiskere som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Drevja gjenværende sesong og påfølgende sesong. Fiskere som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Drevjaelva før ilagt gebyr er betalt. Rettighetshavere/kortselgere og alle som har løst fiskekort kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort. Samt varsle oppsyn om mulig brudd på fiskereglene. 

 

Fiskeregler for Drevvatnet 2022

Gjeldene fiskeregler for Drevjaelva gjelder også for vatnet. (Finnes i Elveguidenog Norske Lakseelver på nett.)

➢ Inntil 200 laks og 300 sjøørret kan avlives i hele vassdraget. Laks større enn 70 cm er FREDET og skal slippes ut igjen. Fiskesesong fom. 15.06.22 tom. 31.08.22. Anadrom fisk tatt utenfor sesongen skal slippes ut igjen, forutsatt god overlevelsesevne.

➢ Fiskekort dokumenterer gyldig fisketillatelse. Husk at alle må ha betalt den statlige fiskeavgiften i tillegg!

➢ Tillatt redskap.

➢ Landing og avliving av fisk. Døgnkvote og sesongkvote.

➢ Skjellprøver og otolittprøver. All avlivet LAKS skal det tas prøver av.

➢ Krav om gjenutsetting.

➢ Krav om bruk av smittefritt utstyr.

➢ Regulering av fiske ved fisketrapper og bruer.

 

Garnfiske og teinefiske i Drevvatnet. Fisketillatelse (nr.4-2022)

Garnfiske i Drevvatnet kan utøves etter henvendelse til DFL for å få registreringsskjema.
Send e-post til stasom08@gmail.com eller tone.tam@online.no

➢ Bunngarn med maskevidde inntil 26 mm. Det kan også brukes røyeteiner.

➢ Garn og teiner skal være tydelig merket med eiers navn og adresse.

➢ Garn skal være nedsenket minst 3 m.

➢ Tidsavgrensning; juni og juli 2022

➢ Bifangst av sjøørret, laks og ål skal registreres og slippes ut igjen.

➢ Det stilles krav om at det ikke skal fiskes nærmere gyteelvene for laks og sjøørret enn 200 m.

➢ Gyteelvene er Drevjaelva, Kaldåga, Buktelva og Dyrhaugelva. 

➢ Utfyllende registrering på skjema som sendes inn til DFL innen31.august.

DFL er pålagt rapportering til statsforvalter. 
Tilfredsstillende rapportering gir mulighet for videre dispensasjon for garnfiske i vatnet!

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Den anadrome fiskebestanden må overvåkes slik at beskatning ikke går på bekostning av gytebestansmål. (video-overvåkning, drivtelling, el-fiske telling)

Gytebekkene til sjøørreten oppgraderes for bedre gyteforhold.

Garn og eventuelt teinefiske reguleres i henhold til gjeldende regler fra Direktorat og fylke. Målsetting om reguleringer som fremmer økt vekt og kondisjon på røye og brunørret 

 

ISFISKEREGLER DREVVATNET 2022

I henhold til forskrift for Nordland fylke om fiskeregler i vassdrag med anadromlaksefisk og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt nedsenkning av garn ved fiske i sjøen.

 

Bestemmelse for fiske i vassdraget gjelder så langt opp anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) går opp fra sjøen.

§3​I innsjøer er isfiske med stang og håndsnøre generelt tillatt etter alle fiskeslag unntatt laks. Under isfiske kan det i tillegg til de agntyper som generelt er tillatt, også brukes alle former for organisk agn. UNNTATT REKER.

 

Vinterstøinger (som antas å overleve)         

skal slippes ut igjen på en skånsom måte.

 

 

 

Alle over 18 år MÅ løse fiskekort. Dette gjelder alt av fiske. Fiskekort kjøpes i appen Elveguiden. Fiskekort medbringes under fiske. Fangst skal registreres i Elveguiden. Registrering i isfiskesesongen skal skje før den 1 mai.

Pris for sesongkort i Drevvatnet​ 330,-

Pris for døgnkort i Drevvatnet​​  50,-

 

​​​​​​DREVJAVASSDRAGETS FORVALTNINGSLAG