Fredrik
Sportsfiske/Fiskeregler

Å fiske i Ranaelva

Hvert år kommer det spørsmål fra foreldre om deres sønn eller datter kan fiske i Ranaelva?
I utgangspunktet er alle hjertelig velkommen til å fiske i elva, men det er nødvendig å opplyse om hvilke forutsetninger eller utfordringer det er å fiske i elver som er under kultivering/reetablering.

 

Ranaelva
torsdag 27.juli 2023 / 10:44

Av Stein Evensen

I Norge går den Atlantiske havlaksen opp i våre elver. De seneste 20 årene har denne laksestammen hatt en betydelig nedgang, ja så betydelig har nedgangen vært at i Norsk rødliste for arter ble statusen lokalt oppjustert til nær truet i 2021.
Årsaken kan nok være mange, men det er ikke til å stikke under en stol at oppdrettsindustrien og lakselus fra denne, gruvedrift og vannkraftutbygging får ta en stor del av skylden.

Mange nasjonale laksevassdrag har vært smittet av parasitten Gyrodactylus salaris, som dreper lakseyngelen i elvene og medfører at den lokale laksestammen dør ut. Derfor er nå de fleste tidligere smitta vassdrag i Norge behandlet for parasitten og i etterkant er det gjort betydelige kultivering-/investeringstiltak for å redde villaksen.
Ranaelva er en av disse elvene.
For å kunne drive et forsvarlig fiske, er det så godt som i alle elver i Norge, strenge regler for kvoter og ikke minst for hvordan du skal drive et mest mulig skånsomt fiske etter laksen.

Ranaelva ble første gang Rotenonbehandlet for gyro i 2003/2004. Etter fem år med reetablering ble elva friskmeldt i 2009.
I 2014 ble smitten på nytt påvist og elva ble hastebehandlet høsten 2014 og ei ny fullskalabehandling ble gjennomført høsten 2015. Elva ble friskmeldt for andre gang høsten 2020.
Sesongen 2021 var første året etter andre behandling/friskmelding at elva ble åpnet for et svært begrenset fiske. I perioden etter siste behandling, har det vært satt ut store mengder med rogn og yngel fra den lokale laks og sjøørretstammen.

Fredrik

 

I dag er elva å regne som ei frisk og sunn elv for både laks og sjøørret, men regnes likevel å være under reetablering. Det vil si at det er nøye overvåking av fisken i elva, samt at det gjøres tiltak for at fisken kan formere seg bærekraftig i elva.
For at elva skal oppnå gytebestandsmålet som er satt for elva, er det ei nøye vurdert kvote som er gitt elva. 200 laks under 65 cm på hele elva kan fiskes, uten at det skal innvirke for mye på gytebestandsmålet. På grunn av de nevnte utfordringene som elva har hatt, vil det derfor medføre strenge regler for hvordan fisket i elva skal foregå.

Hvilke kunnskaper må du som fisker i elva ha?

Desinfisering
Alt utstyr som skal benyttes i elva, skal desinfiseres. Dette gjøres for at det ikke skal komme overført smitte fra andre vassdrag. Vått og fuktig utstyr som vadebekledning, fiskeutstyr, kajakk og kanoer (for de som ønsker å bruke elva til andre aktiviteter), representerer en betydelig fare for smitte. Stasjoner for dette finner du på Røssvoll Camping, Brennsletta og Sport1.

Gyldig, digital kvittering for dette skal medbringes i elva og vises ved Oppsyn. Overtredelse av dette kan være bot inntil kr. 6000,- (privatrettslig), inndragning av fiskekort og utestengelse fra elva i sesongen du fisker i, samt påfølgende sesong.

Fiskeavgift
Alle over 18 år må løse den nasjonale fiskeavgiften for å fiske i anadrom vassdrag. Med «anadrom», menes vassdrag som innehar sjøgående fisk. Det forlanges ikke fiskeavgift for innlandsfiske og heller ikke for personer under 18 år. Gebyret for ikke å ha løst fiskeavgift er per.i dag kr. 3000,-
Vær obs på at fiskekortet du kjøper ikke er gyldig før fiskeavgiften er løst!

Fiskekort
Elva er delt i to grunneierlag- Blå og Gul. Fiskekort for de respektive grunneierlagene kjøpes på henholdsvis elveguiden.no for gul sone og Sport1 for blå sone.
Alle som kjøper kort på gul sone via elveguiden.no, må registrere seg i forkant for å få et unikt IDnr som benyttes ved senere kjøp av kort og ved desinfisering og fangstrapportering.

Gul sone har lagt ut 5 sesongkort for de nedre delene av elva for ungdom mellom 12-18 år. Her anbefales det at ungdom under 15 år, bør ha en ledsager med seg i elva.
For de som ikke har vært så heldig å få seg et sesongkort, eller ønsker å fiske på de sonene som kun selger døgnkort, må en fiske på en foresattes kort.
Det vil si at den foresatte må ha gyldig fiskekort og barnet fisker da på den foresattes kvote. De øvrige reglene for elva gjelder selvsagt for dette fisket også.
Her må den som innehar fiskekort for Ranaelva sette seg inn i vald/sonegrensene og sørge for at den eller de fisker på rett sone/vald.

Kvoter
Kvotene i Ranaelva er satt til å lande 12 laks i sesongen, hvorav 3 laks under 65 cm kan avlives. Dvs at du teknisk sett kan lande 9 andre laks som skal settes ut. Dette er gjort for at du skal ha mulighet for å fange «rett» laks. Dette er ikke Catch and Release som faktisk ikke er lov i Norge, men «rettet» fiske som drives stort sett i alle lakseelver i landet.
Det er lov til å lande to laks i døgnet, hvor du så må avslutte fiske til nytt fiskedøgn starter. Skulle du imidlertid avlive en laks, skal døgnet avsluttes umiddelbart. Dette gjelder selv om du har en laks til som du kan sette ut.

Fisk som er skadet etter landing, skal meldes fra til Oppsyn/Valdansvarlig og leveres inn (les reglene for elva i sin helhet).
All fisk skal behandles med forsiktighet og ikke utsettes for unødige påkjenninger, noe som fordrer at fisken ikke løftes ut av vannet. Du kan fint ta bilder av fisken i vannet!

Oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives. Disse fiskene skal meldes inn som ovenfor og godkjennes. Fisker får da beholde fiskene.
All sjøørret og sjørøye er fredet i elva og skal behandles forsiktig og settes ut igjen!
Skjellprøve skal tas av all avlivet fisk og leveres inn. Innlevering av skjellprøve skal gjøres til Sport1 eller på desinfiseringsstasjonen på Brennsletta.

Her fordres det at den som fisker eller er ansvarlig for fisket, har kunnskaper nok til å gjøre de vurderingene en må gjøre, før en fisk blir satt ut eller avlivet.
Har du målbånd tilgjengelig?
Ser du forskjell på hann og hunnfisk?
Ser du forskjell på villfisk og oppdrettsfisk?
Er du i stand til å vurdere om en fisk har en skade av en slik art at den kommer til å stryke med, eller kan den settes ut igjen?
Vet du hvordan en pukkellaks/oppdrettslaks ser ut? Osv

Overtredelse av kvotebestemmelsene kan gi høy bøtelegging, samt utestengelse fra elva i minst to sesonger.

Fangstrapportering
Alle skal rapporter inn fangst fra elva. Også 0-fangst skal rapporteres inn. I innrapporteringen spørres du om kjønn på fisken, lengde, pluss en rekke andre spørsmål du må huke av for. Det er derfor viktig at kortinnehaver har de kunnskapene som er nevnt ovenfor, men samtidig kan fylle ut en riktig fangstrapport. Her er det viktig at du er observant i behandlingen av fisk du setter ut. Har den lakselus? Er den fettfinneklippet? Har du tatt riktige mål av den? Osv.

Fangstrapportering for kort på gul sone gjøres på elveguiden.no
Fangstrapportering for kort på blå sone gjøres på scanatura.no
Skulle du glemme å innmelde fangst, vil du høyst sannsynlig få en påminnelse om dette. Leverer du fortsatt ikke fangstrapport, kan du risikere å bli utestengt fra kortselger!

Regler for elva
Alle som kjøper fiskekort for Ranaelva, er pålagt å sette seg godt inn i reglene for elva. Her bør du være obs på utstyrsbegrensninger osv, men det kan også være særskilte bestemmelser som gjelder for det enkelte grunneierlag.
Reglene for elva og de respektive grunneierlagene finner du på:
ranaelva.no eller på elveguiden.no og du får dem også på Sport1 og på fiskekortet du kjøper der.
Det er like grunnregler for elva, uavhengig av hvilken sone du kjøper kort for. Overtredelse av elvas fellesreglement, håndheves av Ranavassdraget Fiskeforvaltning SA (RVFF). Dette er ei sammenslutning av fiskerettsahaverne i den anadrome delen av vassdraget. Ranavassdraget strekker seg fra sjøen og opp til Raudfjellforsen og omfatter også sideelvene Plura og Tverråga.

Noe å tenke over
I dette innlegget er det listet opp en rekke ting en må være klar over, og eller sette seg inn i. Dette er ikke ment for å skremme noen fra å fiske i den flotte elva vår, men er de faktiske realiteten du som fisker i elva står overfor.
Vi ønsker spesielt de yngre hjertelig velkommen til å fiske, men de foresatte må være klar over hvilke forpliktelser det medfører å fiske i denne og for så vidt en rekke av våre nasjonale laksevassdrag.
Det er ikke alle som bestandig har tid til å følge opp en fiskeivrig sønn eller datter i elva.
Løsningen kan være å knytte til seg en kontakt som allerede fisker i elva?
Eller kanskje kan du som foresatt fylle på med kunnskap omkring dette fisket og starte selv.
Kan det bli din nye hobby?