Om Ranaelva

Ranaelva har sitt nedslagsområde nord på Helgeland. Fra Saltfjellet kommer Randalselva og møter Virvasselva ca. 70 km fra utløpet. Brevatn fra Svartisen og tilsig fra Stormdalsåga og Bjellåga er elvene som til sammen danner Ranaelva.

Reinforsen og aurene på Øvre Meforsen
Reinforsen og aurene på Øvre Meforsen
Beskrivelse
Ranaelva har mye stor laks

Informasjon om fiskekort finner du her

Oversikt i kart over infrastruktur, fiskeplasser med mer finner du her

Fiskeregler for anadrom strekning i Ranaelva opp til Reinforsen 2021.

§ 1 Fisketid, og arter:
Tillatt å fiske etter laks i perioden f.o.m. 01.07 t.o.m. 31.08. På åpningsdagen er starttid for fiske kl 12.00. Alt fiske vil bli stengt når en totalkvote for avlivet laks er nådd. Sjøørret fredes. All bifangst av sjøørret skal settes levende ut igjen.                                                                                

§ 2 Redskapsbruk:
Kun stangfiske er tillatt. Som agn er det bare tillatt å bruke flue, sluk, spinner og wobbler med maks én trippelkrok. Alt fiske med naturlig agn er forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt, smak og konsistens som naturlig agn. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal for trippelkrok ikke være større enn 13 mm og for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk sannsynligvis vil krøkes. Alle fiskere skal innrette fisket slik at gjenutsetting kan skje uten å skade fisken. Fiskerne skal medbringe knutefri håv og tang/krokløser. Alle kroker skal være uten mothake eller ha denne klemt inn eller filt bort.
                                             Ved vannføring under 20m3/s i Reinforsen målestasjon skal all fiske stoppes

§ 3 Kvoter på landing, avlivning og gjenutsetting:
Døgnkvote: Maksimalt 2 landede laks. Som landet regnes fisk der fiskeren etter å ha trettet ut fisken, frigjør kroken ved bruk av hånd, tang eller slakking av snøret mens fisken befinner seg i håven, holdes i halegrep eller kunne vært håndtert på denne måten.
Døgnkvote: Hver fisker har rett til å avlive 1 laks i døgnet under 65 cm. Sesongkvote: Hver fisker kan maksimalt avlive 2 laks og gjenutsette 10 laks pr sesong. Når laksekvoten er nådd (én avlivet eller to gjenutsatt pr dag og maksimalt to avlivet pr sesong, 10 gjenutsatt pr sesong) skal alt fiske avsluttes umiddelbart.

§ 4 Maksmål, minstemål og gjenutsetting:
All laks over 65 cm (ca. 3kg), all sjøørret og all sjørøye skal settes levende ut.  
Minstemål for laks: 45 cm.                                                                                        

§ 5 Totalkvote for vassdraget og halvsesongevaluering:
Totalkvote på 200 avlivet laks under 65 cm.
Totalkvoten fordeles på rettighetshaverne etter elvestreking.
Det bør gjøres en halvsesongevaluering for å vurdere innsiget av laks mot hva som er fisket ut. Vurdering om det bør gjøres ytterligere innstramminger.

§ 6 Fiskekort og fangstrapportering:
Alle fiskere skal løse personlig fiskekort eller rapporteringskort for den aktuelle sonen og medbringe dette under fisket. Dette gjelder også for rettighetshavernes eget fiske og for fiskere som leier privat fiskerett. Alle fiskere skal rapportere sin fangst, også gjenutsatt fisk innen kl. 24 samme dag. Alle fangstopplysninger vil bli publisert offentlig. Fiske uten fangst skal også rapporteres innen kl. 24 samme dag som fisket avsluttes, men da uten fangstpåtegning. Det skal tas og innleveres skjellprøver og otolittprøver av all avlivet laks. (Skjellprøve-konvolutter og otolitt-tuber finner du på desinfiserings stasjon Jamtli gård)

§ 7 Nattefredning:                                                                                                                                                                All fiske forbudt mellom kl. 24.00 og 06.00.

§ 8 Regulering av fiske ved fisketrapper, bruer og kraftverksutløp:
- Alt fiske fra bruer er forbudt.
- Utløp fa kraftverk har en fredningssone på 50 meters radius fra utløp.
- Fisketrapper har fredningssone 50 meter overfor trapp og 100m nedenfor trapp.
- Kobbforsen-forbudssone 25 meter nedenfor utløp laksetrapp i sideelv Plura til 130 meter ovenfor forsen.
- Sjøforsen- forbudssone i «Renna»

§ 9 Desinfisering av fiskeredskap:
Alle fiskere må under fiske medbringe desinfeksjonsattest. All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk. Desinfeksjonsstasjoner finnes hos Sport 1, Verkstedveien 6, Mo i Rana og Jamtli gård Saltfjellvegen 185, 8615 Skonseng. Her vil det også bli utstedt desinfeksjonsattest, som må medtas under fiske.

§ 10 Ekstraordinære tiltak: Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen dersom forholdene tilsier det.

§ 11 Ordensregler:
Gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Ved flere fiskere på samme strekning, skal det praktiseres bevegelig fiske der dette er mulig: et kast, et steg, nytt kast, nytt steg osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne fiskere på strekket. På steder der det ikke er mulig å fiske bevegelig, skal hver fisker maksimalt fiske tjue minutter på stedet før ny fisker slippes til.

§ 12 Redningsvest:
Det er en sterk anbefaling og ønskelig fra Ranavassdraget Fiskeforvaltning SA at alle som fisker i Ranaelva tar i bruk redningsvest.

§ 13 Fiskeravgift:
 Alle fiskere over 18 år må ha betalt den statlige fiskeavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes under fiske.

§ 14 Oppsyn:                                                                                                                                                            Ranavassdraget Fiskeforvaltning SA  har avtale med NJFF avd Laksefiskeutvalget, Mo i Rana om oppsyn. Oppsynet baserer seg på 7-8 faste oppsynspersoner samt 2-3 ungdommer til opplæring. Disse skal gå sammen med erfaren oppsyn. Alle i oppsynet skal ha/har allerede opplæring i gyroproblematikken og skal kunne desinfisering samt ha god forståelse av fiskereglene og hvordan disse skal praktiseres. Alle i oppsynet skal bære vest merket oppsyn samt ID kort utstedt av forvaltningslaget.

§ 15 Straffebestemmelser:
Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene vil bli håndhevet privatrettslig av Ranavassdragets Fiskeforvaltning SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr , avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad. Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Rana gjenværende del av sesongen og påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Ranaelva før ilagt gebyr er betalt. Rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort for strekningen og at fangsten er blitt rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.

Tillegg til fiskereglene:                                                                                                                                            Pukkellaks: All fanget pukkellaks skal tas på land og avlives og registreres. Fisker kan beholde fisken eller sørge for destruksjon. Pukkellaks har ingen innflytelse på kvote.

Fisk over 65 cm som under fiske blir sterkt skadet eller dør og dermed ikke kan settes levende ut tas på land og registreres. Fisken kan ikke beholdes men tas hand om av oppsynet. En slik fisk teller med på dagskvoten, men ikke på sesongkvoten.

 

 

 

 

Generell beskrivelse av fisket

Sesongen 2019 og 2020 har Ranaelva vært stengt for fiske.

 

 

 

 

 

 

Gjenutsetning av flott laks
Gjenutsetning av flott laks

Sesongen 2019 og 2020 har Ranaelva vært stengt for fiske, nå har miljødirektoratet åpnet for meget begrenset fiske for en periode i 2021, mer informasjon kommer fortløpende her på vår hjemmeside og facebok side.

 

Sesongen 2019 og 2020 har Ranaelva vært stengt for fiske.