Nedre Ranaelva Forvaltningslag

Nedre Ranaelva Forvaltningslag

La Ranaelva forføre deg

Første gang stiftet 28. januar 1977. Reorganisert 12. november 2003. Vedtatt organisert som samvirkeforetak og vedtektene endret 20. november 2014

De 29 medlemmene er alle rettighetshavere på anadrom strekning som angitt og er andelseiere i laget.

Lagets formål er å forvalte og omsette fiske fra munningen og opp til Reinforsen dam langs Ranaelva.
Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. 
Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.
Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter. Laget skal formidle fiske for medlemmer som ønsker det, med sikte på best mulig økonomisk utbytte.

25 juni 2013 ble Loven om pliktig organisering vedtatt av Stortinget.
Formålet med forskriften er å sikre god grunneierorganisering og forvaltning av fiskeressursene i vassdrag med anadrome laksefisk.
Alle grunneiere i den delen av vassdraget som er lakseførende, må være medlem i et forvaltningslag. Det er ikke et spørsmål om frivillighet, og følgelig heller ikke aktuelt å kunne melde seg ut. Utmelding skjer ved overdragelse av fiskerettighetene til andre ved salg eller arv. Videre har forvaltningslaget en sentral rolle i miljøforvaltningens gjennomføring av lakseforvaltningen i Norge, forankret i lakse- og innlandsfiskloven. 
Forvaltningslagets hovedfunksjon er å forvalte vassdraget i sin helhet for almenheten og alle grunneierne. 

Myndighetene har ved lov overlatt forvaltningen til grunneierne som skal være pliktig organisert.
Lakse- og innlandsfiskeloven §25 og 25b stiller tydelige krav til lokal forvaltning og Nedre Ranaelva Forvaltningslag tar ansvar og følger lovverket ved

•    Andelsoversikt av grunneiere
•    Regulering av fisket etter tillatelse fra Miljødirektoratet
•    Fiskeoppsyn
•    Informasjon via hjemmesiden og plakater langs elva
•    Smitteforebyggende tiltak ( gyrodactulus salaris 
•    Fangststatistikk og rapportering
•    Kultiveringstiltak
•    Bestandsovervåking
 

Styre
Telefon
E-post
terje.solbu@rana.kommune.no

Terje Solbu
8615Skonseng
Norge