Kvalitetsnormstatus

Ranavassdraget

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1222 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2023

Kvalitetsnormvurdering
Delnorm Genetisk integritet
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 95% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 48% siste fem år
Totalbeskatning 12% siste fem år
Overbeskatning 2022 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden. Vassdraget ble friskmeldt i desember 2020, og gytebestandsmålet ble nådd med god margin i 2020 og 2021 og det ble åpnet for fiske fra 2021.
  Mål nådd
Tidligere år
Gytebestandsmål: 1222 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering
Delnorm Genetisk integritet
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 78% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 95% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning siste år Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden. Vassdraget ble friskmeldt i desember 2020, og gytebestandsmålet ble nådd med god margin i 2020 og 2021 og det ble åpnet for fiske fra 2021.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 1222 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering
Delnorm Genetisk integritet
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 71% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 94% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning 2020 Ikke vurdert
Vurdering av beskatning Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden. Vassdraget ble friskmeldt i desember 2020, og gytebetandsmålet ble nådd med god margin i 2020.
  Fare for mål ikke nådd
Gytebestandsmål: 1222 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Ikke vurdert
Delnorm Genetisk integritet Ikke vurdert
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 68% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 94% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning 2019 Ikke vurdert
Vurdering av beskatning Etter behandlingene i 2014 og 2015 ble gytebetandsmålet igjen nådd i tre av årene 2016-2019 (formellt "fare for at forvaltningsmålet ikke ble nådd")
  G. salaris
Gytebestandsmål: 1222 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Ikke vurdert
Delnorm Genetisk integritet Ikke vurdert
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning 2018 Ikke vurdert
Vurdering av beskatning For de fire siste årene før nypåvisningen av G. salaris var forvaltningsmålet nådd for denne bestanden. Etter behandlingene i 2014 og 2015 ble gytebestandsmålet trolig nådd igjen i 2016 og 2017, men ikke nådd i 2018.
  G. salaris
Gytebestandsmål: 1222 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Ikke vurdert
Delnorm Genetisk integritet Ikke vurdert
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fire år
Totalbeskatning %  siste fire år
Overbeskatning
Vurdering av beskatning For de fire siste årene før nypåvisningen av G. salaris var forvaltningsmålet nådd for denne bestanden. Etter behandlingene i 2014 og 2015 ble gytebestandsmålet trolig nådd igjen i 2016 og 2017.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 I 2017 ble det åpnet for fiske etter villaks (ikke fettfineklippet) mellom 65 og 90 cm i perioden 1/7-31/8 på ca 80 % av strekningen nedstrøms Reinforsen (der laksen stopper i dag). Det ble fanget og avlivet 174 laks (mellomlaks) og gjenutsatt 169 laks (små- og storlaks). Det ble gjennomført gytefisktellinger (Ferskvannsbiologen Rapport 2017-09) med fem drivtellere under sikt på 8-10 m, som dekket strekningen fra Reinforsen ned til Rana Kraftverk (knappe4 km fra sjøen). Det ble observert 477 laks, fordelt på 214 små-, 162 mellom- og 101 storlaks. I tillegg ble det observert seks oppdrettslaks. Det ble estimert en måloppnåelse på 70 %. Det var sannsynligvis også laks nedstrøms dekket strekning. Om vi antar at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert i drivtellingene og bruker våre kjønnsfordelinger og gjennomsnittstørrelser (fra både avlivet og gjenutsatt fisk) blir oppnåelsen 94-121 %.
2018 Også i 2018 ble det åpnet for fiske etter villaks, rettet mot fisk over 92 cm. Fiskesesongen ble utvidet i forkant med 10 dager og var 20/6-31/8. Det ble fanget og avlivet 22 laks (i hovedsak storlaks) og gjenutsatt 192 laks (i hovedsak små- og mellomlaks). Det ble gjennomført gytefisktellinger (Ferskvannsbiologen Rapport 2019-01) med seks drivtellere under sikt på 5 m, som dekket strekningen fra Reinforsen ned til Steinbekken (ca 5 km fra sjøen). Det ble observert 303 laks, fordelt på 101 små-, 154 mellom- og 48 storlaks. I tillegg ble det observert tre oppdrettslaks. Det ble estimert en måloppnåelse på 62 %. Det var sannsynligvis også laks nedstrøms dekket strekning. Om vi antar at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert i drivtellingene og bruker våre kjønnsfordelinger og gjennomsnittstørrelser (fra både avlivet og gjenutsatt fisk) blir oppnåelsen 66-84 %.
2019 Det ble ikke åpnet for fiske i 2019. Det ble gjennomført gytefisktellinger (Ferskvannsbiologen Rapport 2020-03) med seks drivtellere under sikt på 10-12 m, som dekket strekningen fra Reinforsen ned til Steinbekken (ca 5 km fra sjøen). Forholdene vurderes som gode. Det ble observert 788 laks, fordelt på 452 små-, 231 mellom- og 105 storlaks. I tillegg ble det observert 13 oppdrettslaks (en avlivet). Det ble estimert en måloppnåelse på 121 %. Det var sannsynligvis også laks nedstrøms dekket strekning. Vi bruker tellingene direkte til å begregne måloppnåelse og antar som tidligere at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert i drivtellingene.
2020 Det ble ikke åpnet for fiske i 2020. Det ble gjennomført gytefisktellinger (Ferskvannsbiologen Rapport 2021-02) med seks drivtellere under sikt på 8-10 m, som dekket strekningen fra Reinforsen ned til Steinbekken (ca 5 km fra sjøen). Forholdene vurderes som gode. Det ble observert 723 laks, fordelt på 217 små-, 362 mellom- og 144 storlaks. I tillegg ble det observert 8 oppdrettslaks (ingen avlivet). Det ble estimert en måloppnåelse på 157 %. Det var sannsynligvis også laks nedstrøms dekket strekning. Vi bruker tellingene direkte til å begregne måloppnåelse og antar som tidligere at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert i drivtellingene.
2021 Det ble i 2021 åpnet for laksefiske med sesong fra 1/7 til 31/8. Det var en totalkvote på 200 laks under 65 cm. Fangstrapporteringen vurderes som god (Statsforvalter). Det ble rapportert en fangst (avlivet) på 32 laks (129 kg), og gjenutsatt 195 laks (1080 kg), noesom giren gjenutsetting på 86 % (på vektbasis). Det ble gjennomført gytefisktellinger (Skandinavisk Naturovervåkning Rapport 06/2022) med seks drivtellere under sikt på 10-12 m, som dekket strekningen fra Reinforsen ned til Steinbekken (ca 5 km fra sjøen). Forholdene vurderes som gode. Det ble observert 629 laks, fordelt på 216 små-, 299 mellom- og 114 storlaks. I tillegg ble det observert 12 oppdrettslaks (ingen avlivet). Det ble estimert en måloppnåelse på 141%. Det var sannsynligvis også laks nedstrøms dekket strekning. Vi bruker tellingene direkte til å begregne måloppnåelse og antar som tidligere at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert i drivtellingene.
2022 Fiskereguleringene fra 2021 ble videreført i 2022. Fangstrapporteringen vurderes som god (Statsforvalter). Det ble rapportert en fangst (avlivet) på 65 laks (194kg), og gjenutsatt 265 laks (1485kg), noe som gir en gjenutsetting på 88 % (på vektbasis). Det ble gjennomført gytefisktellinger (SNA-Rapport 04/2023) med seks drivtellere under sikt på 11 m, som dekket strekningen fra Reinforsen ned til Steinbekken (ca 5 km fra sjøen). Forholdene vurderes som gode. Det ble observert 498 laks, fordelt på 193 små-, 205 mellom- og 100 storlaks. I tillegg ble det observert 6 oppdrettslaks. Det ble estimert en måloppnåelse på 108 %. Det var sannsynligvis også laks nedstrøms dekket strekning. Vi bruker tellingene direkte til å begregne måloppnåelse og antar som tidligere at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert i drivtellingene.
Kultivering
Reetablering etter rotenonbehandling. I 2005 og 2006 ble det satt ut smolt og yngel. Øyerogn ble satt ut fra og med 2007. Stamfisk fra genbanken på Bjerka. Det har fra 1966 vært utsettingspålegg på 30 000 smolt årlig, som nå er midlertidig opphevet. Det settes fortsatt (per 2010) ut øyerogn fra genbanken. Det ble plantet 882 092 øyerogn fra genbanken i 2011. På samme måte ble det satt ut 42 000 øyerogn i 2012. I 2013 ble det satt ut 124 000 øyerogn ble plantet ut på tre lokaliteter i Ranaelva oppstrøms Reinforsen (oppstrøms dagens lakseførende strekning). I 2014 ble det plantet 703 424 øyerogn oppstrøms Reinforsen. Det ble ikke satt ut rogn eller fisk i 2015. I 2015 ble det satt ut 107 000 rogn, 76 900 startforingsklar yngel, 5 984 parr (1-årig) og 7 168 smolt (1-årig) basert på materiale fra genbanken. I 2017 ble det satt ut 149 985 øyerogn, 300 000 starforingsklar yngel, 78 583 startfora yngel, 4 580 parr (1-årig) og 12 440 smolt (1-årig). 2018 ble det satt ut 230 000 starforingsklar yngel, 22 000 startfora yngel, 9000 parr (1-årig og eldre) og 12 000 smolt (1-årig). 2019 ble det satt ut 230 000 starforingsklar yngel, 47 571 startfora yngel, 3014 parr og 23 400 smolt. 2020 ble det satt ut 4587 ettårige settefisk og 21 864 smolt. I 2021 ble det i stamfiske tatt ut 59 stamlaks, med relativ lik kjønnsfordeling. Det ble satt ut 4200 smolt, 79 000 ettårig settefisk og 24 000 startforet yngel. Det ble i 2022 satt ut 19 000 smolt, 43 000 ettårig settefisk og 88 000 startforet yngel.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1999 24 13 18 11 13
2001 110 8 1.62
2003 22 5 0.92
2006 326 1 0.19
2007 252 1 1 0 1.19
2009 5 40 5.04
2011 8 13 5
2021 59 0 0
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.