Pukkellaks
En hanpukkellaks fanget i 2019. I 2021 kom flere hundre tusen og det forventes ti-gangeren av dette i 2023.
Trusler/Pukkellaks

Fraråder sjøfiske etter pukkellaks

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning konkluderer med at bifangsten av atlantisk laks, sjøørret og sjørøye blir for høy om man skal utvide sjølaksefisket etter pukkellaks.

tirsdag 17.januar 2023 / 10:01

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har på oppdrag fra Miljødirektoratet analysert hva et utvidet sjøfiske vil kunne bety for de truede bestandene av atlantisk laks i Troms og Finnmark – spesielt med henblikk på bestandene i Tanavassdraget. Fisket etter atlantisk laks i Tanavassdraget og fjordområdene utenfor er stengt på grunn av den svake bestandssituasjonen i vassdraget.

Konklusjonene blir lagt fram på et seminar i Tana den 17.1.

Klar konklusjon

Konklusjonen i rapporten til VRL er at man kan forvente stor dødelighet av atlantisk laks, sjøørret og sjørøye som blir tatt i notfiske etter pukkellaks. Fisket frarådes derfor.

Rapporten konkluderer med at «et ordinært sjølaksefiske, det vil si med samme redskap, innsats og fiskeperiode som i 2021, ikke vil kunne bli et effektivt bidrag til å bekjempe pukkellaks uansett om innsatsen økes betydelig, fordi mange pukkellaks er så små at de uansett ikke fanges med de maskeviddene som brukes.»

Videre heter det at «For å ta hensyn til de sårbare bestandene bør den samlede beskatningen av laks i et sjøfiske etter pukkellaks ikke økes ut over nivåene i 2021 og 2022. Dette gjelder spesielt for laks i Tanavassdraget der det ikke er noe overskudd å høste av og hvor bestandene er under gjenoppbygging, men også andre bestander med svært lavt eller ikke noe høstbart overskudd (som Reisaelva, der fisket var stengt i deler av 2021-sesongen og hele 2022)».

Store mengder pukkellaks

I 2021 ble det fanget 13 488 atlantiske laks og 38 607 pukkellaks i sjølaksefisket i Troms og Finnmark. Forskerne frykter at det kanskje kommer ti ganger så mange pukkellaks i 2023.

-Selv om det er ekstremt viktig å bekjempe pukkellaksen, ville det være et paradoks om man i bekjempelsen faktisk bidrar til å utrydde sårbare bestander av atlantisk laks. Man vil heller ikke klare å fange all pukkellaks i sjøen, så tiltak i elvemunningene vil i alle fall være nødvendige. Slike tiltak er planlagt og igangsatt gjennom den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks, påpeker Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver.

Elvene må sperres

En ekspertgruppe har nettopp levert en rapport til Miljødirektoratet om hvordan de store lakseelvene i Finnmark kan sperres for pukkellaks. Konklusjonen er optimistisk, og direktoratet mener at dette i utgangspunktet er den fornuftige løsningen.

-Det er bra at det finnes løsninger, men om man skal få på plass slike sperrer i Alta og Tana, må arbeidet begynne nå. Da må det mer penger til, noe vi hele tiden har påpekt, sier Evensen, og framhever at Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, nå må tydelig på banen og vise at han lytter til forskere og direktorat.

Norske Lakseelver, som organiserer 114 av de norske elvene, har tidligere vært sterkt kritiske til ideene om å utvikle et kommersielt fiske etter pukkellaks, noe fiskeriministeren har ivret for. Vitenskapsrådet har i sin rapport også vurdert andre sjøredskap, som bl.a. varp/sittenot, drivgarn, snurpenot og pontongfelle. Ingen av disse ble vurdert til å være særlig aktuelle til et effektivt rettet fiske etter pukkellaks på grunn av stor bifangstdødelighet og/eller lav fangsteffektivitet.

Mer om dette kan leses i disse sakene: Utvikle et fiske etter pukkellaks, eller bekjempe den?

Og i NRK sin sak Norske Lakseelver er kritiske til å fiske pukkellaksen i havet.

Fakta

Innsiget av pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) til norske elver har økt eksponentielt fra 2017 til 2019 og fra 2019 til 2021. Det forventes en tilsvarende vekst fra 2021 til sommeren 2023. Pukkellaksen er mest tallrik i Troms og Finnmark, men spredde seg i 2021 helt ned til Akerselva i Oslo.

Pukkellaksen har to genetisk forskjellige bestander. Den ene gyter i partallsår og den andre i oddetallsår. Det er oddetallsbestanden som har eksplodert i Finnmark siden 2017. Partallsbestanden er omtrent fraværende. All pukkellaks er to år i sjøen før den kommer tilbake til elva, og all pukkellaks dør etter gyting. Arten hører hjemme i Stillehavet, men er innført i nord av russerne. Selv om arten kalles «laks», er den som det latinske navnet tilsier, ikke i slekt med den atlantiske laksen (Salmo salar).