Hanne_pukkellaks.jpg
To pukkellaks (hann) i gytedrakt fanget i Kongsfjordelva i 2021. Foto: Hanne Sørvik.
Trusler/Pukkellaks

Kan sperre Tana, Alta og Neiden mot pukkel

Ekspertgruppa som har vurdert mulighetene for å sperre pukkelaksen ute fra de store elvene i Finnmark, mener at feller vil være en god løsning.

søndag 15.januar 2023 / 17:41

De store elvene i Finnmark utgjør en spesielt stor utfordring når det gjelder å stoppe oppvandrende pukkellaks. En tverrfaglig ekspertgruppe fikk derfor i oppdrag av Miljødirektoratet å utrede tiltak for å hindre oppvandring av pukkellaks i store laksevassdrag som Tanaelva, Neidenelva og Altaelva.

Ekspertgruppa var på befaring i nedre deler av de tre vassdragene i slutten av september 2022. En hovedkonklusjon etter befaringer og nærmere vurderinger av tilgjengelig informasjon, er at det er teknisk mulig å etablere fysiske installasjoner i nedre deler av alle tre vassdragene. Felles for alle lokaliteter er at det foreslås felleløsninger på skrå av strømretningen, og at fellekonstruksjonene består av flytelenser, rister og fangstinnretninger. Ekspertgruppa fremhever et betydelig utredningsbehov knyttet til etablering og drift av fiskesperrer i store vassdrag.

-Norske Lakseelver har hele tiden vært tydelige på at pukkellaksen må stoppes i elvemunningene. Handlingsplanen har nå fått et godt supplement av denne rapporten, og de nødvendige midlene til gjennomføring må sikres, påpeker generalsekretær Torfinn Evensen.

Vi gjengir her konklusjonene for de tre elvene, hentet fra gruppas rapport.

Altaelva

Ekspertgruppa vurderer at det er teknisk mulig å etablere felleløsninger på tre lokaliteter i nedre del av Altaelva. Den nederste lokaliteten ligger i tidevannspåvirket område, og er klart å foretrekke foran de to andre lokalitetene. Ekspertgruppas vurdering er at det er knyttet liten usikkerhet til at den foreslåtte felleløsning vil kunne fungere tilfredsstillende på denne lokaliteten. Gitt at det hadde vært tilstrekkelig med midler for en kostnadskrevende felleløsning i Altaelva, er ekspertgruppas vurdering at det er teknisk mulig å etablere dette i 2023. Ekspertgruppa anbefaler at det så snart som mulig gjøres en kartlegging av dybdeforhold (bunnprofiler) på den nederste fellelokaliteten. Kartlegging bør gjøres på en om lag fem hundre meter lang strekning oppstrøms E6-brua, slik at det er mulig å finne den optimale plassering av en felleløsning.

Tanaelva

Ekspertgruppa vurderer at det er teknisk mulig å etablere felleløsninger på begge de utredete fellelokalitetene i Tanaelva. Ut fra de store usikkerhetene knyttet til blant annet finsedimenter ved lokaliteten ved Norskholmen, er det stort behov for utfyllende kartlegging, utredninger og utprøvinger av ulike tekniske løsninger. Ut fra nåværende kunnskapsgrunnlag er det ikke anbefalt å etablere svært kostbare felleløsninger på denne lokaliteten. Ekspertgruppas vurdering er at lokaliteten ved Seidaholmen er enklere vannteknisk enn lokaliteten ved Norskholmen. Av de to foreslåtte alternativene anbefales løsningen med avsperring av venstre elveløp og felleløsning i høyre elveløp. Gitt at det hadde vært tilstrekkelig med midler for en kostnadskrevende felleløsning i Tanaelva, er ekspertgruppas vurdering at det ville ha vært teknisk mulig å etablere en slik ved Seidaholmen i 2023. Imidlertid er ekspertgruppas klare vurdering at etablering av en felleløsning i innsnevringen ved Tana bru, ville ha vært vesentlig enklere teknisk sett, samt betydelig billigere enn større konstruksjoner lenger ned i vassdraget.

Neidenelva

I Neidenelva har ekspertgruppa vurdert en lokalitet ved Fossheim skole, der elva har en naturlig innsnevring og det er fjellgrunn på venstre side. Lokaliteten ligger om lag tre kilometer nedstrøms Skoltefossen, og om lag sju kilometer oppstrøms elvemunningen. Ifølge lokalkjente personer er Neidenelva flopåvirket nesten helt opp til aktuell fellelokalitet. En foreløpig vurdering er at denne lokaliteten synes teknisk mulig for tablering av en fellekonstruksjon. Imidlertid er ekspertgruppas prioriterte oppgaver å vurdere fysiske installasjoner i Tanaelva og Altaelva, slik at videre vurderinger av sperremuligheter i Neidenelva ikke kunne bli prioritert gjennomført i 2022.

Les hele rapportene her