Pahtakoski, et av strykene i Altaelva

Fiskeregler som gjelder 01.-23. juni

Da er vi snart i gang med årets sesong. 
Det er normalt mye vann i elva i starten av juni, så vi oppfordrer alle som fisker og ferdes i og ved elva å bruke redningsvest.

På enkelte fiskeplasser vet vi av erfaring at det er mange fiskere,  ingen har hevd på fiskeplassene, så vis hensyn til hverandre og utøv bevegelig fiske så alle får en god opplevelse av det å få fiske i Altaelva.

Merk! Det er bare lov å ta 2 storlaks over 7/88cm kg i hele perioden 01.-23. Juni

Skitt fiske!

 

AudHestvik
tirsdag 21.mai 2024 / 10:29
Fiskereglene er vedtatt av styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.

FISKEREGLER FOR ALTAELVA FØR ST. HANS

Innledning

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) eier fiskeretten i Altaelva.

All fiske uten gyldig fiskekort er ulovlig.

Fiskereglene vedtas av styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap.

Fiskereglene kan endres gjennom sesongen.

Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.

Fiskekortet finner du på Altaelva.no. Der finnes de til enhver tid gjeldende fiskeregler for Altaelva.

Alle som fisker plikter å sette seg inn i og holde seg orientert om de nasjonale; regionale og lokale regler som er gitt for laksefiske i vassdrag.

§ 1 – Virkeområde 

Fiskereglene gjelder i tidsrommet 1. juni til og med 23. juni, fra Toppen ned til Alta bru.

§ 2 – Fisketid

Fiskeperioden er påført fiskekortet.

Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står oppført på fiskekortet og slutter kl. 12.00 dagen etter.

Unntak er 1. juni hvor fisket starter kl. 00:00 og St. Hansaften hvor fisket slutter kl. 24:00. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00. Fredningen gjelder ikke lørdager, søndager, eventuelle helligdager og St. Hansaften, da kan fisket foregå hele døgnet.

§ 3 – Fiskerettigheter

Bare fiskekortinnehaver har rettighet til å fiske innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Kortinnehaver skal i tillegg ha betalt fiskeravgift. Fiskekortet, kvittering på betalt fiskeavgift og legitimasjon skal medbringes under fiske.

Alle under 18 år fisker gratis i perioden og trenger ikke fiskeravgift.

De mellom 14 – 18 år må likevel kunne framvise fiskekort/-bevis utstedt fra våre kontorer.

Bestemmelsen gjelder til og med det året du fyller 18 år.

§ 4 – Definisjoner

Bauting:               Er når man ror båten slik at flua/sluken beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste.

Kortinnehaver: Personen som er påført fiskekortet med navn

Lokale kort:       Fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

Utenbyskort:     Fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

 § 5 – Redskaper og hjelpemidler

Det er tillatt å fiske med flue og sluk med maksimum en treblekrok. Alt annet fiskeredskap er forbudt. Fiske skal være bevegelig, det vi si at for hvert kast skal fisket bevege seg nedstrøms. Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å baute.

§ 6 – Kvote & Tilbakesetting

Det er ikke tillatt å avlive mer enn 2 storlaks over 7 kg/88 cm i perioden 1. – 23. juni.

Vinterstøingen er fredet og skal slippes ut igjen. Det beste kjennetegn på støing er at den er avmagret. Støing skal løses fra kroken forsiktig og tilbakesettes. Prøv å unngå å ta fisken opp av vannet.

Ved videre fiske etter oppnåelse av kvote anbefales mothakeløse kroker eller å klype inn krokene, for skånsom gjenutsetting av fisk.

 § 7 – Kontroll og oppsyn

Alta Laksefiskeri Interessentskap har eget fiskeoppsyn, som påser at fiskereglene blir fulgt.

Alle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Utenbys fiskere plikter å fremvise kvittering/bevis på desinfisering av eget utstyr.

Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske. Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 78 43 45 35 (kontoret).

§ 8 – Rapportering av fangst

Fiskekortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 7 dager etter endt fiske. All fisk skal føres i fangstoppgaven, også tilbakesatt fisk skal føres opp og det skal merkes av at den er tilbakesatt.

§ 9 Straffebestemmelser:

Ved kjøp av fiskekort har fiskekortinnehaveren godkjent straffebestemmelsene.

Overtredelse av fiskereglene vil medføre utestengelse og/eller gebyrer. Grove overtredelser kan føre til politianmeldelse.

Uhøvisk opptreden kan også føre til utestengelse.


Manglende innlevering av fangstrapport fører til øyeblikkelig utestengelse av alt fiske i Altaelva gjeldende sesong og påfølgende sesong. I tillegg påløper et gebyr på 1500,- kroner.

Ved manglende kvittering/bevis på desinfisering påløper et gebyr på kr. 1500,- (gjelder utenbys fiskere).

Brudd på øvrige fiskeregler fører til øyeblikkelig utestengelsen fra alt fiske i Altaelva inneværende sesong og de 3 påfølgende år.

Fiske med ulovlig redskap utløser i tillegg til utestengelse et gebyr på 5200,- kroner.

Medvirkning til brudd på fiskereglene kan også føre til samme konsekvens..

Alt fiske uten gyldig fiskekort politianmeldes.
 

Vi oppfordrer alle til å ta skjellprøver av avlivet fisk. Skjellprøvekonvolutter kan hentes på kontoret.

 

§ 10 – Ikrafttreden

Fiskereglene trer i kraft 1. juni 2024.