Pahtakoski, et av strykene i Altaelva

Fiskeregler som gjelder 01.-23. juni

Da er vi i gang med årets sesong. 
Det er mye vann i elva så vi oppfordrer alle som fisker og ferdes i og ved elva å bruke redningsvest.

På enkelte fiskeplasser vet vi av erfaring at det er mange fiskere,  ingen har hevd på fiskeplassene, så vis hensyn til hverandre og utøv bevegelig fiske så alle får en god opplevelse av det å få fiske i Altaelva.

Merk! Det er bare lov å ta 2 storlaks over 7 kg i hele perioden 01.-23. Juni

Skitt fiske!

 

AudHestvik
Torsdag 02.juni 2022 / 10:29
Fiskereglene er vedtatt av styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.

§ 1. Virkeområde

Reglene gjelder i tidsrommet 1. juni til og med 23. juni, og fra Toppen ned til Alta bru.

§ 2. Definisjoner

Bauting – er når man ror båten slik at flua/sluken beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste. Kortinnehaver – er personen som har kjøpt fiskerettighet og er påført fiskekortet. Lokalekort – fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino. Utenbyskort – fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk

Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 5 dager etter endt fiske All fisk skal føres i fangstoppgaven, også tilbakesatt fisk skal føres og det skal merkes av at den er tilbakesatt.

§ 4. Fisketid

Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står på kortet og slutter kl. 12.00 dagen etter. Unntak er 1. juni hvor døgnet starter kl. 00:00 og St. Hansaften hvor døgnet slutter kl. 24:00. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00.Fredningen gjelder ikke lørdager, søndager, eventuelle helligdager og St. Hansaften, da kan fisket foregå hele døgnet.

§ 5. Tilbakesetting

  • Det er ikke lov å ta støing. Det beste kjennetegn på støing er at den er avmagret. Støing skal løses fra kroken forsiktig og tilbake settes. Prøv å unngå å ta fisken opp av vannet.
  • Det er ikke tillatt å avlive mer enn 2 storlaks over 7 kg  i perioden 01. – 23. Juni

§ 6. Redskap og hjelpemidler

Det er tillatt å fiske med flue og sluk med maksimum en treblekrok. Alt annet fiskeredskap er forbudt. Fiske skal være bevegelig, det vi si at for hvert kast skal fisker bevege seg nedstrøms. Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å baute.

§ 7. Fiskerettigheter

Bare kortinnehaver har rettighet til å fiske innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Kortinnehaver skal i tillegg ha betalt fiskeravgift.

Fiskekortet, kvittering på betalt fiskeavgift og legitimasjon skal medbringes under fiske.

§ 8. Kontroll og tilsyn

lle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske. Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 78 43 45 35 (kontoret).

§ 9. Straff

Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva.

§ 10. Ikrafttreden

Forskriftene trer i kraft straks.