Pahtakoski, et av strykene i Altaelva

Fiskeregler som gjelder 01.-23. juni

Da er vi snart i gang med årets sesong. 
Det er normalt mye vann i elva i starten av juni, så vi oppfordrer alle som fisker og ferdes i og ved elva å bruke redningsvest.

På enkelte fiskeplasser vet vi av erfaring at det er mange fiskere,  ingen har hevd på fiskeplassene, så vis hensyn til hverandre og utøv bevegelig fiske så alle får en god opplevelse av det å få fiske i Altaelva.

Merk! Det er bare lov å ta 2 storlaks over 7 kg i hele perioden 01.-23. Juni

Skitt fiske!

 

AudHestvik
torsdag 02.juni 2022 / 10:29
Fiskereglene er vedtatt av styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.

§ 1. Virkeområde

Reglene gjelder i tidsrommet 1. juni til og med 23. juni, og fra og med Toppen ned til Alta bru.

§ 2. Definisjoner

Bauting                              Er når man ror båten slik at flua/sluken beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste.

Kortinnehaver                  Er personen som er påført fiskekortet med navn

Lokale kort                         fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

Utenbyskort                      fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk

Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 28. juni. Dette gjelder også om man ikke har fått fisk.

All fisk skal føres i fangstoppgaven. Tilbakesatt fisk skal også påføres fangstrapporten og merkes som gjenutsatt. Manglende innlevering av fangstoppgave fører til utestenging av all fiske i Altaelva.

§ 4. Fisketid

Fisketidene står oppført på fiskekortet. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00 på hverdager. På lørdager, søndager, eventuelle helligdager og St. Hansaften kan fisket foregå hele døgnet.

§ 5. Gjenutsetting

Det er ikke tillatt å avlive mer enn 2 storlaks over 7 kg i perioden 1. – 23. Juni.

Vinterstøingen er fredet og skal gjenutsettes. Denne skal løses forsiktig fra kroken og settes tilbake i elva. Prøv å unngå å ta fisken opp av vannet. Det beste kjennetegn på støing er at den er avmagret.

§ 6. Fiskeredskap og hjelpemidler

Det er tillatt å fiske med flue og sluk med maksimum en treblekrok. Alt annet fiskeredskap er forbudt.
Alt fiske skal bevege seg nedstrøms.  Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å baute.

§ 7. Fiskerettigheter

Bare kortinnehaver har rettighet til å fiske innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Kortinnehaver skal i tillegg ha betalt fiskeravgift.

Fiskekortet, kvittering på betalt fiskeavgift og legitimasjon skal medbringes under fiske.

§ 8. Kontroll og oppsyn

Alle som fisker skal kunne framvise fiskekort, fiskeravgift og legitimasjon på oppfordring fra ALI.

Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske. Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (oppsyn) eller 78 43 45 35 (kontoret).

§ 9. Straff

Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva.

§ 10. Ikrafttreden

Forskriftene trer i kraft straks.

 

Styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap kan til enhver tid vedta endringer av disse fiskereglene.