Jan Sakshaug instruerer
Elveside/Årsmelding

Sesongen 2023

Oppsummering av sesongen 2023.

EirikYven
tirsdag 14.november 2023 / 20:47

 

Laks

Liten nedgang i fangster og antall fiskere. Ingen vårflom, det førte til sein start på sesongen, spesielt i øvre deler av elva. Manglende flommer og dårlig innsig er noen av årsakene til dårlige fangster. Det ble fanget 1590 laks, 38,9 % av laksen ble satt tilbake. Det ble tatt 2 lakser på 15,5 kg. Dette ble sesongens største, begge tatt på Hembre. Det ble tatt 2 lakser som var veldig rød i buken, de ble levert veterinærinstituttet for nærmere undersøkelser, det ble påvist en del sykdomstegn, men ikke noe som krevde ytterligere tiltak.

Sjøørret

Til tross for at det årlig gjøres kultiveringstiltak i sjøørretbekkene og fortsatt fredning viser fangstene en liten tilbakegang. I 2022 ble det fanget og gjennutsatt 355 sjøørret, i 2023 ble det fanget og satt tilbake 295 sjøørret. Nedgangen skyldes sannsynligvis lakselus og andre forhold i fjorden. 5 store sjøørreter ble gjennom skjellprøveprosjektet feilaktig rapportert som laks.

Oppdrettslaks

Det ble tatt 1 oppdrettslaks i årets sportsfiskesesong.

Pukkellaks

Det ble tatt 2 pukkellaks på stang og det ble funnet 2 døde pukkellaks i løpet av sesongen.

Gytegropregistrering

Den 27. Oktober startet vi registrering av gytegroper. Registreringene viser en oppgang fra 361 registrerte gytegroper i 2022 til 559 registrerte gytegroper i år. Referanseområdet er fra Nustadfossen i Meråker og ned til samløpet med Forra. Resultatet står ikke i forhold til forventet resultat etter en fiskesesong godt under fjoråret. Hele rapporten ligger ute på SVEL sine hjemmesider.

Skjellprøveprosjektet

Det ble i årets fiskesesong avlivet 971 laks av disse ble det tatt skjellprøver av 513 fisker. Det ble kun tatt skjellprøver av 52% av avlivet laks, dette er ikke tilfredsstillende når det står tydelig i fiskereglene at det skal tas skjellprøver av all avlivet laks.

Stjørdalskortet

Inntekten av Stjørdalskortet går til rekruttering og kultiveringsarbeid. De lokale jeger og fiskerforeningene har mottatt kr 40 000,- i år og kr 60 000,- er brukt til kultivering, det meste i forbindelse med arbeid i Smedmobekken i Meråker.

Avvikling av klekkeri og gjennomføring av habitat tiltak som kompenserende tiltak

NTE Energi AS (NTE) ble gitt konsesjon til regulering av øvre del av Stjørdalsvassdraget og utbygging av kraftverk i Meråker ved kongelig resolusjon av 14. Juli 1989. Kraftverkene ble satt i drift i 1994.

Den gang Direktoratet for naturforvaltning satte gjennom konsesjonsvilkår krav til drift av lakseklekkeri, ungfiskundersøkelser og muligheter til å pålegge gjennomføring av habitat tiltak.

NTE valgte NTNU til å gjennomføre pålagte ungfiskundersøkelser, disse undersøkelsene startet allerede før kraftutbyggingen og ble gjennomført fram til 2018. Undersøkelsene dannet grunnlaget for en sluttrapport utarbeidet av NTNU, NINA og SWEKO. Denne rapporten var kunnskapsgrunnlaget som lå til grunn for påleggene som ble gitt av Miljødirektoratet og NVE

Miljødirektoratet (MD) ga pålegg til NTE om avvikling av klekkeridriften i Meråker og videreføring av ungfiskundersøkelser.

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) ga samtidig NTE et pålegg om gjennomføring av omfattende habitat tiltak i Meråker.

NTE var enig i avvikling av klekkeridriften i Meråker, men anket pålegget om videreføring av ungfiskundersøkelser og gjennomføring av habitat tiltak i Meråker.

Stjørdalsvassdragets elveeierlag (SVEL) anket nedlegging av klekkeriet. Ankene ble behandlet på departements nivå. Ankene fra både SVEL og NTE ble avvist og gjeldende pålegg betyr nå at Klekkeriet blir avviklet og NTE blir pålagt å videreføre ungfiskundersøkelser og gjennomføre habitat tiltak i Meråker. Frist for innsending av detaljplan er 15 april 2024.

NTE må videreføre ungfiskundersøkelsene og  hvis disse ikke viser tilfredsstillende resultater av gjennomførte tiltak skal klekkeridriften gjenopptas. Vedtakene i ankesakene ligger på SVEL sine hjemmesider.

Kultiveringstiltak

Det er i år blitt gjennomført kultiveringstiltak i Smedmobekken i Meråker, Hembresbekken og Slungardsbekken. Det er lagt ut gytegrus, gjennomført erosjonssikring og fjernet oppgangshinder.

Klekkeriet har i år satt ut 64 000 årsyngel. Klekkeriet vil fore opp og sette ut yngel til sommeren før klekkerivirksomheten blir avviklet.

Villaksens dag

Villaksens dag ble avholdt på Fornessetra i Forra, god stemning, men ingen laks på land.

Villaks camp

Årets Villakscamp hadde base på Statskog sitt vald Nessiøra. Hembre Gård stilte også vald til disposisjon. 11 deltagere fra hele landet deltok på årets Villaks Camp. Fangstene var over all forventning, det var bare en av deltagerne som ikke hadde kjenning med laks. Det var MJFF som hadde hovedansvaret for gjennomføringen med god hjelp av SJFF.

Oppsyn

SJFF har gjennomført oppsyn i hele vassdraget, 29 oppsynsmenn har kontrollert 191 laksefiskere. Det er avdekket noen tilfeller av manglende betaling av Stjørdalskort og fisketrygdavgift, dette har blitt ordnet på stedet. 2 personer fisket ulovlig ved terskelen nedenfor E 6 brua, fiskerne nektet å oppgi personalia, dette forholdet ble anmeldt til politiet. Ellers god stemning og lite lovbrudd i elva denne sesongen. SVEL er godt fornøyd med SJFF sin gjennomføring av oppsyns oppdraget.

Oppsummering

Laksefangstene i 2023 var under middels og vi fryktet at fangsttrykket kanskje hadde ført til at vi hadde beskattet for hardt. Stamlaksfiskerne rapporterte også om treg start i stamlaks fiske, men det tok seg opp utover høsten og de fikk de laksene som klekkeriet har behov for. Heldigvis viste gytegropregistreringene et bedre resultat enn fangstene gjennom sesong skulle tilsi. Det vil bli avholdt møte i fagrådet først i januar. Innspill fra fagrådet vil bli tatt med i vurderingene når fiskereglene blir fastsatt av styret i løpet av januar. Årsmøtet blir avholdt i slutten av februar.

Vi ser fram mot en ny spennende laksesesong i Stjørdalsvassdraget.