Oppdrettsmerd
Oppdrettsindustrien må inn under et bærekraftig regime, slik at påvirkningen på villaks og sjøørret opphører. Foto Norsk Havbruksenter / Flickr.
Oppdrett/Lakselus

Nye miljøteknologitillatelser er ikke nok

Den nye forslaget med vekst i anlegg som oppfyller strengere miljøkrav vil ikke sikre at miljøeffektene fra eksisterende anlegg reduseres, mener en bred allianse av organisasjoner som jobber for villaksen.
 

onsdag 19.januar 2022 / 12:01

Regjeringen ønsker å etablere en ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser. Naturvernforbundet, Sabima, Norges Jeger og Fiskerforbund, Reddvillaksen, Natur og Ungdom, WWF Verdens naturfond og Norske Lakseelver har avgitt et felles innspill.

Organisasjonene er i utgangspunktet positive til at det utvikles ny teknologi som løser noen av oppdrettsnæringens mange miljøutfordringer, og ser ny og bedre teknologi som en forutsetning, ikke bare for videre vekst, men for fortsatt drift av eksisterende lokaliteter/anlegg. De understreker derfor at en ny ordning med tildeling av vekst, samtidig må gi insentiver til en miljøforbedring i eksisterende oppdrett.

-I forbindelse med høringen har vi bedt Nærings- og Fiskeridepartementet om å se nærmere på forslaget til en ordning som stimulerer til å redusere miljøavtrykket, og som samtidig gir mulighet for miljømessig bærekraftig vekst i oppdrettsindustrien, forklarer fagansvarlig i Norske Lakseelver, Sigurd Hytterød.

Organisasjonene trekker fram Menons forslag om å tilby at økt biomasse i bytte mot at konsesjoner med stort miljøavtrykk konverteres til anlegg med gitte funksjonskrav, og ber Fiskeridepartementet vurdere denne rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Norske Lakseelver og Reddvillaksen.

En slik konverteringsstrategi er også foreslått av Roger Hofseth, Administrerende direktør i oppdrettsselskapet Hofseth International. Konverteringsstrategien som er foreslått av Menon og Hofseth vil oppfylle alle kravene i § 1. Formål i høringsdokumentet «Utkast til forskrift om tildeling av tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i sjøvann til miljøteknologiformål.»

-Forslaget som ligger på bordet fra departementet er trolig for puslete til at det får en ønsket effekt, påpeker Hytterød.

Logoer