Lakselus på villaks.
Voksen hunlus med eggstreng. Parasitten utgjør en av de alvorligste truslene mot vill laksefisk.
Oppdrett/Lakselus

-Ingen grunn til mer vekst i åpne anlegg

I dag fikk regjeringen overlevert rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2021.

onsdag 17.november 2021 / 09:36

Oppdrettsnæringen er delt inn i 13 produksjonsområder som styres av et trafikklys. I 2022 skal fargene som regulerer oppdrettsnæringen justeres.

Norske Lakseelver påpeker det paradoksale i at man fortsetter å produsere i åpne anlegg og forventer vekst. Resultatene fra overvåkningen taler for seg selv. NL og oppdrettsselskapet Hofseth Aqua lanserte i forrige uke en rapport fra Menon Economics om hvordan man kan løse situasjonen, slik at oppdretterne kan få vekst uten at det går på bekostning av miljø og vill laksefisk.

-Vi er nødt til å gjøre noe fundamentalt før også de produksjonsområdene hvor det foreløpig går noenlunde greit, havner i gult eller rødt. Alle er tjent med det, både villfisk og oppdrett, understreker fagansvarlig Sigurd Hytterød i Norske Lakseelver.

Norske Lakseelver påpeker også at det ikke er samsvar mellom grenseverdiene i trafikklyssystemet og Kvalitetsnorm for villaks. Om Kvalitetsnorm skal kunne oppnås, må grenseverdiene settes betraktelig lavere enn dagens. Nå kan lakselusa drepe inntill 30% av den ville laksesmolten, før det blir nedtak i produksjonen.

 

Vi gjengir her ekspertgruppens hovedkonklusjoner:

(direkte sitater) Hele rapporten kan leses her

«I sum peker resultatene på at i områder med høy vertstetthet, kan lakselusindusert dødelighet av laks variere med mer enn en kategori fra år til år avhengig av biologiske, fysiske og geografiske forhold. Det er derfor nødvendig å se på resultater for flere år for å vurdere hvor stor lakselusindusert dødelighet som kan forventes i et PO (Tabell 17). Betydningen av å vurdere resultater over flere år understrekes av at koordinerte produksjonssykluser kan gi toårige sykluser i smittepress. Områder med lav vertstetthet har gjennomgående mer stabilt lave nivåer av lakselusindusert dødelighet.».

Endring i biomasse og lusetall i hvert produksjonsområde

«Som sist år ønsker vi å påpeke at det generelle bilde at oppdrettsintensiteten og smittepresset (eller antall hunnlus per areal) er som tidligere år høyest på Vestlandet, men at det de siste årene også er klare tegn til at lusetallene og biomassen er på vei opp i de nordlige områdene hvor man har svært lite overvåkningsdata på villfisk.»

Mellomårsvariasjon i smittepress grunnet produksjonssykluser

«I 2020-rapporten ble det også påpekt at smittepresset varierer mellom år på grunn av den toårige syklusen til oppdrettsproduksjon og hvordan strukturen til hvor anlegg som er i andre og første år av produksjonssyklusen er plassert i et produksjonsområde. Her ble et anomalikart fra produksjonsområde 7 brukt for å vise denne dynamikken for de tre siste årene. I figur 60 har vi oppdatert denne figuren som styrker konklusjonen om en toårig syklus i smitteutbredelse. Ekspertgruppen står fremdeles ved konklusjonen fra i fjor som var: «Det er derfor ikke mulig å trekke en konklusjon om tilstanden i et PO har forbedret seg eller forverret seg hvis man kun ser på endringer i tilstand fra et år til et annet».»

Tabell 17

PO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

2

Mod

Lav

Mod

Lav

Høy

Lav

3

Høy

Høy

Høy

Mod

Høy

Høy

4

Mod

Høy

Mod

Høy

Mod

Høy

5

Mod

Mod

Mod

Høy

Lav

Mod

6

Mod

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

7

Mod

Lav

Mod

Lav

Mod

Mod

8

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

9

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

10

Lav

Lav

Lav

Mod

Lav

Lav

11

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

12

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

13

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Ekspertgruppens hovedkonklusjoner for kategorisering av luseindusert villfiskdødelighet for utvandrende post-smolt av laks i alle produksjonsområder i perioden 2016-2021