Fluefiske

Stjørdalskortet og ny laksebørs

Elveeierlaget har ansvaret for den lokale forvaltninga. Med det følger en del forpliktelser. Laksebørs med statistikk over fangst er bare en av de pålagte forpliktelser som elveeierlaget har ansvar for etter paragraf 25 a i Lov om laksefisk og innlandsfisk. I tillegg kommer bl.a. driftsplan, informasjon, desinfisering oppsyn og kultivering.

EirikYven
torsdag 12.mars 2020 / 08:26

Oppgavene er mange, i tillegg ønsker Miljødirektoratet en oversikt over fisketrykket for å beregne oppnåelsen av gytebestandsmålet. Med denne registreringen vil vi få en oversikt over antallet fiskere i elva gjennom sesongen. Dette vil gi en god oversikt over hvordan fisketrykket varierer fra år til år

For å ha best mulig oversikt, har elveeierlaget vedtatt å innføre et «stjørdalskort». Alle som skal fiske laks må registrere seg i et register som knyttes opp mot den nye laksebørsløsningen. Dette sikrer bedre rapportering og kontroll, noe som er viktig i forbindelse med bl.a. midtsesongevaluering. Tilsvarende ordning er innført i andre elver, blant annet Surna, Årdalselva og Espedalselva. Et lite bidrag på 100 NOK fra hver enkelt fisker, vil også bidra til bl.a å styrke det allerede omfattende kultiveringsarbeidet som gjøres.

Kultiveringsarbeid er høyst nødvending om vi skal fortsette å ha en levedyktig lakseelv i framtiden. Derfor har dette høyeste prioritet hos elveeierlaget.

Laksebørsen

Dagens laksebørs har etter hvert blitt sårbar i form av at vi er de eneste som bruker systemet og er utsatt i forhold til om noe skulle skje med både support og programvare.

Den nye laksebørsen skal bli en god del enklere å bruke, samt mer oversiktlig/ detaljert samtidig som den ivaretar elveeierlagets plikt med oversikt over rapportering av fangst til fylkesmannen. I tillegg vil den ha flere verktøy som etter hvert vil kunne håndtere både kvittering på desinfisering og ikke minst verktøy for å få et enda bedre oppsyn i elva. Også en automatisk kvittering på at du har forstått fiskereglene, noe som vil kvalitetssikre i forhold til oppsyn og mulighetene for å reagere ved brudd på regler. I dag betaler Elveeierlaget SJFF for denne oppsynstjenesten gjennom en samarbeidsavtale fra år til år.

Ny laksebørs gir oss også en fin mulighet for å få bedre oversikt over fiskerne i elva. Et fiskeregister har lenge vært etterspurt og på ønskelista til både Norske Lakseelver og andre aktører. Gjennom en slik registrering vil vi også synligjøre verdiskapingen i og rundt elva. For elveeierlaget er det viktig å få fram den samfunnsøkonomiske verdien av en levende elv– både lokalt og eksternt. Noe som skaper både næring, bolyst og bedre livskvalitet for mange i Stjørdalsdalføret.

Dette fiskeregisteret blir innført i form av Stjørdalskortet, se faktaboks.

Om ny laksebørs

Laksebørsen er ikke bare en nettside, men også et samarbeid mellom SJFF og Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) i en egen forening kalt «Stjørdalsvassdragets laksebørs» Dette har vært og er et årelangt samarbeid siden laksebørsen kom på nett.

Foreningen som består av to representanter fra henholdsvis SJFF og SVEL har hvert år hatt samarbeidsavtaler med Midtkil Camping på drift av laksebørsen. Selve laksebørsen og innmelding av laks har utviklet seg mye siste årene og er snart noe hver enkelt laksefisker gjør selv digitalt. Dog er det fortsatt noen som ikke er på «nett» så det gjør det enda viktigere at vi har denne avtalen med en fysisk plassering av Laksebørsen.

"Det vil komme både oppslag og instruksjonsvideo for hvordan bruke den nye løsningen både for innrapportering fisk, desinfisering og registrering med Stjørdalskortet"

Avtalen med Midtkil Camping har de siste årene blitt finansiert av en samarbeidsavtale med Stjørdals Nytt. Denne muligheten faller nå bort, men det er fortsatt noe inntektsmuligheter gjennom annonsering. Ta kontakt med Elveguiden dersom du har lyst til å annonsere på laksebørsen for din bedrift: Patrick Gimmestad, patrick.gimmestad@elveguiden.no.

Avtalen med fysisk plassering av laksebørsen har også inneholdt service på innmåling av laks, innsamling av skjellprøver og desinfisering av utstyr med bistand innenfor åpningstid, samt at Midtkil Camping er stedet for åpning av fiskesesongen og et viktig senter for informasjon om elva både for SJFF og SVEL. Avtalene har også gitt grunnlag for sommerjobb til to lokale ungdommer hvert år. SVEL vil derfor bidra økonomisk videre for at vi fortsatt kan ha denne kulturarenaen på Midtkil Camping også for sesongen 2020 og videre, dels gjennom bidrag fra «Stjørdalskortet», men også gjennom forvaltningsavgift fra alle elveeiere i Stjørdalsvassdraget.

All informasjon vedrørende fiskeregler og informasjon rundt Stjørdalskortet vil bli lagt ut på både engelsk og tysk for tilreisende fra utland.

Tidspunkt for lansering av ny Laksebørs er ikke klart enda, men det vil annonseres så fort den er klar.