Forvaltning

Tillatelse til utsetting av rogn og yngel av sjøørret i Ranavassdraget for perioden 2019-2025

Anonym
Torsdag 20.juni 2019 / 14:13

Vedtak   

Med hjemmel i forskrift av 11. november 1993 om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer, § 2 punkt 1 og § 5, gir Fylkesmannen i Nordland med dette Veterinærinstituttet tillatelse til utsetting av inntil 700.000 rogn og yngel av sjøørret årlig i deler av Ranavassdraget for perioden 2019 - 2025.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1.  Utsettingsmaterialet skal være avkom av sjøørret fanget i Ranavassdraget, som er produsert ved genbanken på Haukvik.

2.  Utsettingsmaterialet skal settes ut på elvestrekninger i henhold til Fylkesmannen i Nordland sin reetableringsplan for Ranavassdraget, se https://www.fylkesmannen.no/contentassets/fca7857f00584ed3bdc753d76784fe22/reetableringsplan-for-ranavassdraget-28-06-2016.pdf

3.  Helse-/sykdomskontroll av klekkeri og utsettingsmateriale skal gjennomføres etter instruks fra Mattilsynet, og nødvendig tillatelse fra Mattilsynet må foreligge før utsetting kan gjennomføres.

4.  Miljøvernavdelingen skal varsles minst en uke før utsetting for å ha mulighet til å       kontrollere utsettingsmaterialet og at øvrige vilkår for utsetting er oppfylt.

5. Alle utsett skal rapporteres i årlige VI rapporter.