Altaelva
Fiskereglene i Altaelva endres fra og med 1. juni 2018.
Elveside/Fiskekort

Endring av fiskereglene i Altaelva

Det har blitt gjennomført justeringer og endringer av gjeldende fiskeregler for fiske i Altaelva. Den største endringen gjelder avsnittet om «medfisker».

Fiskereglene gjelder fra og med 1. Juni 2018.

 

KarianneJohansen
tirsdag 27.februar 2018 / 11:02

Fiskeregler for perioden 24. juni til 31. august.


Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.


§ 1. Virkeområde

Reglene gjelder i tidsrommet 24. juni til og med 31. august, og fra Gabofossen ned til Altabru.


§ 2. Definisjoner

Fluestang - er en fiskestang laget for kast med bare snøre som kastevekt og er påmontert fluesnelle.
Bauting - er når man ror båten slik at flua beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste.
Kortinnehaver - er personen som har kjøpt fiskerettighet og er påført fiskekortet        Medfisker - er en som kortinnehaver gir tillatelse å fiske i stedet for seg. Gjelder lokale kort.
Fellesfiske - er en fiskesone hvor flere fisker på samme fiskeplassen i tidsrommet kortet gjelder.
Interessentkort - fiskekort som er reservert for medlemmer av Alta Laksefiskeri Interessentskap.
Lokale kort - fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.
Utenbyskort - fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

 

§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk

Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 5 dager etter avsluttet fiske. Panten blir ikke utbetalt dersom fangstoppgaven ikke er levert innen tidsfristen.
Panten for oppgaven utbetales over bank. All fisk skal føres i fangstoppgaven, også tilbakesatt fisk skal føres og det skal merkes av at den er tilbakesatt.


§ 4. Fisketid

Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står på kortet og slutter kl. 12.00 dagen etter. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00. Unntak er i perioden 19. august fra kl. 18.00 til og med 31. august, da kan fisket foregå hele døgnet.


§ 5. Tilbakesetting

Det er ikke tillatt å avlive mer enn 2 storlaks over 7 kg pr. døgn i perioden 24. juni til 19. august. Fra og med 19. august til 31. august skal all holaks over 7 kg tilbakesettes.


§ 6. Redskap og hjelpemidler

Bare fluefiske er tillatt. Fluestanga må være minst 9 fot lang med fluesnelle, fluesnøre uten ekstra søkke og en flue med maks 3 kroker (en dregg). Alt annet fiskeredskap er forbudt. Det er bare tillatt å fiske med en stang av gangen pr. fiskekort. For fellesfiske gjelder i tillegg følgende regler. Fiske skal være bevegelig, det vi si at for hvert kast skal fisker bevege seg nedstrøms. Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å baute.


§ 7. Fiskerettigheter

Kortinnehaver og medfiskere har rettighet til å fiske på den fiskekortplassen og innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Alle som fisker skal i tillegg ha betalt fiskeravgift. På lokale kort skal navnet på medfisker, ikke bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino, påføres ved registrering til fiskekorttrekningen. Det er kun tillatt å være medfisker på inntil 3 lokale kort. Dette gjelder ikke interessentkort og utenbyskort. Kortets innehaver skal være tilstede og er ansvarlig for at fiskereglene blir fulgt.

 

§ 8. Kontroll og tilsyn

Alle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske.
Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 784 34535 (kontoret).


§ 9. Straff

Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva. Dette gjelder også eventuelle medfiskere.


§ 10. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.