Laks under vann.
Laks under vann.
Nasjonal laksefjord/Lovverk

Villaksens nasjonalparker må styrkes

Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.

Paal
mandag 23.mai 2016 / 17:51

Bakgrunnen for vedtaket er en bekymring for uthulingen av beskyttelsesregimet. Dette synliggjøres bl.a. gjennom vedtakene om å tillate deponering av gruveavfall rett utenfor grense til nasjonal laksefjord (Førdefjorden) og i en nasjonal laksefjord (Repparfjorden). Utgangspunktet for hele beskyttelsesregimet var at villaksen stadig tapte for andre samfunnshensyn. Nå ser vi at dette skjer på ny, trass i vernet som skal ligge i lovverket.

I tillegg til gruvevedtakene, er det to pågående utredninger som berører den nasjonale laksefjorden Trondheimsfjorden. Her er det planer om utbygging av regionalhavn for Trondheim ved utløpet av det nasjonale laksevassdraget Orkla, og en utvidelse av havn i Stjørdal, ved utløpte av det nasjonale laksevassdraget Stjørdalselva. Ingen av disse utredningene har foreløpig tatt inn over seg det beskyttelsesregimet som gjelder for områdene. I Altafjorden har et flertall i Alta kommunes formannskap vedtatt ønske om å flytte grensen for den nasjonale laksefjorden, slik at det kan etableres et lakseslakteri på Langnes, langt inne i fjorden. Her har oppdretterne stilt som et ufravikelig krav at det skal være ventemerder og at slakteriet skal kunne slakte klinisk syk oppdrettslaks. Dette vil medføre en stor smitterisiko for villaksen, i tillegg til store muligheter for at rømlinger fra slakteriet går opp i Altaelva. Norske Lakseelver krever at Stortinget må avslå en slik endring av grensen.

Norske Lakseelver ser også med bekymring på signalene fra Høyres utvalg - "Det grønne skiftet" - om utbygging av Vefsna og Gaula. Begge er nasjonale laksevassdrag og også varig vernet.

Norske Lakseelver er videre bekymret over at det i Regjeringens energimelding, som skal behandles i Stortinget 13. juni, åpnes for kraftutbygging i varig vernede vassdrag dersom det bidrar til flomdemping og/eller betydelige mengder fornybar energi.

 Ved kommende revidering av konsesjonsvilkår for regulerte nasjonale laksevassdrag, krever Norske Lakseelver at det tas større hensyn til vill laksefisks behov for trygg vandring opp og ned forbi kraftverk. Strengere miljøkrav må innføres for å unngå effektkjøringer som fører til at lakseunger strander og dør, og minstevannføringene må tilpasses slik at fisken får optimale gyte- og oppvekstforhold i elvene.

Et samlet Landsmøte med lakseelver fra sør til nord, ber derfor Regjeringen om å konkretisere og styrke beskyttelsesregimene for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder gjennom forskrifter, slik at intensjonen med ordningen får en tydeligere rettskraft. Landsmøtet krever at verneplanen for vassdrag ikke røres, men ligger fast.