Oppdrettsmerd.
Oppdrett i åpne merder påvirker villaksen negativt. Hva er løsningen?
Oppdrett/Lovverk

Krever gjennomgang av standard for oppdrettsmerder

Norske Lakseelver har bedt myndighetene gi Standard Norge i oppgave å sammenkalle kvalifiserte ressurspersoner for å vurdere eksisterende krav til miljøundersøkelser i NS9415 på nytt.

Paal
torsdag 28.mai 2015 / 10:42

Etter ekstremværet Nina rømte mer enn 125.000 oppdrettslaks og regnbueørret. Ethvert oppdrettsanlegg  skal være dimensjonert for å tåle påkjenninger som er så ekstreme at de kan forventes å inntreffe sjeldnere enn hvert 50. år, akkurat på den lokaliteten oppdrettsanlegget ligger. Dette kravet gjelder uansett anleggstype – stålanlegg, plastringer eller lukkede enheter.

Det er angitt fra meteorologisk hold at Nina var av typen ekstremvær som statistisk inntreffer hvert 20 år. Norske Lakseelver har tiltro til at både oppdrettere, utstyrsleverandører og sertifiseringsselskaper følger Nytek-krav så godt de kan. Det store usikkerhetsmomentet er etter vår mening de grunnleggende miljødataene for bølger, strøm, vind og annet, som mates inn i modellene når de dimensjonerende kreftene skal beregnes. Frykten er at man tror at anleggene er dimensjonert for å tåle 50-årsværet, mens de i realiteten kanskje ikke engang er laget for å stå imot 20-årsværet. 

Parallelt med kravet om revisjon av NS9415, må myndighetene kreve at alle oppdrettsselskaper foretar nye kartlegginger og målinger av miljøkrefter på alle sine oppdrettslokaliteter, for å sjekke at utgangspunktet for beregninger av de dimensjonerende kreftene er dekkende for de faktiske forholdene på lokalitetene.