Lakseslakteri
Produksjon på lakseslakteri: Foto Kystverket/flickr
Nasjonal laksefjord/Andre sykdommer

Ingen lakseslakteri i nasjonal laksefjord

Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.

Paal
onsdag 13.april 2016 / 09:24

Norske Lakseelver er gjort kjent med at formannskapet i Alta kommune har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Vi vil med dette sterkt oppfordre formannskapet å legge denne ballen helt død, og ikke gå videre med arbeidet.

Må endres av Stortinget

Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget. Justering av grensene er ikke en opsjon som tilfaller kommuner med slike fjorder. Vurderingen kommuneadministrasjonen har gjort bærer preg av manglende forståelse for ordningen med nasjonale laksefjorder som beskyttelsesordning. Hensikten med nasjonale laksefjorder og laksevassdrag ikke kun er å beskytte villaksen mot negative påvirkninger fra laks i oppdrettsanlegg, slik administrasjonen har skrevet. Hensikten er å gi et utvalg av de viktigste laksbestandene særskilt beskyttelse (på generelt grunnlag) i vassdrag og fjordområder.

Vi minner om St. prp nr. 79 (2001-2002) som viser at faginstansenes opprinnelige innstilling var at grensen for den nasjonale laksefjorden Altafjorden, skulle trekkes mellom Langnesholmen og Storekorsnes. Altså betydelig lenger ut enn den grensen som ble valgt.

Vi aksepterer at kommunen kan be Stortinget om en evaluering av grensen for den nasjonale laksefjorden Altafjorden, men da må man lene seg på et faglig grunnlag. Innstillingen fra administrasjonen inneholder ikke en eneste risikoanalyse for villaksen fra Altaelva. Konklusjonen om at endringsforslaget er en vinn-vinn-situasjon for både villfisk og oppdrettsindustri er med andre ord helt uten faglig forankring.
 

Utsatt for sterkt press

Vi minner om at Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning nylig nedklassifiserte laksebestanden i Altaelva fra Svært god til Dårlig ihht. kriterier gitt i Kvalitetsnormen for villaks.

Årsaken er først og fremst påvirkningen fra rømt oppdrettslaks. En påvirkning som i all hovedsak skyldes urapportert rømming fra anleggene til en av aktørene (Grieg) som nå ønsker å flytte grensen for den nasjonale laksefjorden. Vi minner om den store rømmingen i Kåfjord i 2013 som fikk bred dekning i lokalpressen.

Vi minner også om at laksefangstene i Altaelva de to siste årene viser en sterk nedgang i forhold til gjennomsnittsfangsten for de foregående 10 sesongene.

Med tanke på Altaelvas betydning for reiselivet i Alta, Finnmark og Norge er det utrolig at kommuneadministrasjonen bruker 200 teoretiske arbeidsplasser som argument til å gamble med altalaksen.

Med dette bryter Altaelva med trenden for Finnmark, og det kan ikke utelukkes at lakselus og rømt oppdrettslaks fra oppdrettsindustrien er en sterkt medvirkende årsak. Det er altså ingen grunn til å tro at verneregimet i ordningen med nasjonale laksefjorder gir altalaksen den nødvendige beskyttelsen. Det er overhodet ikke sannsynliggjort at det å plassere et stort lakseslakteri ved Langnes vil bedre situasjonen. Det er derimot altoverveiende sannsynlig at det vil ha motsatt effekt. Vi minner om at plasseringen vil være mer ugunstig i forhold til utvandringsruten til smolten fra Altaelva enn slakterilokaliteten på Simanes. Grunnet tilbakeholdelsesfrist etter medikamentell lusebehandling er slaktefisk unntatt fra luseforskriftens krav til maksimalgrenser for lus. Lusesituasjonen i Finnmark er under sterk forverring. Dette skyldes både resistensutvikling hos lusa og dårlig håndtering fra oppdretternes side. Ikke minst Grieg har utmerket seg ved flere anledninger, med særdeles dårlig kontroll med lakselus. Med all sannsynlighet vil et slakteri ved Langnes spre store menger lakselus til omgivelsene hele året. En spredning av lakslus i smoltutvandrings-perioden om våren kan få katastrofale følger for verdens mest ikoniske laksestamme. Med tanke på Altaelvas betydning for reiselivet i Alta, Finnmark og Norge er det utrolig at kommuneadministrasjonen bruker 200 teoretiske arbeidsplasser som argument til å gamble med altalaksen.

Vår konklusjon er at redegjørelsen fra administrasjonen er totalt uegnet som grunnlag for et forslag om flytting av grensen for den nasjonale laksefjorden. Vi ber formannskapet om ikke å ta forslaget videre til kommunestyret.

Vi mener at Alta kommune flere ganger, på en forbilledlig måte, har markert seg som en forsvarer av laksebestanden i Altaelva, når tilrettelegging for oppdrettsindustrien har vært oppe til behandling. Vi stoler på at kommunen nok en gang gjør et klokt valg basert på føre-var-prinsippet.