Overvåkingsfiske
Når laksen håndteres riktig, er den sprek og klar for å vende tilbake i elva.
Forskning/Rømming

Hva, hvordan og hvorfor?

Gjennom årene har det blitt gjennomført systematisert overvåkningsfiske i Altaelva. Dette er en del av arbeidet for å skaffe informasjon om innslag av rømt oppdrettslaks i elva.

KarianneJohansen
fredag 30.september 2016 / 12:45

Det fiskes i samme tidsrom, med samme fiskeinnsats på de ulike plassene hvert år.
Overvåkingsfiske gjennomføres noe i forkant av gytetiden. Dette for å unngå at villaksen blir forstyrret under gytingen.

Hvorfor gjør vi dette?

Overvåking av innslaget av rømt oppdrettsfisk i elvene om høsten gir viktig informasjon om rømt fisk i gytebestandene. Undersøkelser av andel rømt oppdrettslaks er svært viktige for å sikre våre fremtidige bestander av villaks.

Den formelle tillatelsen til å gjennomføre dette fisket har blitt gitt av Miljødirektoratet og er en generell tillatelse gitt til NINA (Norsk Institutt For Naturforskning). Overvåkingsfiske gjennomføres i ulike deler av vassdraget for å få mest mulig representativt bilde av fiskebestanden. Dette fordi rømt oppdrettslaks og villaks kan være ulikt fordelt i vassdraget.

Hvordan håndteres laksen?

Laksen håndteres så skånsomt som mulig, - både under fangst og gjenutsetting.
Laksen kjøres så kort tid som mulig.
Laksen håndteres i stor håv eller i «bluebag» og hodet holdes under vann mens skjellprøver og lengde registreres.
Vi bruker så kort tid som mulig på dette og er alltid to personer ved landing og gjenutsetting.

 

Overvåkingsfiske i Altaleva.
Overvåkingsfiske i Altaleva.

Informasjon om overvåkingsfiske er hentet fra NINA og Miljødirektoratet.