Rømt oppdrettslaks
Rømt oppdrettslaks som er fanget i Etneelva. Foto: Etne Elveeierlag.
Trusler/Fakta

Rømt oppdrettslaks

Rømt oppdrettslaks påvirker ville bestander av laks. En del av den rømte laksen vandrer opp i vassdragene og gyter med villaksen. Når rømt oppdrettslaks gyter med villaks, vil den ville laksebestanden kunne endres genetisk, noe som kan føre til lavere produksjon av laks i vassdraget.

Paal
fredag 26.juni 2015 / 09:35

Den rømte laksen er også en smittebærer av lakselus og andre fiskesykdommer. Regjeringen har som mål at havbruk ikke bidrar til varige endringer i de genetiske egenskapene til villfiskbestandene.

1470 ganger større produksjon av oppdrettslaks

Det ble i 2012 produsert ca. 1 148 000 tonn oppdrettslaks i Norge. Til sammenlikning ble det i 2012 fanget omtrent 780 tonn laks i sjø- og elvefisket, inkludert fisk som er satt ut igjen.

Selv uten korrigering for innslaget av rømt oppdrettslaks i fangsten, er produksjonen av oppdrettslaks  omtrent 1 470 ganger større enn totalfangsten av laks i sjø og elvefiske målt i tonn.

Oppdrettslaksen har lavere genetisk variasjon

Hovedtyngden av norsk oppdrettslaks har sin opprinnelse fra et fåtall ville laksebestander. Gjennom avl i oppdrett blir den mer og mer genetisk forskjellig fra de ville laksebestandene.

Oppdrettslaksen er avlet på egenskaper som hurtig vekst, alder ved kjønnsmodning, sykdomsresistens, kjøttfarge og fettinnhold. En av virkningene fra avl er at oppdrettslaks har fått mye mindre genetisk variasjon enn vill laks. Størst mulig genetisk variasjon er viktig når laksebestandene i naturen skal tilpasse seg endringer i miljøet, som for eksempel klimaendringer. Stor genetisk variasjon er villaksens livsforsikring.

Oppdrettslaks og bestandstilstand hos vill laks

I Norge er det registrert 465 vassdrag som har eller har hatt egen bestand av laks. Rømt oppdrettslaks er bestemmende for kategoriplasseringen til 71 prosent av laksevassdragene, det vil si at rømt fisk er avgjørende i tilstandsvurderingen i 330 vassdrag.

Rømt oppdrettslaks er i tillegg vurdert å være en påvirkningsfaktor i de resterende 135 vassdragene. Laksebestanden i 31 vassdrag er vurdert som truet på grunn av for høyt innslag av rømt oppdrettslaks. For mer informasjon og en sammenlikning med andre påvirkningsfaktorer se link i høyre marg om bestandstilstand for laks, sjøørret og sjørøye.

Havforskningsinstituttet slår fast i sin Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett at det er høy sannsynlighet for at Regjeringens mål for bærekraftig oppdrett, med hensyn på genetiske interaksjoner og rømming, ikke nås for Vestlandet. Sannsynligheten for at målet ikke nås for resten av landet er moderat.

Kilder: Miljødirektoratet.

Les brosjyren vår om rømt oppdrettslaks her.