Avrenning fra jordbruk.
Avrenning fra jordbruk kan mange steder forringe vannkvaliteten i gytebekker.
Trusler/Fakta

Forurensning

Anadrom laksefisk stiller strenge krav til vannkvaliteten og er følsom overfor forurensinger. Både i vassdrag og sjø kan forurensende utslipp være skadelig for anadrom laksefisk, men fisken tar mest skade hvis den påvirkes i vassdragene.

Paal
Fredag 26.juni 2015 / 09:05

De siste års sterke reduksjoner i utslipp fra landbruk, industri, bosetting og gruvedrift har gitt fiskeungene et sunnere oppvekstmiljø, men problemene med forurensinger er ikke løst i alle vassdrag. Uforutsette uhell gir i tillegg stadig omfattende laksedød. Vi vet lite om hvordan flere av miljøgiftene vil virke på lang sikt.

Robust mot akutte hendelser

Uhell eller ulovlige giftigutslipp som gir akutt fiskedød får stor oppmerksomhet i media. En laksebestand kan i verste fall reduseres mye av én enkelt hendelse.

Deler av den anadrome fiskebestanden befinner seg imidlertid alltid på beitevandringer langt til havs, og når de kommer tilbake, vil de etter hvert kunne bygge opp bestanden på nytt. Det gjør anadrom fisk robust mot akutte hendelser, dersom de ikke skjer ofte.

Vanskelig å påvise langtidseffekter

Kroniske langtidseffekter av forurensende miljøgifter, kan gi snikende laksedød. Spesielt når laks dør og blir borte under beitevandring i havet, er det vanskelig å fastslå dødsårsaken. Selv alvorlige langtidseffekter av miljøgifter er derfor vanskelig å påvise.

Vi vet at små konsentrasjoner av visse miljøgifter kan endre laksens adferd og evne til å tåle overgangen fra et liv i ferskvann til saltvann. Laksesmoltens evne til å tåle lakselus kan bli mindre, og de smittes sannsynligvis lettere av fiskesykdommer. Opptrer flere miljøgifter samtidig, kan de forsterke hverandre og gi uventede og uoversiktlige effekter.

Vanndirektivet

Innføring av EUs vanndirektiv vil ha stor betydning for vannkvaliteten i våre vannforekomster. Etterlevelse av vannforskriften vil medføre en nasjonal opprydding i små og store utslipp som vil komme anadrom laksefisk til gode.

Kilde: Miljødirektoratet.