Gjenutsetting av laks
Gjenutsetting av laksefisk.
Forskning/Fakta

Laksen har stor overlevelsesevne

Gjenutsetting av laks innebærer nesten alltid en viss dødelighet, og kan medføre endringer i vandringsmønster. Men overlevelsen vil være svært høy dersom fisken håndteres riktig.

Paal
tirsdag 05.juni 2018 / 11:04

Gjenutsetting av laks har i løpet av de siste årene blitt vanlig i mange norske elver. Betenkeligheter knyttet til om og i hvilken grad fisken overlever har imidlertid ført til at gjenutsetting er en omdiskutert praksis.

NINA har i det treårige SalCaRe prosjektet undersøkt overlevelse, atferd og gjenfangst for gjenutsatt laks i syv norske elver (Gaula, Orkla, Verdalselva, Otra, Lakselva, Ranaelva og Osen Vestre Hyen). Det har i nært samarbeid med fiskere og elveeierorganisasjonene blitt merket 650 gjenutsatt laks, 147 med radiosendere og 503 med utvendige spagettimerker.

I snitt overlever 93% gjenutsetting

Overlevelse etter gjenutsetting har blitt undersøkt i Gaula, Otra og Lakselva ved å radiomerke laksen. Overlevelsen varierte mellom 89 og 97 %, med et gjennomsnitt på 93 %.

– De aller fleste fiskene som døde hadde enten skader ved gjenutsetting eller ble kjørt/håndtert uforholdsmessig lenge. Det var også en tendens til økt dødelighet ved vanntemperaturer over 18 °C, sier Ingebrigt Uglem, forsker ved akvatisk avdeling i NINA.

Analyser av laksens bevegelser viste at endel av fisken slapp seg nedstrøms etter gjenutsetting (Otra 72 %, Gaula 28 %, Lakselva 26 %) og dermed ble forsinket i oppvandringen. De aller fleste av disse fiskene befant seg imidlertid på gyteplasser i gytesesongen.   

Fangst og gjenfangst

Hvor mange gjenutsatt laks som ble fanget på nytt i løpet av fiskesesongen varierte betydelig mellom elver og år (0-37 %) og var i gjennomsnitt 13 %. Forskjellene kan ha mange årsaker, men ulikheter i beskatningsmønster og miljøforhold forklarer trolig mye av variasjonen.

Om laksen ble fanget på nytt var blant annet avhengig av hvor mye av fiskesesongen som var igjen etter gjenutsetting. Laks fanget tidlig i sesongen hadde størst sannsynlighet for å bli fanget på nytt.

– Resultatene tyder også på at gjenfangsten av gjenutsatt fisk kan være mange ganger høyere enn det som har blitt registrert tidligere. Et overraskende resultat var at fisk ofte ble fanget på andre typer redskap andre gang enn det de ble fanget på den første gangen, sier Uglem.

Hovedkonklusjonen fra SalCaRe-prosjektet er dermed at gjenutsetting av laks nesten alltid innebærer en viss dødelighet, og kan medføre endringer i vandringsmønster , men også at overlevelsen vil være svært høy dersom anbefalingene med hensyn til avliving av skadet/svekket fisk og hvordan fisken skal håndteres etter gjenutsetting blir fulgt.

Kilde: NINA