Forvaltning/Organisering

Kontrakt mellom rettighetshaver og forpaktende forening: forvaltning og salg av fiske

Her er forslag til kontrakt mellom rettighetshaver og foraktende forening hvor forpaktende forening skal drive salg av fiskekort og ha forvaltningsansvar. Kopier gjerne tekset inn i eget word-dokument, eller last ned word-dokumentet via Drop-box: klikk her.

Ayna Heilong
onsdag 01.juli 2015 / 11:42

Eksempel på kontrakt mellom rettighetshaver og forpaktende forening: forvaltning og salg av fiske

 

KONTRAKT

Undertegnede (rettighetshaver XX) og (forpaktende forening YY) er blitt enige om følgende:

 1. (rettighetshaver XX) leier ut til (forpaktende forening YY) fiskeretten tilhørende sin eiendom, gr.nr. xx, br.nr. yy, i NNN kommune
 2. (forpaktende forening YY) skal for hele lakseførende strekning av XX vassdrag, ivareta de lovpålagte foraltninsgoppgavene i h.t. Laks- og innlandsfiskeloven §25 og §25a med tilhørende ”Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk”
 3. (forpaktende forening YY) skal gi adgang for allmennheten til sportsfiske gjennom salg av fiskekort.
 4. For å bedre fiskemulighetene, kan (forpaktende forening YY) rydde opp i kratt og kjerr m.v. langs elvebredden. All hogst av trær må imidlertid avtale med grunneier særskilt.
 5. (forpaktende forening YY) er berettiget til å la sportsfiskere som har løst fiskekort, benytte grunneiers veier og stier og ellers rett til vanlig ferdsel i h.t. allemannsretten i Friluftsloven for å kunne nyttiggjøre seg fiskeretten. I denne forbindelse har fiskekortinnehaverne rett til parkering av biler etter grunneiers næmere anvisning.
 6. Forpaktende forening skal være tilsluttet Norske lakseelver[1]
 7. Kontrakten gjelder for 5 – fem – år fremover.
 8. Rettighetshaver kan innen 31/12 heve kontrakten med virkning etterfølgende fiskesesong, hvis miljøvernmyndighetene vurderer at forpaktende forening ikke innfrir krav til de lovpålagte forvaltningsoppgavene.
 9. For ovennevnte rettigheter betaler (forpaktende forening YY) pr år kr. XXXX,- pluss mva. Beløpet skal reguleres etter konsumprisindeksen pr. utløpet av hvert år. Beløpet skal innbetales senest 1. juni hvert år.
 10. Grunneier forbeholder seg rett til 3 – tre – fiskekort vederlagsfritt til å fiske på egen grunn, herav 1 – ett – til seg selv, og 2 – to – gjestekort. Kortene skal sendes grunneieren i god tid før fisket tar til.
 11. Denne kontrakt er utferdiget i 2 – to – eksemplarer som partene beholder 1 – ett – eksemplar hver av.

 

 

Utleier:                                               Forpakter (forpaktende forening YY):

 

 

 

_________________________         ________________________

 

 

                                   Sted, tid

 

 

 

[1] For å sikre en tilknytning til fagmiljøer som jobber for lokal forvaltning av lakse- og sjøørretvassdrag, kan det avtales at den forpakende foreningen er tilsluttet Norske Lakseelver. Dette for å få løpende informasjon om villaksforvaltningen og faglige oppdateringer, samt invitasjon til fagsamlinger og på den måten å sikre en best mulig faglig kompetanse som grunnlag for forvaltningen.