Forvaltning/Organisering

Kontrakt mellom rettighetshaver og forpaktende forening: kun forvaltning

Her er forslag til kontrakt mellom rettighetshaver og foraktende forening hvor forpaktende forening skal ha forvaltningsansvar i lakseførende del av et vassdrag. Kopier gjerne tekset inn i eget word-dokument, eller last ned word-dokumentet via Drop-box: klikk her.

Ayna Heilong
onsdag 01.juli 2015 / 11:48

Eksempel på kontrakt mellom rettighetshaver og forpaktende forening: forvaltning av lakseførende strekning

 

KONTRAKT

Undertegnede (rettighetshaver XX) og (forpaktende forening YY) er blitt enige om følgende:

  1. (forpaktende forening YY) skal for hele lakseførende strekning av XX vassdrag, ivareta de lovpålagte foraltninsgoppgavene i h.t. Laks- og innlandsfiskeloven §25 og §25a med tilhørende ”Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk”
  2. (Rettighetshaver XX) disponerer selv fiske på egen rettighet, men plikter å følge forpaktende forenings bestemmelser om forvaltning (for eksempel fiskeregler og fangstrapportering)
  3. Kontrakten gjelder for 5 – fem – år fremover.
  4. Rettighetshaver kan innen 31/12 heve kontrakten med virkning etterfølgende fiskesesong, hvis miljøvernmyndighetene vurderer at forpaktende forening ikke innfrir krav til lovpålagte forvaltningsoppgaver
  5. Forpaktende forening skal være tilsluttet Norske lakseelver[1]
  6. For arbeidet med å ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene, betaler (rettighetshaver XX) til (forpaktende forening YY) pr år kr. XXXX,- (pluss mva.[2]) Beløpet skal reguleres etter konumprisindeksen pr. utløpet av hvert år. Beløpet skal innbetales senest 1. juni hvert år etter at (forpaktende forening YY) har sendt ut faktura.
  7. Denne kontrakt er utferdiget i 2 – to – eksemplarer som partene beholder 1 – ett – eksemplar hver av.

  

Rettighetshaver:                                 Forpakter (forpaktende forening YY):

 

 

 

_________________________         ________________________

 

 

                                               Sted, tid:

 

[1] For å sikre en tilknytning til fagmiljøer som jobber for lokal forvaltning av lakse- og sjøørretvassdrag, kan det avtales at den forpakende foreningen er tilsluttet Norske Lakseelver. Dette for å få løpende informasjon om villaksforvaltningen og faglige oppdateringer, samt invitasjon til fagsamlinger og på den måten å sikre en best mulig faglig kompetanse som grunnlag for forvaltningen.

[2] Hvis foreningen er MVA-pliktig – se: http://www.lakseelver.no/Organisasjon/Lokal%20forvaltning/Sporsmaal/g1…