Altaelva
Altaelva er en av de nasjonale lakseelvene våre. Den renner ut i Altafjorden, som er nasjonal laksefjord.
Nasjonal laksefjord/Laksevassdrag

Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag

I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.

Paal
tirsdag 19.mai 2015 / 11:01

Opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder har som mål at laksebestandene i disse elvene og fjordene skal ha særlig beskyttelse mot negative effekter fra andre samfunnsinteresser.

Det er et helhetlig forvaltningsgrep som gir de viktigste laksestammene en særskilt beskyttelse på gyte- og oppvekstområdene i vassdragene og i vandringsområdene i fjorden. De bestandene som inngår i ordningen skal prioriteres i det generelle arbeidet med å styrke villaksen. Dette vil i første rekke omfatte tiltak mot Gyrodactylus salaris, restaurering av leveområder, revisjon av konsesjonsvilkår og kompensasjonstiltak i regulerte vassdrag, vassdragskalking og bestandsovervåking. I tillegg vil generelle tiltak for villaksen være av betydning, blant annet tiltak mot rømming av oppdrettslaks, bekjempelse av lakselus og reguleringer i laksefisket.

I Stortingsproposisjon 32 fra 2006-2007 heter det at det i nasjonale laksevassdragene ikke vil være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. I laksefjordene skal det ikke etableres ytterligere matfiskoppdrett for laksefisk, og eksisterende virksomhet vil bli underlagt strengere krav til rømmingssikring og strengere krav til kontroll av lakselus og annen sykdom. De bestandene som inngår skal også prioriteres i det øvrige arbeidet med å styrke laksebestandene.

De nasjonale laksevassdragene og laksefjordene skal omfatte om lag 3/4 av den norske villaksressursen. Ordningen skal omfatte store og tallrike bestander med høy produktivitet eller med potensial for høy produktivitet, storlaksbestander og bestander med særskilt genetisk karakter. Utvalget av bestander skal ha en god geografisk fordeling.

46 av de 50 vassdragene som ble foreslått av Villaksutvalget er inkludert.

Bakgrunnsdokumenter Stortingsprep 32 2006-2007

Nasjonale lakseelver og fjordområder fra svenskegrensen og nordover

 •  Enningsdalselva

Svennerbassenget

 • Numedalslågen

Lindesnes - Mannefjorden (2007)

 • Mandalselva (2007)

Kysten Jæren-Dalane

 • Ogna
 • Håelva
 • Figgjo
 • Bjerkreimselva (2007)

Sandsfjorden (2007)

 • Suldalslågen

Etnefjorden - Ølfjorden

 • Etneelva

Fjordene ved Osterøy (2007)

 • Vosso

Sognefjorden

 • Nærøydalselva (2007)
 • Lærdalselva (2007)
 • Vikja
 • Flåmselva
 • Årøyelva

Dalsfjorden

 • Gaula

Førdefjorden (2007)

 • Nausta (2007)

Nordfjord

 • Eidselva
 • Oldenelva
 • Stryneelva

Ørstafjorden

 • Ørstaelva

Romsdalsfjorden

 • Rauma

Sunndalsfjorden

 • Driva

Halsafjorden

 • Surna

Åfjorden

 • Stordalselva - Nordalselva

Trondheimsfjorden

 • Orkla (2007)
 • Gaula
 • Nidelva (2007)
 • Stjørdalselva
 • Verdalselva (2007)
 • Figga
 • Steinkjervassdraget

Namsenfjorden

 • Namsen (2007)
 • Årgårdsvassdraget

Vefsnfjorden (2007)

 • Vefsna (2007)

Ranafjorden (2007)

 • Ranaelva (2007)

Beiarfjorden (2007)

 • Beiarn (2007)

Roksdalsvassdraget

Malangen

 • Målselva

Reisafjorden

 • Reisaelva

Kvænangen

 • Kvænangselva

Altafjorden

Repparfjorden

 • Repparfjordelva

Porsangen

 • Stabburselva
 • Lakselva
 • Børselva

Tanafjorden

 • Langfjordelva
 • Tana

Kongsfjorden (2007)

 • Kongsfjordelva (2007)

Komagelva

Vestre Jakobselv

Neidenfjorden - Bøkfjorden

 • Neidenelva