Gjenutsetting av villaks i gytedrakt i Orkla. Foto: Aunan Lodge
Sportsfiske/Laksevassdrag

Laksesesongen 2018

Årets laksesesong gav nesten 20 % færre fisk på land enn en gjennomsnittssesong. Noen elver endte med omtrent 90 % nedgang, andre med 45 % oppgang. Likevel er det mye som tyder på at årets sesong ikke var spesielt dårlig for fisken, selv om den var dårlig for fiskerne. 

Ayna Heilong
torsdag 01.november 2018 / 15:27

97.194 laks fisket, 20.410 laks gjenutsatt

Vi anslår at det ble fisket 97 194 laks i norske elver i 2018. Det er 19 % færre fisk enn ­gjennomsnittet for de foregående 10 sesongene. Ekstremværet i sommer, med tørke og varme, er hovedforklaringen på den dårlige fiskesesongen.

Estimatet vårt er basert på 59 745 laks, fisket i 55 elver fra nord til sør. I siste tiårsperiode har fangsten i disse elvene utgjort i gjennomsnitt 61 % av den norske totalfangsten. Estimatet over den norske totalfangsten forutsetter at utvalget også i år utgjør 61 % av totalfangsten. Den spesielle sesongen skaper imidlertid en viss usikkerhet rundt årets estimat.

Av de 59 745 laksene som ble fisket, ble 15 527 individer, 26 %, gjenutsatt levende. Gjenutsettingsandelen i vårt elveutvalg er sannsynligvis noe høyere enn i landet sett under ett, og vi antar at den samlede gjenutsettingsprosenten i Norge vil ligge på ca. 21 % av totalfangsten. Det utgjør ca 21 400 laks. Beskatningen av laks i norske elver endte da på ca. 77 000 laks. Det har ikke blitt registrert lavere beskatningstall siden SSB startet sin nåværende serie i 1993. Fangstnedgangen sammenliknet med fjorårssesongen er omtrent like stor i alle tre størrelsesgrupper. Muligens en litt lavere nedgang for smålaksen relativt til storlaks. Forskjellen kan være mer relatert til fiskeforhold enn til reelle forskjeller mellom årsklassene. De siste 20 årene er det en landsdekkende trend at andelen mellomlaks har økt på bekostning av andel smålaks i fangsten. 

Fast fisk! På Camp Villaks i Surna, Skeisshølen, 21.-23. juni 2018
Fast fisk! På Camp Villaks i Surna, Skeisshølen, 21.-23. juni 2018

Sesongen i tall og figurer

I denne sesongrapporten presenterer vi alltid fangsttallene som antall laks, og ikke fangst i kg som er forvaltningslagenes og Statistisk Sentralbyrås mest brukte. Grunnene til dette er:

  • Vi ønsker å se det fra sportsfiskerens side når vi oppsummerer laksesesongen
  • De fleste har lettere for å visualisere et fangstantall enn et fangstvolum målt i tonn
  • Det er lettere å sammenlikne historiske data med kun én variabel, enn data som svinger som et resultat av både antall fisk og størrelsen på fisken.
  • Det har blitt et langt større individfokus også i forvaltningen av villaks. I mange elver er det individbaserte døgnkvoter og sesongkvoter. I tillegg har gjenutsetting av laks (der vekten som ofte kun estimeres) blitt stadig vanligere

Eira. Karen Rasmussen, 9 kg, flue.
Eira. Karen Rasmussen, 9 kg, flue.

Vi vil understreke at både forvaltningslag, fylkesmenn og Miljødirektoratet fremdeles forholder seg til fangstvolum i kg som grunnlag for forvaltningen av villaksen. Det er fordi man i forvaltningssammenheng tar utgangspunkt gytebestandsmålet for hver enkelt elv. Gytebestandsmålet forteller hvor mange kg hunnlaks som hvert år må gyte i elva for at denne skal produsere sitt maksimale antall smolt. Fordi stor gytelaks legger flere rognkorn enn liten gytelaks, ville det i forvaltningssammenheng blitt feil å angi gytebestandsmål som antall laks.

Ved spørsmål knyttet til fangstrapporten ta kontakt med fagsjef i Norske Lakseelver Erik Sterud.

Epost: erik@lakseelver.no Tlf: 99 25 98 59

Les hele rapporten her: 

Fangstrapport laksesesongen 2018