Laks fra Stjørdalselva
Ukjent, men lykkelig fisker i Stjørdalselva i 2016. Foto: Laksebørsen.
Sportsfiske/Laksevassdrag

Laksesesongen 2016

Årets sportsfiskesesong etter laks havnet akkurat på tiårsgjennomsnittet. Men det var store lokale forskjeller. Fra gledelige halvannen ganger økning i Daleelva i Vaksdal, til en halvering av fangsten i Otra i Kristiansand.

Paal
tirsdag 25.oktober 2016 / 13:55

Det viser en foreløpig oppsummering fra organisasjonen Norske Lakseelver, basert på innrapporteringer fra 44 sentrale elver. Oppsummeringen gjelder antall laks som fanges, ettersom dette gir et riktigere bilde av sportsfiskeopplevelsene enn samlet vekt. Fangsten sammenlignes med snitt for siste ti år.

Godt fiske tidlig i sesongen

Av de største positive overraskelsene var Numedalslågen, som var opp 76 prosent.  Dette er et stort vassdrag og med 4 600 laks totalt, var det mange som fikk flotte fiskeopplevelser på Østlandet i sommer. Nærliggende Drammenselva hadde imidlertid en nedgang på 36 prosent.

Også Surna i Møre og Romsdal, Årøyelva i Sogn og Fjordane, Beiarn i Nordland og Lærdalselva i Sogn var gledelig opp i år. Namsen i Nord-Trøndelag, som opplevde et godt innsig av storlaks tidlig på sommeren, havnet imidlertid akkurat på tiårsgjennomsnittet. Av andre kjente trøndelagselver, landet både Orkla, Gaula og Skauga et stykke under snitt.

- Sesongen begynte med et bra innsig av storlaks, noe som førte til jubelrop fra fiskerne i mange elver. Men smålaksen, som kommer seinere på sommeren, har uteblitt eller vært direkte fraværende mange steder. Dette er bekymringsverdig og vi avventer forskernes forklaring, forteller fagansvarlig i Norske Lakseelver, Erik Sterud.
 

Variabelt i Finnmark

I Finnmark ble det meldt om stort innsig av laks i slutten av juni og sjølaksefiskerne meldte om gode fangster i garn og not, men fordelingen rundt om i elvene har vært veldig forskjellig.  Både Neiden, Repparfjordelva og Børselv havnet godt under gjennomsnittet, mens Kongsfjordelva, Langfjordelva og Syltefjordelva fisket meget bra.

- Lakselva i Porsanger, som kunne skilte med årets største på 24,5 kg, hadde en sesong akkurat på gjennomsnitt. I rene tall betyr dette 1 414 flotte lakseopplevelser i denne fantastiske elva, forteller Sterud.

Mye storlaks

I fjor forutsa Norske Lakseelver at det kom til å bli et storlaksår i 2016. Dette var basert på tall som viste at 2013-årgangen av laks som gikk ut i havet så ut til å være sterk. Med mye smålaks tilbake i 2014, samt mye mellomlaks i 2015, lå alt på skinner for at den siste tredjedelen av 2013-generasjonen skulle komme feit og fin tilbake i år.

- Nappet det i Lærdalselva i år, var sannsynligheten formidable 58 prosent for at det var en laks over syv kilo som hadde tatt flua. I Lakseelva i Porsanger var det nesten femti-femti for at det skulle være en tungvekter som nappet. Det er imponerende, forteller Sterud.

Mange utfordringer

Innsiget av villaks til Norge er halvert de siste tretti år. Forskerne er enige om at det er rømt oppdrettslaks og lakselus fra oppdrettsindustrien som er de største ukontrollerte truslene mot villaksen. Til en hver tid står det tusen ganger fler oppdrettslaks i merder langs kysten enn antallet villaks som vender tilbake. Rømming har allerede påvirket den genetiske sammensetningen til tre fjerdedeler av undersøkte laksestammer. Norske Lakseelver krever derfor at all oppdrettslaks skal merkes slik at den umiddelbart kan oppdages om den svømmer opp i elva for å gyte.

- 18 000 laks ble satt tilbake i elvene i vårt utvalg. Det er nok over landsgjennomsnitt. Førsteprioritet for lokal forvaltning er å sikre at det alltid står igjen nok laks på gytegrunnene etter fiskesesongen til at elvas naturlige, maksimale smoltproduksjon nås med god margin. En høy gjenutsettingsandel er ikke noe mål i seg selv, men kommer som en konsekvens av mindre laks og at elveeiere og sportsfiskere tar ansvar, avslutter Sterud.

Han estimerer at totalt antall fangede laks i 2016 havner på 117 000 og at 25 000 av disse ble gjenutsatt.

De offisielle fangsttallene kommer fra SSB i januar 2017.

Tabeller og mer lokal info i pdf.

villakssesongen_2016_rapport.pdf

Kontaktperson: Fagsjef  Erik Sterud, erik@lakseelver.no, 992 59 859.