Driftsplan for Audna

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet.  

Bildet viser anadromt strekk i Audna. Data hentet fra Miljødirektoratet.
Bildet viser anadromt strekk i Audna. Data hentet fra Miljødirektoratet.

Reguleringer i vassdraget

Audna er fredet i verneplan I. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Utsnitt kraftutbygging som påvirker Audna. Bilde hentet fra NVE-Atlas.
Utsnitt kraftutbygging som påvirker Audna. Bilde hentet fra NVE-Atlas.

 

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Audna i Vann-nett Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret (se over). Audna mellom Ytre Øydnavatnet og Hjelle Audna mellom Helle og Tryland Audna mellom Tryland og Spilling Audna mellom Spilling og Melhusfossen Audna mellom Melhusfossen og Kittelsbekken Audna mellom Kittelsbekken og Utløpet

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Antall fiskere i Audna Fritidsfiske Høy 2019 2019 Tore Jarleiv Lølandsmo
Gjennomført (30.09.2019)
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Gjenutsetting av laks i Audna Fritidsfiske Høy 2019 2019 Tore Jarleiv Lølandsmo
Gjennomført (30.09.2019)

Handlingsplanen

2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Audna skjellprøver Biologi Høy
Under Gjennomføring