Driftsplan for Audna

Introduksjon / forord

Det er innført pliktig organisering av rettighetshavere i alle vassdrag med gytebestandsmål på 100 kg hunfisk eller mer. Pliktig organisering er innført for å gi den lokale forvaltninga tilstrekkelig myndighet til å forvalte fiskebestandene og ta ansvar for sentrale oppgaver som fangstrapportering, oppsyn, kultivering, bestandsovervåking og regulering av fisket, og for å lette samarbeidet mellom offentlig og lokal forvaltning. Det skal utarbeides driftsplaner for alle vassdrag som er omfatta av kravet om pliktig organisering.

Her kan du lese om den generelle forvaltningen av villaksen, og om hvilket ansvar som pålegges de enkelte sektormyndigheter.

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet.  

 

Bildet viser anadromt strekk i Audna. Data hentet fra Miljødirektoratet.
Bildet viser anadromt strekk i Audna. Data hentet fra Miljødirektoratet.

Kvalitetsnormstatus

Audna

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1210 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

KvalitetsnormvurderingSvært god/god
Delnorm Genetisk integritetSvært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:100%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt106%siste fem år
Totalbeskatning46%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Audna er fredet i verneplan I. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

 

Utsnitt kraftutbygging som påvirker Audna. Bilde hentet fra NVE-Atlas.
Utsnitt kraftutbygging som påvirker Audna. Bilde hentet fra NVE-Atlas.

 

De viktigste utfordringene i vassdraget i dag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) klassifiserer norske lakseelver etter Kvalitetsnorm for villaks. Her kan du se deres vurdering av Audna).

Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva

Det er registrert elvemusling i Audna. Audna er en gammel «perleelv». Første gangen perlefisket i Audna er nevnt i skriftlige kilder er i fra 1684. Forsuring tok knekken på den siste resten av bestanden av elvemusling om lag 1950, men bestanden er reetablert. Mer informasjon finnes i Elvemuslingsdatabasen.

Relevante forskningsrapporter og forvaltningsplaner fra andre aktører

Se forvaltningsplaner og status i Vann-Nett.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Audna i Vann-nett Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret (se over). Audna mellom Ytre Øydnavatnet og Hjelle Audna mellom Helle og Tryland Audna mellom Tryland og Spilling Audna mellom Spilling og Melhusfossen Audna mellom Melhusfossen og Kittelsbekken Audna mellom Kittelsbekken og Utløpet

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Antall fiskere i Audna Fritidsfiske Høy 2019 2019 Tore Jarleiv Lølandsmo
Gjennomført (30.09.2019)
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Gjenutsetting av laks i Audna Fritidsfiske Høy 2019 2019 Tore Jarleiv Lølandsmo
Gjennomført (30.09.2019)

Handlingsplanen

2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Audna skjellprøver Biologi Høy
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Biotoptiltak strekningen Gislefoss - Seland Biologi Høy 2022 2022
Under Gjennomføring