Biotoptiltak strekningen Gislefoss - Seland

Mål

Reetablere gyte- og oppvekstforhold på viktig elvestrekning etter kanalisering.

 

Beskrivelse

Kanalisering av strekningen Gislefoss - Seland på 1980 tallet har medført utfordringer med masseforflytning samt påvirket viktige gyte- og oppvekstområder.  Dette prosjektet gjelder avbøtende tiltak for å øke produksjonen av laks og sjøørret.

Les mer i prosjektrapporten: