Med stryk og stille partier

Audna var i 1985 den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk reetablert laksebestanden. Vassdraget var tidligere kraftig påvirket av forsuring, og den opprinnelige bestanden av laks betraktes som utdødd på 1970-tallet.

Generell beskrivelse av fisket

Audna er delt i åtte soner fra sjøen og opp. I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Det er døgnkvote på to anadrome fisk. Onsdager er alle sonene stengt for fiske (med untak av sone 2d).

Retningslinjer for fisket
Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende
Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt
Fiske fra bro etc er ikke tillatt
Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Almenne hensyn
Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august
Ørret: fra 1. juni til 31. august

Midtsesongevaluering

Fra 25. juli - 12:00 til 25. juli - 12:15

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Vest-Agder.

Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen / Direktoratet for Naturforvaltning kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften for Vest-Agder. 

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. 

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken.

Fangstbegrensning

  • Døgnkvote på 2 anadrome fisk pr. fisker (anadrom = laks eller sjøaure).
  • Minstemål 35 cm.
  • All vinterstøing av laks skal slippes ut.
  • Rømt oppdrettsfisk skal avlives, og teller ikke med i kvoten. 

Det vil bli foretatt midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Særskilte regler for  Sone 4 Melhusfossen:

Direktoratet innførte fra sesongen 2017 påbud om bruk av sirkelkrok i sone 4. Den øverste delen av fossen vil det også være slukforbud, mens sluk blir tillatt i den nederste delen.

Unngå spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris! Alt fiskeutstyr (håv, snøre, kroker, vadere, støvler m.m.) skal desinfiseres før fisket starter.

Følgende skal rapporteres løpende:

  • Fangst, dato og vekt
  • Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
  • Innsats (fiskedøgn)

Hver dag du har fisket skal du:

  • Rapportere fangst på ditt fiskekort
  • Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk

Alle innehavere av sesongkort vil bliregistrert med mailadresse.  Det vil bli sendt purremail dersom du ikke har rapportert.

Ungdomsfiske

Ungdom fisker gratis ut det året de fyller 16 år, unntatt i sone 2d, 3 og 7.

Midtsesongevaluering

Som i fjor vil det også i år bli gjennomført midtsesongevaluering av fiske i Audna. Resultatet av dette kan resultere i utvidet, ingen endringer eller redusert fangstkvote. Når midtsesongevalueringen er godkjent av fylkesmannen vil vi komme tilbake til mer utfyllende informasjon rundt dette. Sannsynligvis i begynnelsen av juni.

NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) har utarbeidet maler for hvordan midtsesongevalueringen skal utføres.  Disse malene er basert på lokale forhold i den enkelte elv, slike at store elver med stort gyteareal krever mer laks på gytetidspunktet enn mindre elver med mindre gyteareal.  Det er tatt hensyn til erfaringstall når det gjelder lokale forhold knyttet til oppvandring, fangstrate etc.  Målet med evalueringen er å sikre at det på gytetidspunktet skal være nok laks til å dekke gytekapasiteten i den enkelte elv.

Elveeierlagene er ansvarlig for en forsvarlig bestandsforvaltning, men myndighetene setter ytre rammer som ikke kan overskrides.  Midtsesongevalueringen er et ledd i denne vurderingen, slik at det enkelte elveeierlag ikke kan treffe beslutninger utover de rammer som settes.  Elveeierlaget kan imidlertid stramme inn ytterligere, dersom man ut i fra lokal kunnskap mener dette er til beste for en god bestandsutvikling.

Elveeierlagene skal forvalte elva til beste for laksebestandene, men har også andre forvaltningsmål.  Laksefiske skal komme lokalesamfunnet til gode gjennom sportsfiske, og det skal arbeides for et godt fisketilbud for tilreisende fiskere.  Laksefiske i elvene er en attraktiv og verdifull ressurs som også skal gi verdiskapning gjennom reiselivstilbud og ringvirkninger i lokalsamfunnet.  Det er derfor ikke slik at alle begrensninger i fisket er et gode.  Det må foretas en balansert vurdering som både ivaretar de biologiske, sosiale og økonomiske sidene av laksefisket.