Med stryk og stille partier

Audna var i 1985 den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk reetablert laksebestanden. Vassdraget var tidligere kraftig påvirket av forsuring, og den opprinnelige bestanden av laks betraktes som utdødd på 1970-tallet.

Generell beskrivelse av fisket

Audna er delt i åtte soner fra sjøen og opp. I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark med spesielle regler i sone 4 Melhusfossen(se info under sone 4). Det er døgnkvote på to laks og en sjøørret. Onsdager er alle sonene stengt for fiske.

Retningslinjer for fisket
Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende
Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt
Fiske fra bro etc er ikke tillatt
Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Almenne hensyn
Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august
Ørret: fra 1. juni til 31. august

Fiskeregler

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Agder.

Det gjøres oppmerksom på at det kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette. 

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. 

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken.

Fangstbegrensning

  • Personlig døgnkvote på 2 laks og 1 sjøørret.
  • Minstemål 35 cm.
  • All vinterstøing av laks skal slippes ut.
  • Rømt oppdrettsfisk og pukkellaks skal avlives, og teller ikke med i kvoten. 

Særskilte regler for  Sone 4 Melhusfossen:

-Direktoratet innførte fra sesongen 2017 påbud om bruk av sirkelkrok i sone 4. Den øverste delen av fossen vil det også være slukforbud, mens sluk blir tillatt i den nederste delen.

-Vi anbefaler våre fiskere i sone 4 og bruke følgende sirkelkrok til å fiske med: Mustad Demon Cirkel størrelse 5 har åpning på 15mm og er makskravet for hva du kan fiske med.  

Denne kroken er en meget kjent laksekrok og er konstruert for at kroken skal sette seg i haken eller leppa på laksen. Det betyr en skånsom frigjøring av krok og laksen kan gjenutsettes på elven om det er ønskelig.

«Av de kjente merkene er Mustad Demon Circle en sirkelkrok vi anbefaler under markfiske i elva. Kravet som stilles til en «ekte» sirkelkrok er rett stamme og innsving på mer enn 90 grader innover i krokbøyen». For ytterligere info se www.audna.no

-Melhusfossen vil for sesong 2021 holde stengt for fiske mellom kl.23.00 til kl.04.00. Det vil si at når man kjøper døgnkort i Melhusfossen er gyldighetstiden på kortet, fiske fra kl.04.00 til kl.23.00.

Fangstrapportering:

Følgende skal rapporteres løpende:

  • Fangst, dato og vekt
  • Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
  • Innsats (fiskedøgn)

Hver dag du har fisket skal du:

  • Rapportere fangst på ditt fiskekort
  • Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk

Alle innehavere av sesongkort vil bli registrert med mailadresse.  Det vil bli sendt purremail dersom du ikke har rapportert.

Skjellprøvetaking

Vi vil sterkt anmode alle våres fiskere om å ta skjellprøve av all fisk over 0,5 kg fanget i Audna. Skjellprøve konvolutt vil bli lagt på strategiske plasser langs elva samt ved våres utsalg på Spar Vigeland og Simon Valand på Konsmo.

Ungdomsfiske

Ungdom fisker gratis ut det året de fyller 16 år, unntatt i sone 2d, 3 og 7.

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering gjennomføres den 25. juli.  Det er ikke åpnet for sesongforlengelse utover 31. august.