Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Saarikoski

150 meter langt strekk som kan fiskes fra begge sider. Midt i elva ligger store steinblokker som skaper svært gode forhold for laksefiske.

15.juli 2013 ble det tatt en laks på over 26 kg her.

[[{"fid":"892","view_mode":"full_with_full_height","attributes":{"alt":"Laks i Saarikoski","title":"Laks i Saarikoski","class":"media-element file-full-with-full-height"},"fields":{"format":"full_with_full_height","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Laks i Saarikoski","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Laks i Saarikoski","field_image_caption[und][0][value]":"Niklas Högstedt med et flott eksemplar av en 9 kilos laks i Saarikoski.","field_description[und][0][value]":""},"type":"media"}]]

Fiskeregler 

<p>Fiskereglene i Altaelva er delt i ett sett&nbsp;for perioden før St.Hans, og ett sett for perioden etter.</p><h2>Fiskeregler for laksefiske i Altaelva før St. Hans</h2><p>Fiskereglene er vedtatt av styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.</p><p><strong>§ 1. Virkeområde</strong><br>Reglene gjelder i tidsrommet 1. juni til og med 23. juni, og fra Toppen ned til Alta bru.</p><p><strong>§ 2. Definisjoner</strong><br><em>Bauting </em>– er når man ror båten slik at flua/sluken beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste.<br><em>Kortinnehaver </em>– er personen som har kjøpt fiskerettighet og er påført fiskekortet.<br><em>Lokalekort </em>– fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.<br><em>Utenbyskort </em>– fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.</p><p><strong>§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk</strong><br>Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 5 dager etter endt fiske All fisk skal føres i fangstoppgaven, også tilbakesatt fisk skal føres og det skal merkes av at den er tilbakesatt.</p><p><strong>§ 4. Fisketid</strong><br>Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står på kortet og slutter kl. 12.00 dagen etter. Unntak er 1. juni hvor døgnet starter kl. 00:00 og St. Hansaften hvor døgnet slutter kl. 24:00. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00.Fredningen gjelder ikke lørdager, søndager, eventuelle helligdager og St. Hansaften, da kan fisket foregå hele døgnet.</p><p><strong>§ 5. Tilbakesetting</strong><br>Det er ikke lov å ta støing. Det beste kjennetegn på støing er at den er avmagret. Støing skal løses fra kroken forsiktig og tilbake settes. Prøv å unngå å ta fisken opp av vannet.</p><p><strong>§ 6. Redskap og hjelpemidler</strong><br>Det er tillatt å fiske med flue og sluk med maksimum en treblekrok. Alt annet fiskeredskap er forbudt. Fiske skal være bevegelig, det vi si at for hvert kast skal fisker bevege seg nedstrøms. Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å baute.</p><p><strong>§ 7. Fiskerettigheter</strong><br>Bare kortinnehaver har rettighet til å fiske innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Kortinnehaver skal i tillegg ha betalt fiskeravgift.</p><p>Fiskekortet, kvittering på betalt fiskeavgift og legitimasjon skal medbringes under fiske.</p><p><strong>§ 8. Kontroll og tilsyn</strong><br>Alle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske. Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 78 43 45 35 (kontoret).</p><p><strong>§ 9. Straff</strong><br>Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva.</p><p><strong>§ 10. Ikrafttreden</strong><br>Forskriftene trer i kraft straks.</p><p>---------------------------------------------------------------------------------</p><h2>Fiskeregler for perioden 24.juni til 31. august</h2><p>Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.</p><p><strong>§ 1. Virkeområde</strong></p><p>Reglene gjelder i tidsrommet 24. juni til 31. august, og fra Gabofossen ned til Altabru.</p><p><strong>§ 2. Definisjoner</strong></p><p><em>Fluestang </em>- er en fiskestang laget for kast med bare snøre som kastevekt og er påmontert fluesnelle.</p><p><em>Bauting </em>- er når man ror båten slik at flua beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste.</p><p><em>Kortinnehaver </em>- er personen som har kjøpt fiskerettighet og er påført fiskekortet Medfisker - er en som kortinnehaver gir tillatelse å fiske i stedet for seg. Gjelder lokale kort.</p><p><em>Fellesfiske </em>- er en fiskesone hvor flere fisker på samme fiskeplassen i tidsrommet kortet gjelder.</p><p><em>Interessentkort </em>- fiskekort som er reservert for medlemmer av Alta Laksefiskeri Interessentskap</p><p><em>Lokale kort</em> - fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.</p><p><em>Utenbyskort </em>- fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.<br>&nbsp;</p><p><strong>§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk</strong></p><p>Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 5 dager etter avsluttet fiske. Panten blir ikke utbetalt dersom fangstoppgaven ikke er levert innen tidsfristen.</p><p>Panten for oppgaven utbetales over bank. All fisk skal føres i fangstoppgaven, også tilbakesatt fisk skal føres og det skal merkes av at den er tilbakesatt.</p><p><strong>§ 4. Fisketid</strong></p><p>Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står på kortet og slutter kl. 12.00 dagen etter. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00. Unntak er i perioden 19. august til 31. august, da kan fisket foregå hele døgnet.</p><p><strong>§ 5. Tilbakesetting</strong></p><p>Det er ikke tillatt å avlive mer enn 3 storlaks over 7 kg pr. døgn i perioden 24. juni til 19. august. Fra og med 19. august til 31. august skal all holaks over 7 kg tilbakesettes.</p><p><strong>§ 6. Redskap og hjelpemidler</strong></p><p>Bare fluefiske er tillatt. Fluestanga må være minst 9 fot lang med fluesnelle, fluesnøre uten ekstra søkke og en flue med maks 3 kroker (en dregg). Alt annet fiskeredskap er forbudt. Det er bare tillatt å fiske med en stang av gangen pr. fiskekort. For fellesfiske gjelder i tillegg følgende regler. Fiske skal være bevegelig, det vi si at for hvert kast skal fisker bevege seg nedstrøms. Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å baute.</p><p><strong>§ 7. Fiskerettigheter</strong></p><p>Kortinnehaver og medfiskere har rettighet til å fiske på den fiskekortplassen og innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Alle som fisker skal i tillegg ha betalt fiskeravgift. På lokale kort skal navnet på medfisker, ikke bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino, være påført fiskekortet ved kortsalget. Dette gjelder ikke interessentkort og utenbyskort. Kortets innehaver skal være tilstede og er ansvarlig for at fiskereglene blir fulgt.</p><p><strong>§ 8. Kontroll og tilsyn</strong></p><p>Alle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske.</p><p>Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 784 34535 (kontoret).</p><p><strong>§ 9. Straff</strong></p><p>Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva. Dette gjelder også eventuelle medfiskere.</p><p><strong>§ 10. Ikrafttreden</strong></p><p>Forskriften trer i kraft straks.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>