C&R Kongsfjordelva
Sportsfiske/Gjenutsetting

Fang & Slipp / Catch & Release

Litt informasjon om fang og slipp nå når det er innført tiltak som gjør at det blir økt omfang av fang og slipp. 
Information about catch and release since new regulations leads to more catch and release. 

Hanne Sørvik
mandag 01.juli 2024 / 18:03

Information in English further down

Gjenutsetting av laksefisk

De nye tiltakene fører til et økt omfang av fang og slipp.
Her følger noen tips til hvordan man utfører fang og slipp best mulig. 

For å gjøre gjenutsetting av fisk enklere anbefales det:

 • Bruk kroker uten mothaker, eller klem inn mothakene med tang.
 • Velg så tykk fortomspiss/sene som mulig for den aktuelle fiskesituasjonen, så fisken kan tas raskt inn til land.
 • Ha krokløsertang tilgjengelig under fisket.
 • Bruk sirkelkrok ved fiske med agn. Disse kroker normalt i munnviken og ikke i svelget.
 • Bruk håv med knuteløst, småmasket nett. Håven må være stor nok til å romme fisken godt.

Når fisken kjøres:

 • Få fisken inn mot land så raskt som mulig og før den blir livløs.
 • Finn raskest mulig ut hva slags type fisk du har på kroken og om den skal gjenutsettes

Når fisken skal gjenutsettes: 

 • Ta fisken inn på et sted hvor den ikke skader seg mot steiner, kvist og lignende.
 • Ikke bruk klepp eller tailer.
 • Ikke løft fisken unødig ut av vannet – fisken skal helst være i vannet hele tiden.
 • Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken.
 • Løsne kroken forsiktig med krokløsertang.
 • Ikke stryk og klapp fisken - det er ikke et kjæledyr! Håndter fisk som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig. Tidlig i sesongen er fisken ekstra utsatt for store skjelltap, med soppinfeksjon som følge.
 • Unngå å veie fisken. Anslå størrelsen av fisken med øyemål, eller mål lengden av fisken. Du kan f. eks. sette målemerker på fiskestanga. Du kan senere lese ut av lengde-vekt tabellen ca. hvor tung fisken var.
 • Snu fisken på rett kjøl i vannet når kroken er fjernet.
 • Hold fisken med snuten mot strømmen, gjerne med en hånd forsiktig rundt halen og en under buken. 
 • Hold fisken stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og tilbake i vannet. Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og fisken selv holder balansen. Vær ekstra forsiktig ved vanntemperaturer over 18 °C.
 • Husk at også gjenutsatt fisk skal rapporteres.

Når bør man ikke gjenutsette fisken?  

 • Fisk som blør fra gjellene og fisk som ikke får tilbake livskraften skal uansett ikke settes tilbake i elva.
 • Fisk som ikke skal gjenutsettes skal slås bevisstløs ved slag mot hodet og avlives ved bløgging
 • Ring så vakta på telefonnr: 99 37 51 18
 • Rømt oppdrettslaks og pukkellaks skal ikke gjenutsettes. 

Informasjon hentet fra Norske Lakseelvers sin informasjonshefte: https://lakseelver.no/sites/default/files/Gjenutsetting_2024.pdf

 

Releasing Salmon

The new regulations lead to an increased extent of catch and release.
Here are some tips on how to perform catch and release as best as possible.

To make fish release easier, it is recommended:

 • Use barbless hooks or pinch the barbs with pliers.
 • Choose the thickest possible leader/tippet for the current fishing situation so that the fish can be brought in quickly.
 • Have a pair of pliers for hook removal available while fishing.
 • Use a circle hook when fishing with bait. These hooks usually catch in the corner of the mouth and not in the throat.
 • Use a net with a knotless, fine mesh. The net should be large enough to comfortably hold the fish.

When handling the fish:

 • Bring the fish to shore as quickly as possible before it becomes exhausted.
 • Quickly determine what type of fish you have hooked and if it should be released.

When the fish is to be released:

 • Bring the fish in at a place where it won't be injured by rocks, branches, or similar.
 • Do not use a gaff or tailer.
 • Do not lift the fish unnecessarily out of the water – the fish should ideally remain in the water at all times.
 • Handle the fish without lifting it out of the water, for example, with one hand around the tail and one hand gently under the belly.
 • Carefully remove the hook with a pair of pliers.
 • Do not stroke or pat the fish - it is not a pet! Handle fish that have just come up from the sea extra carefully. Early in the season, the fish are particularly vulnerable to significant scale loss, leading to fungal infection.
 • Avoid weighing the fish. Estimate the size of the fish by eye, or measure the length of the fish. You can, for example, place measurement marks on your fishing rod. You can later determine the approximate weight of the fish from a length-weight table.
 • Turn the fish right side up in the water once the hook is removed.
 • Hold the fish with its nose facing the current, preferably with one hand gently around the tail and one hand under the belly.
 • Keep the fish still while it recovers, do not move it back and forth in the water. Do not release the fish until the gill covers are pumping well and the fish maintains its balance. Be extra careful at water temperatures above 18 °C.
 • Remember that released fish must also be reported.

When should you not release the fish?

 • Fish that are bleeding from the gills and fish that do not regain vitality should not be returned to the river.
 • Fish that are not to be released should be rendered unconscious with a blow to the head and killed by bleeding.
 • Then call the guard at phone number: 99 37 51 18
 • Escaped farmed salmon and pink salmon shall not be released

Information taken from the Norske Lakseelvers booklet: https://lakseelver.no/sites/default/files/Gjenutsetting_2024.pdf

(Translated from Norwegian to English by using AI)