Bakteriell nyresykdom

Bakteriell nyresyke (BKD) påvist på laks i Midt-Norge

Det er påvist eller mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) i fire matfiskanlegg i Hitra, Heim, Aure og Kristiansund kommune. Mattilsynet mener at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO6, og det er satt i verk tiltak for å hindre videre smitte.

EirikYven
torsdag 22.juni 2023 / 17:54

Etter en lang periode uten utbrudd av bakteriell nyresjukdom (BKD) på oppdrettsfisk, er det i fire sjøanlegg i Midt-Norge nå påvist smittet. Det er ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i området. Det kan se ut som om sykdommen er overført mellom anlegg ved bruk av felles fartøy.

BKD er en alvorlig sykdom for både vill og oppdrettet laksefisk. Sykdommen blir ikke vurdert som en stor trussel mot villfisken i Norge, selv om det av og til påvises BKD på villfisk. BKD er en kronisk sjukdom, og fisken kan være livsvarig bærer av bakteriene. Det kan oppstå akutte utbrudd, der fisken blir syk og dør. Infeksjonen kan overføres fra en generasjon til neste gjennom infisert rogn. Sjukdommen kan også smitte fra fisk til fisk. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot BKD.

Viktige tiltak for å beskytte villfisken

Det er alltid lettere forebygge enn å bekjempe sykdom. For å holde stamfisken og vassdragene fri for sykdom, er det derfor svært viktig å jobbe forebyggende.

Overvåking og testing

Det er viktig å oppdage eventuelle smitteutbrudd blant villfisk tidlig. All villfanget anadrom fisk, som blir strøket, skal derfor bli obdusert og undersøkt for BKD. Ved en slik obduksjon skal det som et minimum tas ut prøver fra nyre, som så skal undersøkes ved et laboratorium.

Dette er et krav i akvakulturdriftsforskrifta § 50. Dette er det aller viktigste tiltaket for å forebygge videre smittespredning via rogn og settefisk.

Det er svært viktig å unngå å bruke infisert fisk til avl.

Råd til fiskere for å forebygge smittespredning

  • Det er krav om at alt fiskeutstyr tørkes eller desinfiseres når det blir flyttet fra vassdrag til vassdrag. BKD-bakterien tåler tørking relativt godt, og Mattilsynet anbefaler derfor desinfeksjon av utstyr, fremfor tørking.
  • Mattilsynets anbefaler at det ikke blir kastes slo ved elvebredden eller ellers i naturen. Dette kan spre mulig smitte. Slo bør pakkes inn og legges i mat- eller restavfall.

Flytting av fisk krever godkjenning

Det er ikke tillatt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag uten tillatelse fra Mattilsynet og Statsforvalteren. Du kan søke om godkjenning av slik flytting ved å henvende deg til Mattilsynet på postmottak@mattilsynet.no eller telefon 22 40 00 00.

Melding til Mattilsynet

Mistanke om BKD er meldepliktig til Mattilsynet. Tegn på BKD er svullen nyre (blodrand) med lyse knuter i, det kan også være lyse knuter i milt, hjerte og lever. Slik melder du fra om syk villfisk til Mattilsynet og Veterinærinstituttet: Syk villfisk (vetinst.no).

Les mer på veterinærinsituttet sine nettsider.