Photo by Samantha Deleo on Unsplash
Photo by Samantha Deleo on Unsplash
Forvaltning/Medlemsinfo

Laksesesongen 2022

Nå er det ikke lenge til sesongen starter. Her kommer styret i SVEL med litt informasjon om kommende sesong.

EirikYven
fredag 01.april 2022 / 13:48

Rapportering av laks på laksebørsen

Stjørdalselva med sine sideelver Forra og Sona har i de siste årene hatt stabile fangster av laks. Det blir årlig fanget ca. 2000 laks hvorav mellom 40 - 50 % blir satt levende tilbake i elva. Med stabile fangster og gode gytegropregistreringer ser vi ingen grunn til å endre fiskeregler og kvoter i kommende sesong. Fiskereglene blir uendret, men med en tilføyelse om at sjøørret som blir fanget fremdeles er fredet og vi presiserer at sjøørreten skal settes levende tilbake i elva og meldes inn på laksebørsen (lakseborsen.com), dette for at vi skal ha en oversikt over bestandsutviklingen. Vi registrerer en svak forbedring av bestanden og gledelig at det registreres en del sjøørret på rundt 5 kg.

​Vi minner også samtidig om at alle som skal fiske i Stjørdalsvassdraget må løse Stjørdalskortet. Mer informasjon finner du her: https://lakseelver.no/nb/stjordalskortet
Stjørdalselva med sine sideelver Forra og Sona har i de siste årene hatt stabile fangster av laks. Det blir årlig fanget ca. 2000 laks hvorav mellom 40 - 50 % blir satt levende tilbake i elva. Med stabile fangster og gode gytegropregistreringer ser vi ingen grunn til å endre fiskeregler og kvoter i kommende sesong. Fiskereglene blir uendret, men med en tilføyelse om at sjøørret som blir fanget fremdeles er fredet og vi presiserer at sjøørreten skal settes levende tilbake i elva og meldes inn på laksebørsen (lakseborsen.com), dette for at vi skal ha en oversikt over bestandsutviklingen. Vi registrerer en svak forbedring av bestanden og gledelig at det registreres en del sjøørret på rundt 5 kg.  

Gjeldene fiskeregler er også tilgjengelig på engelsk og tysk: https://lakseelver.no/nb/elver/stjordalselva/about#fiskeregler

Elveguiden
SVEL bruker Elveguiden som leverandør av laksebørs. All fangst skal rapporteres på lakseborsen.com

Midtsesongevaluering

I begynnelsen av juli vil vi gjennomføre midtsesongevaluering. Midtsesongevalueringen er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene siste del av sesongen, eller om sesongen kan gjennomføres uten endringer av fiskereglene.

I forkant av sesongen leverer vi plan for forhånds avtalte tiltak som må godkjennes av statsforvalteren. 1. juli setter vi inn fangstene i et skjema som vi får tilsendt, der vil vi få svar på hvordan vi ligger an for å oppnå prosentvis oppnåelse av gytebestandsmålet. Gytebestandsmålet for Stjørdalselva er 6763 kg hulaks, det er beregnet mengde hulaks som skal stå igjen i elva etter endt sesong. Det er en teoretisk beregning hvor fangsten og erfaringstall blir lagt inn. Resultatet av midtsesongevalueringen vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

Skjellprøver av avlivet laks

Skjellprøveprosjektet vil også i år bli gjennomført. Det er ikke bare innslag av rømt oppdrettslaks som kan avdekkes av skjellprøvene. Alle skjellprøver blir registrert og lagret i en database. Oppslutningen om prosjektet har på enkelte vald vært dårlig. I fiskereglene står det at det skal tas skjellprøver av all avlivet laks.

Skjellprøvekassene som står opp gjennom dalen inneholder tomme skjellprøvekonvolutter og rom for levering av skjellprøver. En beskrivelse av hvordan skjellprøvene skal tas finner dere på lagets nettside: https://lakseelver.no/nb/forvaltningstiltak/2022/skjellprover-av-laks

Skjellprøve
Her illustreres hvor på fisken skjellprøvene skal tas. Bildet er hentet fra NINA.

Vårmøte før sesongen

Når koronaen nå endelig ser ut til å slippe taket vil vi gjennomføre vårmøte før sesongstart, kommer tilbake med tidspunkt og sted. Vegard Pedersen Sollien vil komme og informere om både skjellprøveprosjektet og andre saker som opptar lakseforskerne.

Mulig nedleggelse av klekkeriet i Meråker

I varsel om pålegg fra NVE og MD til NTE ble Klekkeriet i Meråker foreslått nedlagt og erstattet med pålegg om overvåking av bestanden og gjennomføring av fysiske tiltak i Meråker. Det har ikke kommet endelig pålegg fra NVE og Miljødirektoratet til NTE. Vi håper vi kan komme med ytterligere informasjon om saken på vårmøtet. Mer om saken kan leses på vår nettside: https://lakseelver.no/nb/news/2022/02/situasjonen-klekkeriet-i-meraker

Varsling av hendelser

Vi ønsker tilbakemeldinger hvis det blir fanget laks med skader eller andre deformasjoner, ta bilde og send til oss. Blir det oppdaget sel i elva, ta bilder og dokumenter tid og sted. Andre ting som kan være av interesse for oss i lokal forvaltning kan sendes til mailadresse: post@stjordalselva.no

Det vil også i år bli gjennomført fiskeoppsyn i regi av SJFF.  Tilbakemeldinger fra oppsynet er at det avdekkes få lovbrudd og at det er god stemning langs elva.

Øvrig informasjon

Vi vil i år gjennomføre Camp Villaks for ungdom sammen med MJFF, SJFF og Norske Lakseelver, Meraker Brug stiller vald til disposisjon 5. - 7. august. Vi har behov for personer som kan hjelpe oss med gjennomføringen, ta kontakt og bli med i arbeidet med rekrutering av nye laksefiskere.

Konkurransen om fangst av den største laksen går videre etter samme kriterier som før. For å bli med i konkurransen må laksen kontroll veies.

Den 31. mai vil vi sammen med SJFF gjennomføre et åpningsarrangement for alle med interesse for laksen i Stjørdalselva. Arrangementet vil bli på Hembre Camping.

Hvis det blir tatt laks ut over kvote eller hulaks i august som er for skadd til at den kan settes tilbake skal den leveres til SVEL, ta kontakt med Gunnar D. Fordal tlf. 991 57 239.

Det ligger mye informasjon på vår hjemmeside, er det spørsmål eller synspunkter til lokal forvaltning (SVEL), send e-post til post@stjordalselva.no.