Kongsfjordlaks
Sportsfiske/Inspirasjon

Stopp i krokgarn

Det viktigste i de nye fisketidsreguleringene for sjø og elv, er trolig at krokgarna forsvinner i Finnmark.

Mandag 08.mars 2021 / 15:53

Fredag vedtok Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratets utkast til fisketider for anadrom fisk i sjø og elv.

Fra i sommer blir det slutt på bruk av krokgarn i Finnmark. Det kan bety mye for bestandene. Utviklingen i Øst-Finnmark de siste årene er skremmende, og 2020 var spesielt dårlig. Nå vil årets sesong vise hvor mye krokgarnforbudet har å si.

Det var 419 krokgarn i bruk i Finnmark i 2020. Antallet kilenøter for Troms Finnmark var 344.

I tillegg til stopp i krokgarn i Finnmark, blir det slutt på notfiske i ytre kyststrøk i resten av landet. Dermed blir det forbud mot notfiske fra Rogaland sør for Stavanger og rundt kysten til svenskegrensen. Dette er gode nyheter for de som fisker i de gode Agder-elvene.

Burde vært tøffere

Norske Lakseelver skulle likevel gjerne ha sett at departementet var enda tydeligere når det gjelder sjølaksefiske.

-Spesielt i Trondheimsfjorden mener vi at det ikke er nok med én dags innstramming i uka. Her fiskes det på blanda bestander fra hele fjordområdet, og flere av elvene er stengt. Det er ikke en forvaltning som er i tråd med føre-var-prinsippet, og den vil forsinke reetableringen av bestanden i Ogna i Steinkjer betraktelig, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Trass i at Gyrodactylus salaris ble utryddet i Ogna og resten av Steinkjervassdraget i 2014, har bestanden ikke tatt seg godt nok opp igjen. Nå stenger Miljødirektoratet elva de neste fem årene.

Elver blir stengt

Også andre elver blir stengt for laksefiske. Den mest kjente av disse er Lærdalsela, som bare blir åpnet for sjøørretfiske. Heller ikke denne elva har kommet seg etter at den ble friskmeldt fra Gyrodactylus salaris. En kombinasjon av negativ påvirkning fra kraftverk i elva og lakselus i Sognefjorden gjør at elva ikke når gytebestandsmålet.

-Det er trist at Lærdal nå blir stengt. Også andre elver i Sognefjorden lider. Vi får håpe at det er mulig å snu denne utviklingen gjennom et bedre forvaltningsregime for oppdrettsindustrien, sier Torfinn Evensen.

I tillegg til Lærdal, stenges også Jølstra i Førde og Øyraelva i Volda for laksefiske. Sjøørretfisket opprettholdes i disse.

I Miljødirektoratets oversikt er det 1284 vassdrag. I 440 av disse blir det fortsatt fiske, mens det i 844 ikke åpnes for fiske. Mange av disse var allerede stengt, slik at det er om lag 590 nye elver hvor det nå ikke åpnes for fiske. Dette er primært sjøørretelver, eller elver med liten laksebestand. Fellesnevneren er at man ikke vet nok om beskatning av elvene.

-Her har vi en oppgave sammen med NJFF i å prøve å få på plass rapporteringsløsninger som kan medføre at enkelte av disse elvene kan åpnes etter hvert. Dette er ting vi vil ta opp med Miljødirektoratet, avslutter Evensen.

Fisketider for elvene finner du her.