Pukkellaks
En hanpukkellaks fanget i 2019. I 2021 kom flere hundre tusen og det forventes ti-gangeren av dette i 2023.
Mal for tiltak i elv/Pukkellaks

Slik kan vi gjøre en innsats mot pukkellaksen i 2021

Omfanget kan bli mye større enn det vi hittil har sett. Vi kan derimot gjøre innsats i norske vassdrag for å hindre at artene spres ytterligere

Paal
fredag 12.mars 2021 / 11:42

Rune Muladal, Naturtjenester i nord

Pukkellaksen har etablert seg i nordområdene. Så lenge det er produksjon i Russland vil vi dessverre ha pukkellaks i de norske vassdragene i framtiden.  Vi vet at det vil bli et nytt år med pukkellaks i 2021. Spørsmålet er bare hvor mye og i hvilke elver?

Som kjent har det blitt fanget pukkellaks i Finnmark og enkelte elver sørover i Norge siden slutten av 50-tallet. Tidligere var fangstene avhengig av at russerne satt ut smolt i elvene på Kolahalvøya. Etter utsettingene opphørte i 2001 har arten etablert seg i en rekke Russiske elver og sannsynligvis flere norske vassdrag.

Hvor stor trussel?
Vi tror pukkellaks er kommet for å bli. Mange spørsmål og utfordringer er relevante.  Er pukkellaksen i ferd med å utvikle seg til å bli en ny art i elvene våre? Vil den konkurrere med stedegne arter? Sykdommer og parasitter? Er det en trussel for biologisk mangfold? Kan den utnyttes som en ressurs?

I over 25 år har Naturtjenester i Nord og artikkelforfatteren drevet med overvåking av fiskebestander i Nord-Norge og Nord-Vest Russland. Et sentralt fokus har vært kunnskapsoppbygging og overvåking av pukkellaks. Gjennom arbeidet er det registrert økende mengde pukkellaks i elvene, spesielt var dette gjeldene fra sesongen 2007 og fram til og med 2019. Årene 2017 og 2019 har derimot skilt seg ut med de største forekomstene i den senere tid. I N-V Russland har derimot arten vært svært tallrik siden slutten av 90-tallet.

Resultat fra selvreproduksjon
Mengden i 2017/2019 kan sammenlignes med det som ble fanget i de beste årene på 70-tallet. Forskjellen på de siste års observasjoner er et resultat fra selvreproduksjon. Siden arten har en toårig syklus så vet vi at disse «store» forekomstene er resultat fra gytingen i 2015 og 2017. Ser vi tilbake, var det kun «moderate» mengder gytende pukkellaks i 2015. Det vil si det er forhold som har slått positivt ut for pukkellaksen etter 2015-gytingen som resulterte i «invasjonen» i 2017.

Vi ser tegn på at varmere sjøtemperatur spiller en direkte eller indirekte rolle for mengden pukkellaks som kommer til elvene for å gyte. Med varmere sjøtemperatur vil det komme mer pukkellaks i elvene. Men det forutsetter at pukkellaksen får mulighet å gyte. 

Vi mener det vi har registrert i 2017 og 2019 bare er småtterier i forhold til potensialet arten har. Med en unik og effektiv livssyklus er det bare tidsspørsmål før vi har en invasjon mye større enn det vil har sett hittil. Vår prognose er også at det vil komme mer pukkellaks i 2021 enn det var i 2019.

Det har også vært en svak økning av pukkellaks i partallsårene. I 2020 ble det fanget og observert noen hundre pukkellaks i Norge (i hovedsak i Finnmark og Troms).

Uttaksfiske i elv kan være effektivt
Når først pukkellaksen er kommet i vassdraget og det er bestemt det skal gjennomføres uttaksfiske, så bør det foreligge en plan.

Det bør etableres egne beredskapsplaner for de aktuelle elvene. Forskjeller i elvetype, størrelse og vannføring i vassdraget vil avgjøre hvilke tiltak som er aktuelle. I små vassdrag vil fangst med målrettet stangfiske, garn og harpun kunne være tilstrekkelig. I større vassdrag vil det være nødvendig med større innsats og hardere skyts.

Pukkellaksen kommer i hovedsak opp i elva under fellesferien. Derfor er det viktig å ha etablerte planer med oversikt over «hvem som gjør hva» om det skulle komme pukkellaks på elva. Det bør være en overvåking basert på fangstopplysninger, og om mulig drivtelling / snorkling for å kartlegge omfanget. Videre bør man ha et mål om hvor mye pukkellaks det kan være i elva eller i et område før man setter inn tiltak. Vi venter på en handlingsplan fra Miljødirektoratet som skal kunne si noe om dette.

Sportsfiske som tiltak
Pukkellaksen er en god matfisk og en interessant art i sportsfiskesammenheng. Før den kommer i gytedrakt, er fisken sølvfarget og knallrød i kjøttet. Om man finner den i sjøen er det verdt å fiske på arten som sports- og matfisk, og den kan sammenlignes med sjørøye i smak og konsistens. Et økt fokus på å fiske pukkellaks med stang vil kunne redusere bestanden vesentlig. Fiskeforeninger kan kanskje bli flinkere å stimulere til økt uttak med ordinære fiskeredskaper.

Når pukkellaksen har kommet opp i elva, er den ofte svært stasjonær. Observeres et flak med pukkellaks på et stryk, bør innsatsen settes her. Ofte er det strømnakker og grunne stryk, gjerne nært land, hvor pukkellaksen gyter.

Vi kan skille mellom ordinært uttak fra sportsfiskefangst og et målrettet uttaksfiske med stang. Ved målrettet fiske bør det benyttes sluk, da dette er mer effektivt enn flue og mark. Det finnes masse info på nett om fiske etter Pink Salmon.

Garnfiske
Skal det benyttes garn i vassdrag så mener vi det bør være en vesentlig mengde pukkellaks i vassdraget. Som nevnt er pukkellaksen ofte stasjonær når den først etablerer seg på gyteområdene. Garn kan være svært effektivt. Type grove, dype (2-3 m) ørretgarn med maskevidder på 30-50 mm og fortynget blytelne og ekstra fløyt viser seg å være effektive. Garnene bør fiske etter «drivgarnsmetoden», der to personer går garnet medstrøms og over gyteplassen der pukkellaksen står.

Fiskefelle
I enkelte belastede elver kan fiskefelle være et alternativ. Hensikten med fiskefellen er at pukkellaksen blir ledet inn i et fangstbur med ledegarn. Generelt vil vi ikke anbefale fiskefelle som står ute hele sesongen, da dette krever en vesentlig innsats. Fiskefella må også opp rett før pukkellaksen entrer vassdraget. Man må da være forberedt på alle de andre artene som også kommer opp i vassdraget. Enkel fiskefelle kan derimot benyttes dersom elva er smal og det er en intens oppvandring av pukkellaks. I flere Finnmarkselver er det benyttet feller, og i 2019 ble det fanget opp mot 2000 pukkellaks over en perioden på 3-4 ukers intensiv oppvandring av pukkellaks.

Harpunering
Er det et relativt lite antall pukkellaks i elva, kan den fjernes med harpunering. Dette krever derimot erfaring med undervannsjakt samtidig som det skal jobbes i elv - ofte med sterk strøm. Å benytte harpun som primærmetode med store forekomster av pukkelaks vil derfor ikke anbefales, men kan benyttes som supplement til de øvrige metodene. Husk HMS.

Ødelegge gytegroper
Om pukkellaksen har gjennomført gyting og man er helt sikre på å ha kartlagt gyteområder fra pukkellaksen, kan man prøve å ødelegge gytegropene med å grave dem opp. Hensikten er at rogna kommer opp av grusen og blir ført videre med strømmen. Tiltaket gjøres for å redusere gytesuksessen. Erfaringsmessig ligger rogna dypt i substratet (20-40 cm) det er derfor viktig å grave dypt nok.