Pukkellaks
Pukkelaks i gytedrakt. Foto: Henrik H. Berntsen

Pukkellaks oppsummert

Pukkellaks kan påvirke andre fisk og hele økosystem. Det kan også påvirke utøvelsen av fisket.

Paal
fredag 13.august 2021 / 11:12

Pukkellaks kan påvirke andre fisk og hele økosystem. Det kan også påvirke utøvelsen av fisket.

 • Pukkellaks kan ha med seg sykdomsorganismer som smitter laks, ørret og sjørøye. Dette kan være nye sykdomsorganismer og virus som innføres til landet med pukkellaks, eller pukkellaks kan bidra til spredning mellom oppdrettsanlegg og villfisk i ulike elver.
 • Pukkellaks i store stimer kan fortrenge lokal laks, og endre og forstyrre laksens atferd i ukene og månedene de skal stå i ro i elva fram mot gyting. Dette kan også gjelde sjøørret og sjørøye. Pukkellaks er kjent for å kunne ha en aggressiv atferd mot andre laksefisk i elva.
 • Store stimer av pukkellaks, som fortrenger og forstyrrer atferden til laks, sjøørret og sjørøye kan også være et problem for fiske.
 • Pukkellaks er kjent for å ha størst forekomst langt nede i elvene, men i mange norske elver er det vist at de kan svømme flere mil oppover i elvene. De gyter ofte i de samme områdene som laks og ørret, men litt tidligere enn laks og ørret, fra midten av august til og med starten av september.
 • Hvis pukkellaks blir tallrik og dør i elvene i store antall, kan dette medføre at det er et stort antall fisk med sopp på og i forråtnelse i elvene utover høsten. Død pukkellaks som råtner i elvene tilfører næring, noe som kan påvirke hele økosystemet på uforutsigbart vis. Det kan påvirke veksten hos laksunger, og den totale effekten av det på lakseproduksjonen i ei elv er uforutsigbar – det kan slå ut positivt, men også negativt.
 • Blir tilførselen av næring for stor, kan det ende opp som et forurensingsproblem. Store mengder død pukkellaks i elvene kan også påvirke økosystemene på land. Blant annet vil død og døende pukkellaks utgjøre en matkilde for ulike pattedyr og fugler, og den totale effekten av dette er også uforutsigbar.
 • Pukkellaks er kjent for å vandre ut i sjøen samme vår som de klekkes, mens laks og ørret står i elva 2-4 år før de går ut i sjøen. Dette gjør at faren for konkurranse med laks- og ørretunger om mat og plass i elva er liten. Men der pukkellaksen spiser i en kort periode i elva, slik enkelte observasjoner i Russland og Norge tyder på, så kan dette medføre at det blir en stor mengde pukkellaksunger i elvene i noen uker og økt konkurranse med laks- og ørretunger.
 • Hvis pukkellaksungene oppholder seg i elvemunningene i en periode, så kan de påvirke andre arter også der.
 • Hvis effekten av pukkellaks blir så stor i noen elver at de fortrenger laksungene, kan dette være en trussel mot elvemusling, som bruker laks- og ørretunger som vertsdyr for larvestadiet, men som ikke kan bruke pukkellaks.
 • Flere undersøkelser fra Stillehavet viser at i de årene pukkellaks forekommer i store mengder i havet, så medfører konkurranse om mat i havet at vekst og overlevelse av andre laksearter reduseres. På samme måte er det også vist at fugler kan påvirkes negativt. I Stillehavet er det mye større mengder pukkellaks enn det vi til nå har sett i Atlanterhavet og Barentshavet, men det viser at effekter av pukkellaks på andre fisk i sjøen kan forekomme om mengden pukkellaks blir stor.
 • Når fremmede arter etablerer seg kan det typisk oppstå negative effekter ingen har tenkt på. Hvis pukkellaks forekommer i store antall i årene som kommer, så er det også en mulighet for at de endrer og tilpasser seg bedre til forholdene i våre elver, som for eksempel endring av gytetidspunkt.
 • Effektene av pukkellaks på lakseoppdrett i Norge er først og fremst knyttet til pukkellaks som en mulig spreder av fiskesykdommer. Dette er det gjort rede for i VKM sin risikovurdering av pukkellaks.

Det har til nå vært lite forskning på effektene av pukkellaks i Norge, så vi har lite spesifikk kunnskap om disse effektene.

(Kilde: NINA)