Skaugaprosjektet trinn 2
Elveside/Prosjekt

Skaugaprosjektet trinn 2

Basert på erfaringene fra Skaugaprosjektet trinn1 og videre undersøkelser ønsker elveierfoeningen å videreføre prosjektet på strekningen Solem – Breigjerdet.

MaritBogen
mandag 08.februar 2021 / 18:28

Det er nødvendig med et fullførende trinn 2 for å restaurere elva slik at det oppnås optimale forhold for gyting og oppvekst for laks og sjøørret. Målet med prosjektet er derfor å få oppgradert nedre deler av elva, samt bedre overlevelsen ved å sikre gode oppvekstforhold.

Dette innebærer: ‐ Utdyping og steinutlegging i strykpartier og hovedløp (djupålen) for å skape bedre skjultilgang ‐ Plastre blottlagte leirflater med grov stein og blokk ‐ Bygge "elv i elva" med utgraving av stryk ‐ kulp og steinsetting på ett område hvor elva tidligere har vært svært utrettet for å skape mer hydraulisk variasjon, skjul og standplass for fisk. ‐ Legge ut store steinrøyser med grov stein og blokk i djupområder og høler for å sikre skjul for ungfisk (vinterhabitat) og standplasser/skjul for voksen fisk. ‐Utlegging av store steinblokker i noen høler.

Prosjektet har en kostnadsramme på 1,8 mil. Planarbeidet ble startet allerede i 2017 og det har deretter tatt tid å få alle tillatelser og finansiering på plasss. Finnansieringen er fremdeles ikke i mål, men arbeidet i elva ble alikevel beslutta starta opp ved Breigjerdet i desember 2020. Med innvilgede midler er det mulig å gjennomføre tiltak på en strekning på ca. 400 meter. Dette tilsvarer ca. 1/3 av den totale lengden på det planlagte tiltaket. Elveierforeningen har som mål å få fullfinansiert hele prosjektet i løpet av 2021.

Tiltaksplan Skaugaprosjektet trinn 2