Bendik Halgunseth laks på 10 kg

Årsberetning 2020

Årets fiskesesong bød på utfordringer av mange slag. Svært mye snø i fjellet førte til at vårflommen varte ut hele juni. Det ble registrert 2788 fangster av laks som gir en samlet vekt på 12 313 kg. Vi hadde i 2020 en gjennutsettingsprosent på 39,1 %.

EirikYven
torsdag 25.februar 2021 / 13:24

Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 39 saker.

Leder deltok på Sjøørretkonferanse i Trondheim i januar, ellers har det kun vært teams møter. Det er opprettet egen e-postadresse til Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, adressen er post@stjordalselva.no

Fiskesesongen 2020

Årets fiskesesong bød på utfordringer av mange slag. Svært mye snø i fjellet førte til at vårflommen varte ut hele juni. Snøsmelting og kald elv bidro til treg start på laksefiske i øvre deler, men svært bra fiske i nedre deler. Ved midtsesongevalueringen kunne vi konstatere at beregnet gytebestandsoppnåelse ved sesongslutt var oppnådd med god margin, sesongen kunne derfor fortsette uten endringer i fiskereglene.

Det ble registrert 2788 fangster av laks som gir en samlet vekt på 12 313 kg. Vi hadde i 2020 en gjennutsettingsprosent på 39,1 %. Sjøørreten er fortsatt fredet og har heller ikke i år vist særlig bedring i bestandssituasjonen. Det er registrert 401 fangster og i tillegg har det etter sesong blitt rapportert ca. 20 sjøørret som ikke er med i statistikken. Det betyr at vi totalt havner på samme resultat som i 2019.

Det ble registrert 2 oppdrettslaks i forbindelse med skjellprøveprosjektet.

Koronapandemien 2020

Det var mye diskusjoner rundt hvordan fiskesesongen kunne avvikles uten å komme i konflikt med nasjonale og lokale smittevernregler. Norske Lakseelver utarbeidet en smittevernveileder / bransjestandard som ble formidlet til alle rettighetshavere i vassdraget. Det har vært en del flere nordmenn som har tatt turen, men alt i alt et fisketrykk langt under det normale. 1915 laksefiskere har fisket laks i år. Det er første året med registrering av alle som fisker laks så vi har ikke tall å sammenligne med fra tidligere år.

Innføring av ny laksebørs og Stjørdalskortet

I mars var koronasituasjonen svært uoversiktlig og campingplassene ga signaler om at de ikke kunne åpne og ta imot laksefiskere i år. Vi valgte derfor å legge opp til selvbetjente desinfeksjonsstasjoner og gikk samtidig over til Elveguidens laksebørs så fiskerne selv kunne rapportere fangst. Vi innførte også Stjørdalskortet. Pengene går i sin helhet til kultivering og rekruttering. Kr. 137 552,- kom inn til laget fra Stjørdalskortet. Det har vært en del utfordringer med det nye systemet, men sammen med Elveguiden vil vi gjøre en del endringer som vil forenkle bruken til neste år.

Økonomi

Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 94 306,-, mot et underskudd på 52 502,- i 2019. Forbedringen tilskrives i hovedsak innføringen av Stjørdalskortet, som ga laget en inntekt i 2020 på 137 552,- Inntektene fra Stjørdalskortet er i 2020 i sin helhet disponert til kultivering.

Lagets egenkapital er på kr 809 375,-. Aksjer i Stjørdalsvassdragets klekkeri utgjør 200.000 kroner, Laksebørsen 2 500 kroner. Øvrig egenkapital, korrigert for gjeld, er bankinnskudd på kr 606 875,-.

Kultivering

Driften på klekkeriet går som normalt og det ble i 2020 satt ut 76 000 årsyngel av laks. Stamlaksfiske har gått greit og 30 laks er nå på plass i karene i Meråker. Utsettingspålegget fra Miljødirektoratet til NTE er fortsatt 80 000 årsyngel.

Med hjelp av SMIL-midler i landbruket har Bjuganbekken blitt senket og kulvert er skiftet ut med bru. Området langs bekken er revegetert og steingrupper er lagt ut som strømbrytere og skjul for fisk. Det ble registrert gyting der i høst.

17. september ble Florbekken offisielt åpnet med representanter fra alle som var involvert i prosjektet. Ordfører Ivar Vigdenes var til stede og representerte Stjørdal kommune. Det var også representanter fra Stjørdalsvassdragets vannområde, Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Elveguiden, styret i Elveeierlaget og grunneiere.

Det er allerede registrert fisk i bekken. I 60 år har sjøørreten vært forhindret fra å nå Florbekken på grunn av kulvert under E14.

Sideløpet ved Iverhølen er også åpnet og 450 meter med nytt gyte- og oppvekstområde er nå tilgjengelig for laks og sjøørret. Under befaring den 17. september ble det allerede observert sjøørret i bekken.

Vannområdekoordinator Bjørn Borge Skei har vært pådriver til å få åpnet ca. 200 meter av Smedmobekken som tidligere har gått i rør. NVE var der for noen år tilbake og reparerte utløpet av Smedmobekken ut i hovedelva.

I tillegg er kulvert i Gluggbekken er senket og det er fjernet et oppgangshinder der.

Gytegropregistreringene ble utført av lokale krefter. Det ble registrert 443 gytegroper som er en betydelig økning fra 2019 da det ble registrert 287 gytegroper.

SJFF har også i 2020 gjennomført oppsyn i hele vassdraget

Vi har hatt mistanke om ulovlig laksefiske med garn. 24. juli fikk vi bekreftet mistanken, 3 laks tatt i garn ble funnet av laksefiskere i Meråker. Forholdet ble anmeldt, men saken ble henlagt. Ellers ingen brudd på fiskereglene som har ført til reaksjoner fra Elveeierlaget.

 

For Stjørdalsvassdragets Elveierlag

Styreleder Gunnar D. Fordal

Laks tatt på flomstor elv 2. juni, på Slungård
Beskrivelse

Fisker: Dan Petter Neegaard.
Foto: Ersgard
Tatt på flomstor elv 2. juni, på Slungård (Sjff 9)