Hellstranda
Utsnitt av utløpet av Stjørdalselva med det omstridte området ved Hellstranda.

Catch 22 i Stjørdalselva

Fylkesmannen skyldte på press og at Nye Veier AS ikke hadde tid til å vente på forundersøkelser på Hellstranda før de starter dumping av fyllmasse i sjøen. Nå har Fylkesmannen erklært seg inhabil.

Paal
tirsdag 03.november 2020 / 10:17

Oppdatert: Klagen har fått medhold:-)

Den 26. juni i år klagde ti organisasjoner på Stjørdals kommunes vedtak av reguleringsplanen for E6 Helltunellen – Hellstranda. Begrunnelsen var at det ikke var foretatt noen konsekvensutredning av hva dette ville ha å si for sjøørreten i området. Sjøørreten er truet i Stjørdalselva og bestanden er fredet for fiske.

Kommunestyret opprettholdt vedtaket og oversendte klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen var enig med klagerne om at det forelå saksbehandlingsfeil, men opprettholdt kommunestyrets vedtak.

Fikk dispensasjon

Fylkesmannen viste i sitt svar til rekkefølgebestemmelsene som ble tatt inn i planen forut for sluttbehandlingen og som skulle sikre at det ble gjort forundersøkelser før utfyllingen kunne skje.

Men, den 16. september ga kommunestyret midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i Reguleringsplanen, slik at Nye Veier AS kan starte utfyllinger i fjorden før de fastsatte forundersøkelsene er gjennomført.

Fylkesmannen har nå erklært seg inhabil i saken og bedt departementet oppnevne settefylkesmann.

Miljø-, grunneier- og friluftsorganisasjonene klagde umiddelbart på dispensasjonen og mente den var ugyldig, med bakgrunn i at det ikke forelå noe vitenskapelig kunnskapsgrunnlag om førsituasjonen i det berørte området.

Undersøkelse lite verdt

Fylkesmannen var enig i at siden det var gitt dispensasjon til utfylling før undersøkelsene har startet, ville data fra en undersøkelse bli forringet og tilnærmet verdiløse. Fylkesmannen mente imidlertid at forholdet til vannforskriftens § 12 måtte ivaretas gjennom senere saksbehandling og at det ikke var nødvendig å ta stilling til kunnskapsgrunnlaget før da.

-Først skal man ødelegge området gjennom en dispensasjon. Deretter skal man vurdere kunnskapsgrunnlaget som man selv sier blir ødelagt. Forvaltningen går i en sirkelgang og skyver ansvaret fra seg og lar seg diktere av entreprenørens overambisiøs tidsplan, påpeker fagsjef for vassdragsforvaltning i Norske Lakseelver, Håkon Berg Sundet.

Organisasjonene har klagd på Fylkesmannens behandling. De hevder at Fylkesmannen har gjort den samme saksbehandlingsfeilen som de selv fant at Stjørdal kommune hadde gjort tidligere i saken, derfor mener de at en annen Fylkesmann enn den i Trøndelag bør vurdere klagen.

Fylkesmannen har nå erklært seg inhabil i saken og bedt departementet oppnevne settefylkesmann.

Bryter med vern

Berg Sundet mener også det er uakseptabelt at Fylkesmannen bøyer seg for press fra utbygger. I Fylkesmannens svar heter det «Fylkesmannen mener vannforskriften § 12 andre ledd bokstav a-c fortsatt ikke er svart ut. Imidlertid er presset for å starte utfyllinga så stort, at Nye Veier AS ikke har tid til å vente på resultatene av forundersøkelsene på Hellstranda.»,

-Det er et nasjonalt laksevassdrag og en nasjonal laksefjord som her blir påvirket av tiltak. I slike områder skal kravene til miljøhensyn være høye.  Når man gir tillatelse til tiltak – uten å ha kunnskap om konsekvensene, brytes det særskilte vernet disse elvene og fjordene skal ha, avslutter Berg Sundet.