Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Krever stopp i fiske på trua bestander

Bondelaget, Norsk Friluftsliv, ReddVillaksen, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norske Lakseelver og Naturvernforbundet krever strengere laksefiskeregler i sjø i et brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Sjølaksefiske

Sjølaksefisket høster av alle bestander, både de som tåler det og de som ikke tåler det.
Det er behov for innstramminger i sjølaksefisket for å verne om sårbare og truede laksebestander.

Reguleringen av fiske etter anadrom laksefisk skal nå revideres. Det overordnede målet er å regulere fisket slik at anadrom laksefisk (laks, sjøørret, sjørøye) forvaltes bærekraftig, samtidig som en finner rom for verdiskapning og høsting. Nye regler vil trå i kraft fra 2021.

Organisasjonene påpeker i brevet at man i sjølaksefiske kan beskatte relativt store mengder laks uten å vite hvilken elv den skal opp i. Da risikerer man å ta ut for mye fisk fra elver som sliter med å oppnå gytebestandsmålet. Sårbare bestander kan bli desimert og i verste fall utryddet. Elver med lite laks vil også være mer sårbare for genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks.

-Fiske på blada bestander hører ikke hjemme i en moderne forvaltning, påpeker Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver.

I forbindelse med fisketidsjusteringene fra 2021, mener organisasjonen at det er naturlig å begrense høstingen til områder hvor man med rimelig grad av sikkerhet vet at bestander man høster av har høstbart overskudd. Når det tillates fiske på blandede bestander, må den svakeste bestand i området danne utgangspunktet for å vurdere graden av reguleringer.  Dette er i samsvar med føre-var-prinsippet og intensjonen i stortingsproposisjonen, heter det i brevet.

Organisasjonene peker også på anbefalingene i St.prp. nr. 32 (2006-2007), som ligger til grunn for Miljødirektoratets arbeid med fisketidsreguleringer. Her heter det at «Sjølaksefisket må derfor reduseres og sannsynligvis også fases ut i enkelte områder. I tillegg vil det være nødvendig å senke beskatningstrykket eller innføre fiskeforbud i deler av vassdrag med klart atskilte bestander med ulik status».

Her kan du lese brevet.

PDF icon til_ola_elvestuen_om_fiskereguleringer_2021_-_innspill_fra_ngoene_17_10_19.pdf