Pukkellaks
Pukkellaks fanget i norske elver i 2017. Foto: Daniel Tengs

Hvordan blir pukkellakssesongen?

I 2017 ble vi overrasket over tusenvis av pukkellaks i elvene. Pukkellaksen er en fremmed fisk, som kommer fra Stillehavet. Forsker Eva Thorstad fra Nina, gir her en oversikt over hva vi vet.

Paal
onsdag 24.april 2019 / 09:08

Pukkellaks har vært vanlig å se i Finnmark, men ikke over hele landet før i 2017. De har kommet hit fordi russerne har satt dem ut i elver rundt Kvitsjøen og på Kolahalvøya, og dermed har de spredt seg.

De gyter før våre laksefisk, og ungene går ut i sjøen snart etter klekking. Så hva er problemet?

Pukkellaksen er svartelistet, med god grunn. Det er en art som kan etablere seg i elvene og gjøre skade på laks, sjøørret og sjørøye.

De kan være svært tallrike. For eksempel ble det fisket ut over 1000 pukkellaks i Vesterelva i Finnmark i 2017. De kan være aggressive, og selv om de gyter før laks og sjøørret sier det seg selv at i store antall kan de forstyrre andre fisk i opptakten til gytetida. Pukkellaks i store mengder kan også forstyrre og redusere verdien av laksefiske og annet fiske.

Dør etter gyting
All pukkellaks dør etter gyting og blir liggende og råtne i elvene utover høsten. Litt ekstra næringsstoff kan øke produksjonen av laksefisk, men i store mengder kan det bli et problem. Stor næringstilførsel til elvene kan forandre hele plante- og dyresamfunn på uforutsigbart vis.

Det er lite kjent hvilke sykdommer pukkellaks kan bidra til å spre, men det er en fare for at nye arter har med seg sykdomsorganismer som ikke er bra for lokale fisk.

Pukkellaksungene er kjent for å gå kjapt ut i sjøen etter klekking. Da skulle de ikke konkurrere med ungene av andre laksefisk. Eller?

Pukkellaksunger ble funnet med mat i magen i elvene i fjor. Russiske forskere finner også at ungene kan spise noen uker før de går ut i sjøen. I så fall kan de konkurrere med unger av andre laksefisk i noen kritiske uker, og det kan ha en negative effekter på bestandene.

Hvorfor tok det så lang tid?
Russerne startet utsetting av pukkellaks på slutten av 50-tallet. Hvorfor tok det nesten 60 år før vi fikk en invasjon?

Første satte russerne ut pukkellaks med opphav langt sør i Stillehavet. Noen av disse ble også fanget i Norge på 1960-tallet. Kanskje var de ikke tilpasset klimaet i nord, for da utsettingene sluttet i 1978, forsvant også pukkellaksen. De etablerte seg ikke i særlig grad i elvene.

Senere satte de ut pukkellaks som de hentet fra ei elv lengre nord i Stillehavet. Disse har etablert seg i elver rundt Kvitsjøen og på Kolahalvøya, og forekommer nå regelmessig i Finnmark.

I 2017 var fangsten av pukkellaks åtte ganger større enn fangsten av atlantisk laksnordvest i Russland.

Etter at de slutta utsettingene i 2000, så har fangstene av pukkellaks nordvest i Russland bare økt. Etter 2000 har de fanget dobbelt så mye pukkellaks per år i snitt som i årene før. I 2017 var fangsten av pukkellaks åtte ganger større enn fangsten av atlantisk laks i dette området.

Så hva med 2019?
Russiske forskere mener at klimaendring med varmere hav er gunstig for pukkellaks, og at det kommer mer pukkellaks i år når det har vært varmt i havet.

Likevel kan vi ikke spå om det kommer mye eller lite pukkellaks i år. Det er bare å vente i spenning. Hvis de kommer, så venter vi de største antallene utover i juli.

Vi forventet ikke mye pukkellaks i fjor, fordi de har en toårig livssyklus. De gyter i elvene om høsten, klekker om vinteren eller våren, går ut i sjøen, og kommer tilbake etter ett år i havet. De kommer i største antall i oddetallsår, som i 2017 og 2019.

Hvis de kommer lite pukkellaks i 2019, så er ikke faren avlyst og pukkellaksen ute av svartelista. Det kommer til å være variasjon mellom år. Men det er en fare for at forekomsten av pukkellaks på lengre sikt vil øke.